Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 312036-2016

09/09/2016    S174

Belgija-Bruxelles: Usluge koje obuhvaćaju opću sigurnost i vanjski nadzor (područje 1), protupožarnu zaštitu i pomoć osobama (područje 2) na lokaciji institucije u Luxembourgu

2016/S 174-312036

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, direction générale «Sécurité et protection»
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: unité «Budget»
E-pošta: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge koje obuhvaćaju opću sigurnost i vanjski nadzor (područje 1), protupožarnu zaštitu i pomoć osobama (područje 2) na lokaciji institucije u Luxembourgu

Referentni broj: EP/DGSAFE/SER/2016-015.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Institucija u Luxembourgu trenutačno koristi cijeli kompleks zgrada ukupne površine 200 000 m2, koji obuhvaća 5 zgrada otvorenih za javnost i skladište. Na recepcijskim pultovima na ulazu u zgradu KAD radi zakonsko osoblje. U duhu otvorenosti prema građanima, institucija prima približno 10 000 posjetitelja godišnje, dodatno uz svoje osoblje i vanjske pružatelje usluga.

Nakon ovog postupka Europski parlament želi potpisati okvirni ugovor za usluge koje obuhvaćaju sljedeća područja.

Područje 1:

— opća sigurnost koja uključuje nadzor, pregledavanje,

— trajni i kontinuirani vanjski nadzor, stacionarni i putem prethodno utvrđenih ophodnji,

— rad kontrolnog centra za opću sigurnost.

Područje 2:

— protupožarna zaštita za osobe i imovinu, u skladu s propisima protiv rizika od požara i panike,

— pomoć osobama,

— rad kontrolnih centara za protupožarnu zaštitu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75251110 Usluge sprečavanja požara
79713000 Čuvarske službe
79714000 Usluge nadzora
79715000 Usluge patrolnih službi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti tehničke specifikacije za detaljan opis potrebnih sustava/opreme i usluga.

Procijenjeni broj sati naveden u nastavku (godišnje i po kategoriji) pružen je samo u informativne svrhe i nema ugovornu vrijednost.

Područje 1:

šef odjela: 4 000 sati/godišnje;

voditelji tima: 20 500 sati/godišnje;

Voditelj računalnih sustava: 19 500 sati/godišnje;

osoblje za intervenciju — pozornici: 23 500 sati/godišnje;

sigurnosni službenici — zaštitari: 104 000 sati/godišnje.

Područje 2:

šefovi odjela: 2 000 sati/godišnje;

voditelji tima: 12 500 sati/godišnje;

vatrogasci: 64 500 sati/godišnje.

Intervencije koje se uglavnom provode u smislu sprečavanja požara uključuju otkrivanje požara, intervencije zbog curenja vode i raznih alarma itd. te pružanje pomoći osobama sa smanjenom pokretljivosti.

Kategorije prethodno navedenih područja 1 i 2 dopunjene su 2 funkcionalnim koordinatorima (m/ž) (1 po području). Njihovi zadaci poglavito uključuju upravljanje sigurnosnim propisima, kao i tajništvom u njihovom području te druge povezane zadatke. Bit će prisutni na lokaciji od 7:45 do 17:00, od ponedjeljka do petka, osim petkom koji ne prethodi parlamentarnoj sjednici u Strasbourgu kada će radno vrijeme biti od 7:45 do 13:00 (vidjeti kalendar sjednica za 2017. na kraju dokumenta).

Uspješni izvoditelj imenovat će voditelja ugovora koji će biti odgovoran za ugovor. On će biti osoba za kontakt za predstavnike Europskog parlamenta. Dužan je biti prisutan na lokaciji jednom mjesečno tijekom sastanaka o naknadnom praćenju u vezi s ugovorom te u drugim prilikama ako je njegovo sudjelovanje potrebno.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Tijekom 3 godine nakon potpisivanja okvirnog ugovora Parlament može koristiti pregovarački postupak s uspješnim ponuditeljem, bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga u skladu s ovim specifikacijama. Navedene usluge ne smiju premašivati 30 % opsega. Vidjeti točku 3.2. administrativnih specifikacija.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

ponuditelj mora imati ovlaštenje ministra pravosuđa Velikog Vojvodstva Luksemburg za provedbu zaštitarskih i nadzornih aktivnosti (vidjeti Zakon od 12.11.2002) dokazujući da može pružiti predmet obuhvaćen ovim ugovorom u državi u kojoj će se usluge pružati. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član koji radi na lokaciji dužan je pružiti dokaz svoje pravne i regulatorne sposobnosti.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku
Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

ponuditelj mora imati ovlaštenje ministra pravosuđa Velikog Vojvodstva Luksemburg za provedbu zaštitarskih i nadzornih aktivnosti (vidjeti Zakon od 12.11.2002) dokazujući da može pružiti predmet obuhvaćen ovim ugovorom u državi u kojoj će se usluge pružati. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član koji radi na lokaciji dužan je pružiti dokaz svoje pravne i regulatorne sposobnosti.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/10/2016
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/10/2016
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

rue Wiertz 50, 1047 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

vidjeti točku 6. dokumenta pod naslovom „Uvjeti”.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2525
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: vidjeti VI.4.1.
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/08/2016