Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 311750-2020

03/07/2020    S127

Griekenland-Livadeia: Telemetrisch bewakingssysteem

2020/S 127-311750

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: D.E.Y.A. Libadeias
Postadres: Dimarchoy G. Perganta 4
Plaats: Libadeia
NUTS-code: EL641 Βοιωτία
Postcode: 321 31
Land: Griekenland
Contactpersoon: Christos Mpimis
E-mail: deyalbim@otenet.gr
Telefoon: +30 2261026401
Fax: +30 2261027770
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deyalivadias.gr
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός), στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού των Δ.Ε. τού Δήμου Λιβαδειάς.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441100 Telemetrisch bewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει την:

— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 41 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους), στις βασικές τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου και μονάδων επεξεργασίας του νερού σε συγκεκριμένες υποδομές,

— προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για τον ενεργό εντοπισμό διαρροών,

— αναβάθμιση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας τού συνολικού συστήματος,

— εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας,

— τεκμηρίωση, δοκιμαστική και εγγυημένη λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 850 272.42 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL641 Βοιωτία
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 41 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους), στις βασικές τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου και μονάδων επεξεργασίας του νερού σε συγκεκριμένες υποδομές. Μέσω των σταθμών αυτών, θα επιτευχθεί η επεξεργασία και αναβάθμιση του παρεχόμενου νερού, θα δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο παρακολούθησης των κρίσιμων φυσικοχημικών παραμέτρων και των απωλειών του δικτύου, ενώ παράλληλα θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα, για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού, τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, εξασφαλίζοντας αποδεκτή ποιότητα παρεχόμενου νερού (προδ. ΚΥΑ Υ2/2600/2001), δραστική μείωση τού κατασπαταλούμενου νερού και του κόστους λειτουργίας των βασικών τροφοδοτικών υποδομών, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης χλωρίωσης του νερού, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο,

— προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό διαρροών,

— αναβάθμιση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας τού συνολικού συστήματος,

— εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας,

— τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Τεχνικά στοιχεία προσφοράς / Weging: .76
Kostencriterium - Naam: Οργανόγραμμα - εκπαίδευση προσωπικού, εγγύηση - συντήρηση - υποστήριξη, χρόνος παράδοσης / Weging: 0.04
Kostencriterium - Naam: Τιμή / Weging: ,20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-194125
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός), στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού των Δ.Ε. τού Δήμου Λιβαδειάς.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ένωση οικονομικών φορέων: Machinor Α.Ε. / Χωροτεχνική Α.Τ.Ε.
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Χωροτεχνική Α.Τ.Ε.
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 897 714.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 850 272.42 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τού αναθέτοντος φορέα, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: www.aepp-procurement.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2020