Usluge - 312029-2014

Prikaži smanjeni prikaz

16/09/2014    S177

Belgija-Bruxelles: Podrška usvajanju usluga Copernicusa od strane korisnika

2014/S 177-312029

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za poduzetništvo i industriju
Poštanska adresa: 9/098
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): G.2 Usluge Copernicus
E-pošta: entr-copernicus-services@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.copernicus.eu

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=626

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Podrška usvajanju usluga Copernicusa od strane korisnika
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostorije izvoditelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, osim prostorija Komisije.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
Broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 6

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 48

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 000 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet je okvirnog ugovora u kaskadi nabava pravovremene i prikladne podrške za pripremu, provedbu i procjenu programa Copernicus u pogledu usvajanja usluga programa Copernicus od strane korisnika:
Grupa 1: podrška usvajanju Copernicusa od strane korisnika za aktivnosti promicanja, komunikacijske aktivnosti i aktivnosti širenja;
Grupa 2: podrška korištenju i usvajanju podataka i informacija Copernicusa za korisnike.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost, 79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge, 79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 000 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Podrška usvajanju Copernicusa od strane korisnika u okviru aktivnosti promicanja, komunikacijskih aktivnosti i aktivnosti širenja
1)Kratak opis
Predmet su ugovora za grupu 1 aktivnosti nabave i provedbe za podršku povećanju svijesti, jačanje informacija i promicanja podataka, proizvoda i usluga Copernicusa, u okviru njihovog pristupa, korištenja i korisnosti.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost, 79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge, 79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Ovaj poziv na nadmetanje ima za cilj odabrati najviše 3 izvoditelja po grupi.
Grupa br: 2 Naziv grupe: Podrška usvajanju usluga Copernicusa od strane korisnika
1)Kratak opis
Predmet su grupe 2 aktivnosti nabave i provedbe u okviru podrške potrebama i zahtjevima usvajanja od strane korisnika uključujući aktivnosti jačanja sposobnosti.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost, 79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge, 79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 000 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Ovaj poziv na nadmetanje ima za cilj odabrati najviše 3 izvoditelja po grupi.

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Pogledajte poziv na nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Pogledajte poziv na nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Pogledajte poziv na nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Pogledajte poziv na nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Pogledajte poziv na nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Pogledajte poziv na nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
385/PP/2014/FC.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 5.11.2014
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.11.2014 - 23:59
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 20.11.2014 - 16:00

Mjesto:

Pogledajte poziv na nadmetanje.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak
VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
4.9.2014