Werken - 312216-2020

06/07/2020    S128

België-Brussel: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 128-312216

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PIO- Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16719
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II laan 35 bus 10
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Christophe Veys
E-mail: christophe.veys@vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-klimaat-en-energieneutrale-pluimveestal
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Klimaatneutrale Pluimveestal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitnodiging voor een open marktconsultatie op 9.9.2020: "Klimaatneutrale Pluimveestal"

Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-PIO_4289 Klimaatneutrale Kippenstal-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor het project "klimaat- en energieneutrale pluimveestal" nodigen wij samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring in het combineren van klassieke en hernieuwbare technieken voor klimaatautomatisatie in industriële omgevingen, om deel te nemen aan een marktconsultatie.

We richten ons op deelnemers met volgende specifieke competenties: technische achtergrond rond technieken voor klimaatbeheersing (ventilatie, koeling, verwarming, ...), toepassing van hernieuwbare energietechnologieën in het kader van klimaatneutrale gebouwen en experts in programmering, automatisatie, optimisatie én visualisatie van de technieken die het gebruiksgemak, betrouwbaarheid en klimaatneutraliteit kunnen maximaliseren bij de ingewikkelde beheersing van het klimaat in kippenstallen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331210 Installeren van ventilatiesystemen
45331220 Installeren van airconditioning
45331230 Installeren van koeluitrusting
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
71314310 Diensten in verband met warmtetechniek voor gebouwen
71314200 Energiebeheer
71321400 Adviesdiensten voor ventilatie
71320000 Technische ontwerpdiensten
71323200 Ontwerpen van installaties
71350000 Dienstverlening inzake wetenschappen en techniek
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
73120000 Experimentele ontwikkeling
39717200 Klimaatregelingsapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ILVO bouwt een nieuwe proefstal voor vleeskippen. Deze zal dienen als voorbeeld voor de pluimvee industrie in Vlaanderen, met alle technieken geïntegreerd om operationeel klimaat- en energieneutraal te zijn.

Voor het bekomen van een klimaat- en energieneutrale stal, specifiek voor vleeskippen wordt in het najaar 2020 een overheidsopdracht gelanceerd. De opdracht beoogt de combinatie en correcte samenwerking van verschillende technieken (bv. koeling, verwarming en ventilatie, energieopslag,...). De uitdaging ligt in de juiste technieken te selecteren, correct te dimensioneren, afdoende af te stemmen en in te regelen op elkaar om zodoende een klimaatneutraal eindresultaat te bekomen.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Doel van de Marktconsultatie.

Tijdens de marktconsultatie wordt duidelijkheid gecreëerd over de toepasbaarheid, risico’s en kosten van de waaier aan technieken die gebruikt kunnen worden om tot het doel van het project te komen. Tijdens de marktconsultatie willen we de wensen van ILVO (vanuit verschillende perspectieven, van de het personeel, onderzoekers, technische dienst, enz.) koppelen met (deel-)oplossingen beschikbaar op de markt. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van ILVO, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een verkoop- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet ILVO in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen, testen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Wie zoeken wij als deelnemers - doelpubliek.

Voor het project "klimaat- en energieneutrale pluimveestal" nodigen wij samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring in het combineren van klassieke en hernieuwbare technieken voor klimaatautomatisatie in industriële omgevingen, om deel te nemen aan een marktconsultatie.

We richten ons op deelnemers met volgende specifieke competenties: technische achtergrond rond technieken voor klimaatbeheersing (ventilatie, koeling, verwarming, ...), toepassing van hernieuwbare energietechnologieën in het kader van klimaatneutrale gebouwen en experts in programmering, automatisatie, optimisatie én visualisatie van de technieken die het gebruiksgemak, betrouwbaarheid en klimaatneutraliteit kunnen maximaliseren bij de ingewikkelde beheersing van het klimaat in kippenstallen.

Waar en wanneer.

De marktconsultatie wordt "face-to-face" georganiseerd en gaat door op woensdag 9 september van 9:00 tot 12:00, Site Plant 39 – Auditorium, Caritasstraat 39, 9090 Melle.

Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor donderdag 3 september op volgende link: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-klimaat-en-energieneutrale-pluimveestal

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/07/2020