Diensten - 311945-2017

09/08/2017    S151

Italië-Ispra: Diensten voor de technische ondersteuning van het programma voor ontmanteling en afvalbeheer

2017/S 151-311945

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC)
Postadres: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Plaats: Ispra VA
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
Contactpersoon: Nina Faggion Robertsson
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2386
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten voor de technische ondersteuning van het programma voor ontmanteling en afvalbeheer.

Referentienummer: JRC/IPR/2017/G.III.9/0050/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98113100 Diensten voor nucleaire veiligheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Diensten voor de technische ondersteuning van een programma voor ontmanteling en afvalbeheer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98113100 Diensten voor nucleaire veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De technischeondersteuningsdiensten omvatten de uitwerking van gedetailleerde technische onderzoeken en ontwerpen op het gebied van nucleaire techniek, met het oog op het ontwikkelen van ontmantelingsprojecten en afvalbeheerprocessen alsook op het opstellen van uitgebreide vergunningsdossiers voor de tenuitvoerlegging van het programma voor ontmanteling en afvalbeheer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht wordt driemaal automatisch voor 24 maanden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/10/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

kamer 7, bij de ingang van de JRC-standplaats Ispra (tweede verdieping boven de ingang van het onthaal van het JRC). Adres: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.

Maximaal 2 personen per inschrijver. Het verzoek om hieraan deel te nemen moet samen met een kopie van de identiteitskaart/het paspoort vóór 2.10.2017 naar het contactpunt worden gestuurd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is een niet-verplicht bezoek ter plaatse gepland op 14.9.2017 (10:00-12:00). Het verzoek om hieraan deel te nemen moet samen met een kopie van de identiteitskaart/het paspoort vóór 8.9.2017 naar het contactpunt worden gestuurd.

Documenten en mededelingen in verband met deze procedure zijn gratis beschikbaar op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2386

Bijkomende inlichtingen en antwoorden op verzoeken om verduidelijkingen zullen hierop worden bekendgemaakt. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de ondernemers om de website op regelmatige basis te controleren.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2017