Usługi - 311869-2020

03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 127-311869

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kępa
E-mail: magdalena.kepa@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesów kancelaryjnych i archiwizacji dokumentów (ODA)

Numer referencyjny: 6060/ILG 8/08728/05548/19/P
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego wspierającego obieg i archiwizację dokumentów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 3 994 661.63 PLN / Najdroższa oferta: 11 277 528.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi realizowane będą zdalnie a także poprzez wizyty Wykonawcy (spotkania) w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego w ustalonych przez strony terminach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego wspierającego obieg i archiwizację dokumentów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Prezentacja oferowanego systemu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Standardy funkcjonalności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kompetencje zespołu wdrożeniowego / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe usługi w ramach usług zmian i rozwoju oraz usuwanie awarii niezależnych, uwzględniające dodatkowe oraz bieżące potrzeby Zamawiającego. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia dodatkowych prac w wymiarze 3 000 roboczogodzin, w tym dodatkowe szkolenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 184-449372
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6060/ILG 8/08728/05548/19/P
Nazwa:

Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesów kancelaryjnych i archiwizacji dokumentów (ODA)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atos Polska Spółka Akcyjna
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Timsi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 3 994 661.63 PLN / Najdroższa oferta: 11 277 528.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia, ogłoszenie może zawierać informacje ograniczone do niezbędnego minimum.

Pełna treść istotnych warunków zamówienia zawarta jest w dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania został przeprowadzony dialog techniczny.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020