Usluge - 311946-2017

09/08/2017    S151

Belgija-Bruxelles: Usluge zajedničke podrške za prosljeđivanje portfelja s rezultatima istraživanja

2017/S 151-311946

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Research and Innovation, Directorate J, Common Support Centre — Unit J.5, Common service for Horizon 2020 information and data
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: RTD-PROCUREMENTS-AWARD@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1945
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge zajedničke podrške za prosljeđivanje portfelja s rezultatima istraživanja

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ciljevi su ovog okvirnog ugovora o uslugama pružanje znanja i vještina za bolje mapiranje i ciljanje svojih dionika projektnim konzorcijima u okvirnim programima, radi objedinjavanja rezultata iz nekoliko projekata koji su primjereni da budu proslijeđeni zajedno, čineći tako portfelj tematskih projekata, kao i za otvoreno prosljeđivanje ciljanim mogućim korisnicima na europskoj razini i šire. Takvo prosljeđivanje tematskih portfelja s rezultatima iz skupine projektnih konzorcija (projektna skupina) ponudit će širi pogled mogućim korisnicima, prikazujući alternativne, kao i dopunske rezultate.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3. obavijesti o nadmetanju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta i prikladnost predložene metodologije / Ponder: 40
Kriterij kvalitete - Naziv: Učinkovitost, kvaliteta i korisnost studije slučaja / Ponder: 40
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada i resursa / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Obzor 2020.
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3. obavijesti o nadmetanju.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2016/S 202-364577
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0883071/00-32
Naziv:

Usluge zajedničke podrške za prosljeđivanje portfelja s rezultatima istraživanja

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/07/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Trust-IT Services LTD
Poštanska adresa: Chase Green House, 42 Chase Side, Middlesex, Enfield
Mjesto: London
NUTS kod: UK UNITED KINGDOM
Poštanski broj: EN2 6NF
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 700 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 700 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3. obavijesti o nadmetanju.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti o sklapanju ugovora možete podnijeti žalbu tijelu navedenom u točki VI.3.1.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/07/2017