Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 312036-2016

09/09/2016    S174

Belgie-Brusel: Služby zahrnující všeobecnou bezpečnost a externí dozor (oblast č. 1), požární bezpečnost a pomoc pro osoby (oblast č. 2) na pracovišti orgánu v Lucemburku

2016/S 174-312036

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, direction générale «Sécurité et protection»
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: unité «Budget»
E-mail: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby zahrnující všeobecnou bezpečnost a externí dozor (oblast č. 1), požární bezpečnost a pomoc pro osoby (oblast č. 2) na pracovišti orgánu v Lucemburku.

Spisové číslo: EP/DGSAFE/SER/2016-015.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79710000 Bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V Lucemburku daný orgán v současné době využívá celý komplex budov o celkové plošné výměře 200 000 m2, který zahrnuje 5 budov přístupných veřejnosti a sklad. U přepážek recepce při vchodu do budovy KAD pracuje statutární personál. V duchu otevřenosti vůči občanům přivítá tento orgán, kromě svých zaměstnanců a externích poskytovatelů služeb, také přibližně 10 000 návštěvníků ročně.

Po uskutečnění tohoto řízení bude chtít Evropský parlament podepsat rámcovou smlouvu na poskytování služeb, která bude zahrnovat níže uvedené oblasti.

Oblast č. 1:

— obecná bezpečnost včetně dohledu, prověřování,

— stálý a průběžný externí dohled, a to jak stacionární, tak i prostřednictvím předem určených hlídek,

— provoz kontrolního střediska obecné bezpečnosti.

Oblast č. 2:

— požární bezpečnost osob a majetku v souladu s nařízeními proti rizikům vzniku požáru a šíření paniky,

— pomoc osobám,

— provoz kontrolního střediska požární bezpečnosti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
75251110 Prevence požárů
79713000 Strážní služby
79714000 Provádění dozoru
79715000 Hlídkování
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Nahlédněte do technických specifikací ohledně podrobného popisu potřebných systémů/zařízení a služeb.

Odhadovaný počet hodin uvedený níže (na rok a na kategorii) slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou smluvní hodnotu.

Oblast č. 1:

vedoucí jednotky: 4 000 hodin/rok;

vedoucí týmů: 20 500 hodin/rok;

počítačový operátor: 19 500 hodin/rok;

personál pohotovosti – hlídky: 23 500 hodin/rok;

bezpečnostní důstojníci – stráže: 104 000 hodin/rok.

Oblast č. 2:

vedoucí jednotky: 2 000 hodin/rok;

vedoucí týmů: 12 500 hodin/rok;

požární technici: 64 500 hodin/rok.

Zásahy prováděné převážně s ohledem na prevenci požárů budou zahrnovat detekci požáru, zásahy při haváriích vody a různých typech poplachů atd. a poskytování pomoci lidem se sníženou hybností.

Kategorie oblastí č. 1 a č. 2 výše budou doplněny 2 funkčními koordinátory (m/ž) (1 na každou oblast). Tito koordinátoři budou pověřeni především řízením ve vztahu k bezpečnostním předpisům a řízením sekretariátu ve své oblasti a dalšími s tím souvisejícími úkoly. Budou muset být přítomni od pondělí do pátku od 7:45 do 17:00, kromě pátků, po kterých nebude následovat žádné parlamentní zasedání ve Štrasburku; v takovém případě bude pracovní doba od 7:45 do 13:00 (viz plán zasedání pro rok 2017 na konci tohoto dokumentu).

Úspěšný poskytovatel služeb jmenuje smluvního manažera, který bude zodpovědný za zakázku. Bude kontaktní osobou pro zástupce Evropského parlamentu. Jeho přítomnost v místě plnění bude nutná pouze jednou za měsíc, a to na jednáních, na kterých se bude hodnotit realizace zakázky; v jinou dobu v případě nutnosti.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Během 3 let od podepsání rámcové smlouvy bude moci Evropský parlament využít jednacího řízení s úspěšným uchazečem pro nové služby zahrnující opakování podobných služeb v souladu s těmito specifikacemi, a to bez zveřejnění oznámení o zakázce. Tyto služby nesmí přesahovat 30 % objemu. Viz bod 3.2 administrativních specifikací.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

uchazeč musí mít od ministra spravedlnosti Lucemburského velkovévodství oprávnění k provádění činností ostrahy a dohledu (viz zákon ze dne 12.11.2002), které prokazuje, že uchazeč je schopen realizovat činnosti, na něž se vztahuje předmět této zakázky v zemi, kde služby mají být poskytnuty. V případě seskupení hospodářských subjektů musí každý člen pracující na místě poskytnout důkaz ve vztahu k jejich právní a regulační způsobilosti.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

uchazeč musí mít od ministra spravedlnosti Lucemburského velkovévodství oprávnění k provádění činností ostrahy a dohledu (viz zákon ze dne 12.11.2002), které prokazuje, že uchazeč je schopen realizovat činnosti, na něž se vztahuje předmět této zakázky v zemi, kde služby mají být poskytnuty. V případě seskupení hospodářských subjektů musí každý člen pracující na místě poskytnout důkaz ve vztahu k jejich právní a regulační způsobilosti.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/10/2016
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/10/2016
Místní čas: 11:00
Místo:

rue Wiertz 50, 1047 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

viz bod č. 6 dokumentu s názvem „Podmínky“.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: 2525
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: viz VI.4.1.
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/08/2016