Varer - 311915-2020

Vis forkortet udgave

03/07/2020    S127

Danmark-København: Lufthavnsudstyr

2020/S 127-311915

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Christina Grønholt
Mailadresse: cgr013@politi.dk
Telefon: +45 30449765

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274635&B=RIGSPOLITIET

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274635&B=RIGSPOLITIET

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af Kontrakt på systemer og udstyr til understøttelse af grænsekontrol, udlændingekontrol og retshåndhævende søgninger i Danmark.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
1) Baggrund og formål:
Nærværende udbud omfatter anskaffelse, udvikling / tilpasning, support, vedligehold og videreudvikling af en samlet løsning bestående af software og hardware, der skal gøre dansk politi i stand til at varetage en effektiv grænsekontrol på Danmarks ydre Schengengrænser, varetage udlændingekontrol på Danmarks territoriale område samt understøtte dansk politis forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre strafbare handlinger.
Ved en ”effektiv grænsekontrol” forstås en grænsekontrol, som udføres ensartet, grundigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU-regler, og som samtidig sikrer en hensigtsmæssig passagergennemstrømning. Den samlede løsning skal bestå af dels software i form af slubrugerklient(er) til grænsekontrol mv. og dels hardware i form af hurtigt og driftssikkert udstyr til læsning af pas (eMRTD), optagelse af fingeraftryk og optagelse af personfotos, samt såkaldte selvbetjeningskiosker til registrering af relevante oplysninger, mobilt udstyr og eGates (option).
Den samlede løsning skal sikre, at Danmark, som deltager i Schengensamarbejdet, lever op til de fælles europæiske regler for grænsekontrol som beskrevet i Schengengrænsekodekset, SIS-forordningerne, VIS forordningen, EES-forordningen og ETIAS-forordningen.
Danmark har ydre Schengengrænser på luftgrænsen og søgrænsen (men ingen ydre landgrænser). Danmark har en række godkendte grænseovergangssteder,
Hvor den ydre Schengengrænse lovligt kan passeres. Antalsmæssigt er langt hovedparten af disse havne og til dels mindre flyvepladser.
Det estimeres for 2019, at der i alt er ca. 35 mio. ind- og udrejser via fly over Danmarks ydre Schengengrænser på årsbasis, hvoraf ca. 4 mio. foretages af tredjelandsstatsborgere. Over 90 pct. af disse sker i Københavns lufthavn. Den næststørste lufthavn, Billund lufthavn, udgør ca. 5 pct. af trafikken. Foruden flytrafikken er ind- og udrejser fra tredjelandsstatsborgere i havne også relevant. Det gælder især i Københavns Havn, hvor krydstogtsturismen fylder meget.
Den eksisterende løsning, der anvendes til grænsekontrol, udlændingekontrol og retshåndhævende søgninger, anvendes i politiets pasbokse samt af politibetjente og efterforskere i politiets 12 politikredse. Derudover anvender politiet i Københavns Lufthavn i Kastrup en separat løsning til kontrol af hitoplysninger fra de eksisterende eGates i lufthavnen. Endelig anvender politiet en app til smartphones til udlændingekontrol (SøgeApp), som kan skanne pas og foretage opslag i en række nationale og internationale registre.
Den samlede løsning forventes at erstatte både eksisterende løsninger til grænsekontrol, de nuværende eGates og eksisterende 1-finger fingeraftryksskannere, samt omfatte et SDK til udbygning af SøgeApp’en med funktionalitet til optagelse af fingeraftryk fra politiets smartphones. Der ønskes en løsning, der i videst mulige omfang er baseret på et standardsystem, der allerede anvendes i organisationer, der er sammenlignelige med dansk politi.
Der gøres opmærksom på, at leverancer i kontrakten er bundet af en række tidskrav fra EU, herunder forpligtelser i relation til test, go-live mv.
Den systemmæssige del af den udbudte løsning (også benævnt POLKON II) skal via politiets integrationsplatform integrere med en række nationale og internationale registre, herunder VIS, SIS, Interpol og de kommende systemer EES og ETIAS.
2) Hovedydelser:
Kontrakten indgås med én leverandør. Kontrakten omfatter følgende hovedydelser, som vil blive uddybet nærmere i udbudsmaterialet.
A. Etablering (udvikling / tilpasning samt installering af udstyr) af den samlede løsning:
Leverandøren skal levere en samlet løsning inkl. nødvendige licenser, software, udvikling og tilpasninger samt udstyr til varetagelse af grænsekontrol, udlændingekontrol og retshåndhævende søgninger for dansk politi, som overholder kravene i Schengengrænsekodeks og relevante forordninger. Den samlede løsning skal understøtte et sammenhængende flow på grænsen, som sikrer en hensigtsmæssig passagergennemstrømning og en effektiv grænsekontrol i 1. og 2. linje, og som understøtter udlændingekontrol og retshåndhævende søgninger. I forbindelse med levering af den samlede løsning skal leverandøren bistå politiet med gennemførelse af compliance test mod EU’s centrale systemer.
1) POLKON II – Grænsekontrol: Funktionalitet til understøttelse af grænsekontrol, herunder forventes kontrakten at indeholde følgende krav:
- skanning af rejsedokumenter (vha. nedenfor angivet udstyr) til udlæsning af data fra VIZ, MRZ og chip
- indtastning af oplysninger manuelt eller korrektion af oplysninger indlæst fra MRTD/eMRTD
- kontrol af rejsedokumenternes sikkerhedsfaciliteter med henblik på at identificere mulig person- og dokumentfalsk
- fremsendelse af person- og dokumentoplysninger til opslag i, samt visning af hit-oplysninger fra nationale og internationale kriminalregistre med henblik på at identificere efterlyste personer og / eller rejsedokumenter
- fremsøgning og visning af data fra selvbetjeningskiosker
- fremsendelse af person- og dokumentoplysninger til opslag i, samt visning af søgeresultater fra en række EU-registre (EES, VIS og ETIAS)
- optag af biometri til registrering i EES samt søgning, verifikation og identifikation i en række internationale og nationale registre
- udvidet manuel søgning i tilknyttede nationale og internationale registre, evt. på baggrund af manuelt indtastede oplysninger
- overlevering af indsamlede oplysninger til yderligere undersøgelse i 2. linjegrænsekontrol, samt yderligere funktionalitet til granskning af data og evt. foretagelse af udvidede manuelle søgninger i 2. linjegrænsekontrollen
- oprettelse af individuel sagsmappe i EES samt registrering af indrejse, udrejse eller nægtelse af indrejse i EES i enten 1. linjegrænsekontrollen eller 2. linjegrænsekontrollen
- korrektion af eksisterende data i EES
2) POLKON II – Udlændingekontrol: Funktionalitet til understøttelse af udlændingekontrol, herunder forventes kontrakten at indeholde følgende krav:
- skanning af rejsedokumenter (vha. nedenfor angivet udstyr) til udlæsning af data fra VIZ, MRZ og chip
- indtastning af oplysninger manuelt eller korrektion af oplysninger indlæst fra MRTD/eMRTD
- kontrol af rejsedokumenternes sikkerhedsfaciliteter med henblik på at identificere mulig person- og dokumentfalsk
- fremsendelse af person- og dokumentoplysninger til opslag i, samt visning af hit-oplysninger fra nationale og internationale kriminalregistre med henblik på at identificere efterlyste personer og / eller rejsedokumenter
- fremsendelse af person- og dokumentoplysninger til opslag i, samt visning af søgeresultater fra en række EU-registre (EES, VIS og ETIAS)
- optag af biometri til søgning, verifikation og identifikation i en række nationale ig internationale registre
- udvidet manuel søgning i tilknyttede nationale og internationale registre evt. på baggrund af manuelt indtastede oplysninger
- korrektion af data i EES.
Funktionaliteten til grænsekontrol skal leverancemæssigt sikres forud for funktionalitet til udlændingekontrol. Ordregiver er således indstillet på, at funktionaliteten til udlændingekontrol kommer i en efterfølgende release eller på lignende måde.
3) POLKON II – Retshåndhævende søgninger: Funktionalitet til detaljerede søgninger med retshåndhævende formål i tilknyttede registre, herunder forventes kontrakten at indeholde følgende krav:
- indtastning af oplysninger om personer eller genstande til gennemførelse af søgninger, samt visning af hit-oplysninger fra en række nationale og internationale registre med henblik på at identificere efterlyste personer og / eller genstande
- fremsendelse og håndtering af anmodning til Centralt Adgangspunkt i dansk politi om søgning i en række internationale registre
- søgning med person- og genstandsoplysninger i, samt visning af søgeresultater fra en række internationale registre, herunder EES, VIS og ETIAS og sikker fremsendelse af fremsøgte oplysninger til person, der har anmodet om oplysninger
- optag af biometri til søgning, verifikation og identifikation i en række nationale og internationale registre.
Funktionaliteten til grænsekontrol skal leverancemæssigt sikres forud for funktionalitet til retshåndhævende formål. Ordregiver er således indstillet på, at funktionaliteten til retshåndhævende formål kommer i en efterfølgende release eller på lignende måde.
4) Udstyr til pasbokse og politistationer:
- Levering og opsætning af 4-finger fingeraftryksskannere til registrering af fingeraftryk i EES samt verifikation og identifikation i VIS og EES
- Levering og opsætning af kameraer og lys til optagelse af ansigtsbilleder til registrering, verifikation og identifikation i EES
- Integration til eksisterende passkannere til skanning af VIZ og MRZ i hvidt, nær-infrarød og ultraviolet lys, samt udlæsning af chip fra rejsedokumenter hvor dette er muligt
- Levering og opsætning af passkannere til skanning af VIZ og MRZ i hvidt, nær-infrarød og ultraviolet lys, samt udlæsning af chip fra rejsedokumenter hvor dette er muligt.
5) Levering og opsætning af selvbetjeningskiosker til tredjelandsstatsborgeres selv- / præ-registrering inden grænsen på større grænseovergange, inkl. tilpasning af brugergrænseflade til interaktion med tredjelandsstatsborgere, herunder fx. indsamling af svar på spørgsmål om opfyldelse af indrejsebetingelserne. Kioskerne skal fungere i sammenhæng med POLKON II og evt. eGates, således at længerevarende forespørgsler kan påbegyndes i kioskerne, men først behandles af grænsevagterne, når tredjelandsstatsborgeren når frem til pasbokse eller evt. eGates. Det skal være muligt at henvise en tredjelandsstatsborger til enten pasboks eller evt. eGates på baggrund af resultatet af forespørgsler udført i kiosken, kontrollen af passet og svarene på spørgsmålene vedr. indrejsebetingelserne. Det skal være muligt for politiets administratorer at konfigurere de regler, der bestemmer næste skridt efter kiosken. Der forventes at blive stillet krav om, at kiosker skal designes, så de forholdsvist nemt kan flyttes til en ny placering.
6) Mobil-løsning til grænsekontrol på mellemstore grænseovergangssteder uden faste faciliteter, samt til understøttelse af udlændingekontrol ved større aktioner.
Løsningen skal effektivt kunne håndtere grænsekontrol af op til fx 6 000 passagerer ved fx anløb af krydstogtskibe i større danske havne. Politiet forventer, at en kuffertløsning vil være den mest effektive løsning.
Den samlede løsning skal i videst mulige omfang være baseret på effektive, driftssikre og gennemprøvede standardløsninger og i høj grad være konfigurerbar af politiets egne administratorer, herunder fx konfigurering af standardsøgninger, der skal gennemføres i grænsekontrollen etc.
B. Support og vedligeholdelse:
Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af løsningen. Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af levering af nye versioner, releases, patches og fejlrettelser. Support omfatter teknisk support i form af 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level og 2nd level support leveres af Rigspolitiet selv eller en af Rigspolitiet udpeget tredjemand. Drift af servere og infrastruktur leveres af Rigspolitiet eller dennes driftsleverandør. Vedligeholdelses- og supportpligten omfatter både software og udstyr.
For til enhver tid at være i stand til at kunne levere en ensartet og sikker grænsekontrol, vil der være krav om hurtig afhjælpning af fejl, mangler og nedbrud af løsninger og udstyr på grænseovergange i hele Danmark. Færøerne og Grønland vil være omfattet af andre krav til afhjælpning af fejl, mangler og nedbrud for udstyr.
C. Videreudvikling:
I kontraktperioden skal leverandøren løbende forestå, at løsningen konfigureres og eventuelt videreudvikles til understøttelse af forretningsmæssige behov. Konfigurations- og videreudviklingsydelser leveres på Rigspolitiets anmodning i henhold til de nærmere krav i kontrakten.
Dette omfatter, men er ikke begrænset til:
- Integrering af nye kilder til forespørgsler og visning, herunder fx flere registre fra Interpol
- Understøttelse af EU-forordninger vedr. interoperabilitet, herunder fx ændring af søgefunktioner til at inkludere European Search Portal
- Understøttelse af VIS Recast.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34960000 Lufthavnsudstyr, 30200000 Edb-maskiner og -artikler, 35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 38520000 Scannere, 38651000 Kameraer, 48000000 Programpakker og informationssystemer, 51000000 Installationstjenester (undtagen programmel), 63700000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med land-, sø- og lufttransport, 63730000 Forskellig støttevirksomhed i forbindelse med lufttransport, 63731000 Lufthavnsaktiviteter, 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel, 72250000 System- og supporttjenester

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 168 000 000 og 358 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Kontrakten forventes at indeholde følgende optioner:
Option: Funktionalitet til masseforespørgsel
Det skal være muligt at indlæse filer med data om flere personer og deres rejsedokumenter, hvorefter der kan gennemføres forespørgsler mod de til systemet tilknyttede registre i et samlet batch. Funktionaliteten skal primært anvendes til præ-grænsekontrol af flypassagerlister og crew- og passagerlister fra krydstogtskibe.
Option: eGates og styringssoftware
EGates til gennemførelse af grænsekontrol for både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, som krydser de ydre Schengengrænser. eGates skal kunne indgå gnidningsløst i den samlede proces for grænsekontrol, som også omfatter selvbetjeningskiosker mv., således at relevante borgere efter registrering i en selvbetjeningskiosk kan fuldføre en selvbetjent grænsekontrol ved at gå gennem en eGate. Optionen omfatter også relevant styringssoftware, overvågningssoftware mv.
Option: Licens for SDK til SøgeApp
Licenser til SDK til udbygning af politiets SøgeApp med funktionalitet til optagelse af fingeraftryk og skanning af MRZ vha. kamera samt udlæsning af chip fra eMRTD. Politiet anvender i dag SW fra BGI til skanning af MRZ og udlæsning af chip.
Option: Integration til interimløsning
Leverandøren skal evt. bistå med at integrere udstyr (løst udstyr og kiosker) med en interimløsning udviklet af politiet. Dansk politi udvikler en prototype, der kan anvendes til at foretage grænsekontrol, og som skal anvendes i forbindelse med udvikling af integrationer til bl.a. EES og ETIAS på politiets integrationsplatform. Grundet den stramme tidsplan kan prototypen udvides til en interimløsning, som kan anvendes til test mod EU og anvendes i drift i en kortere periode, hvis det ikke er muligt at anskaffe og implementere en samlet løsning inden for EU’s tidsfrister.
Option: Tilkøb af ekstra udstyr
Mulighed for i kontraktens løbetid at foretage tilkøb af udstyr omfattet af kontrakten. Optionen forventes at være opdelt i en række intervaller opdelt på udstyrskategori.
Option: Løsning til Færøerne og/eller Grønland
Mulighed for i kontraktens løbetid at foretage tilkøb af udstyr, herunder muligvis særligt udstyr, samt eventuelt support og vedligehold til at kunne gennemføre grænsekontrol på Færøerne og/eller i Grønland i overensstemmelse med EU-forordningerne.
Option: Mobil løsning i form af dedikeret håndholdt enhed.
Mobil-løsning til grænsekontrol på mindre grænseovergangssteder uden faste faciliteter, samt til understøttelse af udlændingekontrol ved mindre aktioner. Løsningen skal effektivt kunne håndtere kontrol af op til fx 50 personer inden for kort tid. Politiet forventer at en dedikeret håndholdt enhed vil være den mest effektive løsning.
Kontrakten vil desuden give mulighed for tilkøb af konsulentydelser i kontraktens løbetid relateret til udvikling af systemet.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 60 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 120 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ved forudbetaling skal der stilles uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab. Eventuelle øvrige krav til sikkerhedsstillelse og garanti vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, pt. lovbkg. nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN‘s Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Der vil i kontrakten blive stillet krav til leverandørens og løsningens opfyldelse af persondataretlige krav (GDPR).
Kontrakten stiller krav om, at leverandøren, eventuelle underleverandører samt tilknyttet personale, der har adgang til politiets information og data, skal være sikkerhedsgodkendt af PET til minimum hemmeligt/HEM jf. sikkerhedscirkulæret (CIS nr. 10338 af 17.12.2014). Der vil desuden i kontrakten blive stillet krav om, at leverandøren og alle, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, herunder personale og underleverandører, skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse på det af ordregiver krævede niveau. De nærmere vilkår herfor vil fremgå af udbudsmaterialet.
Kontrakten forventes af sikkerhedsmæssige grunde at indeholde visse lokationskrav, herunder krav om begrænsning af outsourcing eller offshoring til lande eller internationale organisationer uden for EU.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøgere og tilbudsgivere, som på grundlag af ethvert bevismiddel, herunder beskyttede datakilder, vurderes ikke at besidde den pålidelighed, som er nødvendig for at udelukke, at der består nogen sikkerhedsrisici for den danske stat, vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.
2) Ansøgere og tilbudsgivere, som er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1 og 2, i forsvars- og sikkerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Ansøgeren skal i ansøgningen afgive en erklæring om, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1 og 2, i forsvars- og sikkerhedsdirektivet.
3) Ansøgere og tilbudsgivere, som har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Rigspolitiet kan dog undlade at udelukke ansøgere og tilbudsgivere, hvis der inden kontraktindgåelse vil blive stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100 000 DKK, eller hvis der er indgået aftale om en afdragsordning, der er overholdt.
Ansøgeren skal i ansøgningen afgive en erklæring om, i hvilket omfang denne har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Der er til udbuddet vedlagt en skabelon til dette formål (ansøgningsskabelon), som tilbudsgiver opfordres til at anvende, jf. også punkt VI.3). Det er dog ikke et krav, at skabelonen anvendes.
Ordregiver kan imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er ordregivers afgørelse. Tilbudsgiver anses således for at være pålidelig i henhold til retningslinjerne i § 138, stk. 1-4 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de efterspurgte oplysninger og erklæringer ovenfor angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, gælder de samme udelukkelsesgrunde som for ansøgere og tilbudsgivere, jf. ovenfor. Enheder, som ansøgeren baserer sig på, jf. nærmere punkt VI.3), skal i ansøgningen afgive de samme oplysninger og erklæringer som ansøger selv. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug herfor, jf. nærmere punkt VI.3).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal vedlægge følgende dokumentation for økonomiske nøgletal i sin anmodning:
1) Erklæring om ansøgers samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår
2) Erklæring om ansøgers egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.
Tallene i nr. 1 og 2 bedes angivet i samme valuta som i regnskabet. Rigspolitiet vil omregne tallene til DKK ud fra kursen på ansøgningsfristen, jf. punkt IV.3.4).
Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Erklæring om virksomhedens egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger, jf. nærmere punkt VI.3).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 1) Ansøger skal have en omsætning på mindst 100 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Beregning af omsætning: Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.
2) Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, opgøres egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) opgøres egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
En liste over de betydeligste sammenlignelige ydelser der er beskrevet i punkt II.1.5) som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.
Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.
Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen af referencen indeholder følgende oplysninger:
— En kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.5), afsnit 2, litra A, B og C anførte ydelser, leverancen vedrørte
— Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen
— Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb)
— Dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).
Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og
afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.
Bemærk, at hvis den pågældende leverance er udført/udføres løbende (f.eks. i henhold til en uafsluttet kontrakt/rammeaftale), er det kun den del af ydelserne, der er udført inden for de seneste fem (5) år, der indgår i vurderingen af leverancen.
Hvis en del af ydelserne ikke er udført inden for de seneste fem (5) år eller inden ansøgningsfristen, vil denne del således ikke indgå i vurderingen af leverancen. Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (fx i forhold til indhold, størrelse, værdi, mængde, omfang osv.) af en løbende leverance, der er udført inden for de seneste fem (5) år og inden ansøgningsfristen.
Der kan maksimalt angives 5 referencer (leverancer), uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).
Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 senest udførte referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de senest udførte 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.
Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.5), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Ansøgeren skal dokumentere erfaring med systemunderstøttelse af grænsekontrolprocessser.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.2.3), vedrørende de ydelser, som er beskrevet i punkt II.1.5), underpunkt 2, litra A, B og C.
Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af behovsmæssigt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.5), underpunkt II, litra A, B og C.
Relevansvurderingen vil være en samlet vurdering af referencerne, men hvor der særligt lægges vægt på:
- Erfaring med at systemunderstøtte grænsekontrol (domænekendskab til grænsekontrol), herunder både vha. applikationer/software og hardware i form af udstyr mv.
- Erfaring med søgninger i internationale systemer, herunder SIS, VIS og Interpol, samt at udstille data fra disse systemer
- Erfaring med leverancer af selvbetjeningskiosker til grænsekontrol
- Erfaring med optag af fingeraftryk og håndtering af disse i et samlet data flow mellem systemer og udstyr
- Erfaring med leverancer til en større lufthavn med en årlig passagergennemstrømning, der er sammenlignelig med Københavns Lufthavn i Kastrup, hvor leverandøren har erfaring med etablering af en samlet løsning med udstyr, som fordrer en relativt høj grad af automatisering og selvbetjening i grænsekontrollen
- Erfaring med leverancer til at understøtte mobil grænsekontrol og gerne udlændingekontrol, fx på mindre grænseovergangssteder eller i særlige grænsekontrolsituationer som fx kontrol af krydstogtskibe.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2020-040294
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2020/S 045-107482 af 4.3.2020

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.8.2020 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
11.9.2020
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: 2019/3: Projekt – Anskaffelse af hardware/udstyr til implementering af EES forordningen i dansk politi.
Der er i det pågældende projekt alene tale om en delvis finansiering af ydelserne omtalt i nærværende udbudsbekendtgørelse.
VI.3)Yderligere oplysninger:
I relation til punkt IV.1.1) bemærkes det, at dette udbud gennemføres som et udbud med forhandling efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF, jf. artikel 26.
Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt. I.1). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Derudover bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikationer og dokumenter at få. Udbudsmaterialet vil alene blive gjort tilgængeligt for de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud.
Ansøgere bedes sende deres anmodning om deltagelse via EU Supply. Permalinket fremgår af pkt. I.1). Ansøgninger om deltagelse kan ikke sendes via e-mail eller på anden vis.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.
Spørgsmål i forbindelse med anmodning om deltagelse skal stilles senest den 12. august 2020 kl. 10.00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Grundet sommerferie besvares spørgsmål ikke i perioden den 11. juli 2020 – 26. juli 2020. Spørgsmål i forbindelse med anmodning om deltagelse kan afgives på dansk eller engelsk.
Ordregiver har udarbejdet et prækvalifikationsspørgeskema, som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål, formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger osv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.
I relation til punkt IV.1.2) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne.
I relation til punkt II.2.1) bemærkes det, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (inklusiv forlængelse og udnyttelse af alle optioner). Særligt bemærkes det, at der hersker en usikkerhed i relation til værdiansættelsen af optionerne.
I relation til punkt III.2.2) og III.2.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.
Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse. De enheder, som ansøger baserer sig på, skal i ansøgningen erklære at være solidarisk ansvarlig med ansøger, hvis denne bliver tildelt kontrakten. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til at afgive en sådan erklæring.
Ordregiver forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i § 159 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Ordregiver kræver, at ansøgeren og hver enhed, som ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, påtager sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.
Ordregiver gør opmærksom på, at prækvalificerede tilbudsgivere skal underskrive en fortrolighedserklæring for at kunne modtage udbudsmaterialet.
I forbindelse med at udbudsmaterialet gøres tilgængeligt, forventer Rigspolitiet at afholde datarum på en af Rigspolitiets adresser, hvor fortroligt materiale vil blive fremlagt for de prækvalificerede tilbudsgivere. Det bemærkes, at virksomhederne skal være midlertidigt sikkerhedsgodkendt til minimum hemmeligt / NATO Secret / Secret UE for at kunne modtage fortroligt materiale. De virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil modtage en vejledning herom.
De ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil modtage yderligere praktiske oplysninger om forhandlingsforløbet, herunder oplysninger om indgivelse af tilbud.
Tilbudsgiver gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ordregiver forbeholder sig ret til at betragte indledende tilbud som et endeligt tilbud samt at afslutte udbudsforretningen og tildele kontrakten på grundlag af det første tilbud, dvs. uden at indgå forhandlinger.
I relation til punkt II.1.2) bemærkes, at opfyldelsen af kontrakten skal ske på lokationer beliggende i hele Danmark. Dog kan Rigspolitiet som option udvide kontrakten til også at omfatte Færøerne og Grønland, jf. i den forbindelse punkt II.2.2).
I relation til punkt II.2.3) og II.3) bemærkes det, at kontrakten har en varighed på 120 måneder (10 år), og kan forlænges 2 gange á 24 måneder og en gang á 12 måneder. Det vil sige, at den maksimale varighed af kontrakten med optioner er 180 måneder (15 år).
I relation til punkt III.3.2) skal der ikke oplyses navn på og faglige kvalifikationer.
For de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen som led i prækvalifikationsfasen. Der forventes at blive stillet krav herom i forbindelse med afgivelse af tilbud.
I relation til punkt IV.1.3) bemærkes, at Rigspolitiet under forhandlingsprocessen og tidligst efter modtagelse af 2. indikative tilbud forbeholder sig ret til at shortliste, dvs. at reducere antallet af tilbudsgivere, baseret på en evaluering af 2. indikative tilbud (eller 3. indikative tilbud etc.) i overensstemmelse med tildelingskriterierne. Det bemærkes, at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at oplyse tilbudsgiverne inden deadline for 2. indikative tilbud (eller senere indikative tilbud) om shortlisting vil blive udført eller ej. Vær også opmærksom på, at shortlisting kan udføres før eller efter forhandlingsmøderne.
I relation til punkt IV.3.5) bemærkes det, at det er Rigspolitiets forventning at kunne afsende opfordring til at afgive tilbud til de udvalgte ansøgere på den angivne dato. Det er ligeledes Rigspolitiets forventning, at frist for modtagelse af det indledende tilbud vil være i ultimo oktober 2020. De angivne tidspunkter er dog alene estimerede.
I relation til punkt IV.3.6) bemærkes det, at tilbudsprocessen forventes at blive gennemført på dansk, herunder at tilbuddet skal afgives på dansk samt at forhandlingsmøder gennemføres på dansk, dog kan dele af tilbuddet fremgå på engelsk. Dette er specificeret nærmere i udbudsmaterialet.
Der kan opstå situationer, hvor en ansøger eller tilbudsgiver i løbet af udbudsprocessen ønsker at ændre sin sammensætning. Rigspolitiet vil i forbindelse med vurderingen af, om ændringerne i ansøgers eller tilbudsgivers sammensætning kan accepteres, anvende principperne i udbudsloven § 147 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).
Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale er tilgængeligt ved anmodning til ordregiver.
Rigspolitiet stiler mod, at kontrakten indgås i april 2021 eller før. Herefter vil følge en mobiliserings- og afklaringsfase, hvor leverandøren bemander projektet og foretager evt. afklaringer af udeståender fra tilbudsfasen. Herefter følger implementeringsfasen iht. den af leverandøren udarbejdede tidsplan. Det bemærkes, at den endelige tidsplan er bundet op på de til enhver tid gældende frister fra EU, jf. punkt II.1.5).
Udbuddet gennemføres med forbehold for vedtagelse af de nødvendige myndighedsaftaler og for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne for at indgive klage er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer), jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet med senere ændringer.
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.6.2020