Lieferungen - 312307-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Miercurea Ciuc: Putzmittel

2023/S 101-312307

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL HARGHITA
Nationale Identifikationsnummer: 4245763
Postanschrift: Strada: P-ta Libertatii, nr. 5
Ort: Miercurea-Ciuc
NUTS-Code: RO124 Harghita
Postleitzahl: 530140
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): NOEMI GROZA
E-Mail: achizitiipublice@judetulharghita.ro
Telefon: +40 266207720
Fax: +40 266207725
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.judetulharghita.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru centralizat de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică

Referenznummer der Bekanntmachung: PAAP A01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39831240 Putzmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul Acordului-Cadru centralizat este de a asigura, în numele și pentru pentru Utilizatorii acordului-cadru, produsele de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică, descrise conform cerințelor menționate în caietul de sarcini, precum și livrarea acestora la adresele indicate de către fiecare Utilizator, conform nevoilor acestora și în limita bugetului alocat cu această destinație.

Utilizatori = beneficiari ai acordului-cadru centralizat menționați în Anexa 2 la Secțiunea - Caiet de sarcini care vor încheia contractele subsecvente în baza acordului-cadru centralizat și a anexelor acestuia încheiat de UCA în numele și pentru aceștia.

Valoarea estimata a celui mai mare Contract Subsecvent este: 735.843,13 LEI, fără TVA și se raportează la o perioada de 6 luni.

Valoarea maximă estimată a achiziției reprezintă valoarea maxima totala a Acordului Cadru centralizat care rezulta din aceasta procedura pentru întreaga să durata.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.

Clarificările solicitate după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 667 957.48 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33741300 Handdesinfektionsmittel
33771000 Papiersanitärartikel
39830000 Reinigungsmittel
39831200 Detergenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO124 Harghita
Hauptort der Ausführung:

Județul Harghita - Conform Anexei nr. 2 la Caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

În contextul rolului și atribuțiilor pe care le are Autoritatea Contractantă, având în vedere ca articolele de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică, sunt incluse în categoria produselor care pot fi achiziționate în sistem centralizat, Autoritatea Contractantă derulează această procedura de atribuire în scopul semnării unui Acord Cadru Centralizat pentru articole de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică care va fi utilizat de Utilizatori (beneficiari direcți ai produselor), în urma finalizării procedurii de atribuire.

Obiectivul semnării Acordului Cadru Centralizat este stabilirea termenilor și condițiilor, precum și a preturilor unitare în vederea creării cadrului ce permite Utilizatorilor Acordului Cadru centralizat să atribuie Contracte Subsecvente în nume propriu, în funcție de necesitățile lor concrete.

Detalii complete privind produsele se regăsesc în Secțiunea - Caiet de Sarcini, parte integrantă din documentația de atribuire.

Modificarea acordului-cadru/contractului de achiziție publica, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va putea efectua în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 și al prevederilor din cadrul Instrucțiunilor ANAP, în vigoare la momentul inițierii modificării.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ponderea produselor ce contin eticheta ecologica de tip I / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

a) Informații suplimentare referitoare la garanția de participare:

Pentru constituirea garanției de participare de către Operatori Economici din afara României, pentru conversie dintr-o altă monedă, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Națională a României (www.bnr.ro) valabilă data publicării Anunțului de participare în SEAP.

!!! NU se va încarca dovada constituirii garanției de participare la secțiunea aferente propunerii financiare, se va încărca în secțiunea aferenta documentelor de calificare pentru a putea fi vizibila comisiei de evaluare.

b) Informații suplimentare referitoare la forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Orice Operator Economic (Ofertant) are dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la procedura de atribuire, conform art. 53 din Legea nr. 98/2016.

Asocierile de persoane fizice și / sau juridice pot depune o Oferta Comună fără a fi obligate să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca toate persoanele care participă la Asociere să îndeplinească cerința de constituire legală în țările în care sunt stabilite.

În cazul în care Ofertantul este o Asociere de Operatori Economici, Acordul de asociere depus împreună cu Oferta trebuie să stipuleze cel puțin următoarele:

i. toți membrii Asocierii vor fi responsabili, atât în mod individual, cat și în mod solidar pentru prezentarea Ofertei și pentru derularea Acordului Cadru și executarea Contractelor Subsecvente, precum și pentru prestarea ulterioară a serviciilor în conformitate cu prevederile Acordului Cadru și al Contractelor Subsecvente;

ii. reprezentantul desemnat al Asocierii are autoritatea de a desfășura toate activitățile, inclusiv de a primi plăți, pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în timpul procedurii de atribuire și în cazul în care Asocierea va fi desemnată câștigătoare, pe durata executării derulării Acordului Cadru și executarea Contractelor Subsecvente ;

iii. membrul, desemnat ca partener principal (lider), confirmat prin depunerea unei împuterniciri semnate de semnatarul (persoanele) împuternicit(e) legal al/ale fiecărui membru al Asocierii;

iv. în situația în care Autoritatea Contractantă suferă un prejudiciu în implementarea / în derularea Acordului Cadru și executarea Contractelor Subsecvente, aceasta se poate îndrepta împotriva oricărui membru al asocierii pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

c) Informații suplimentare referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională:

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea acordului-cadru centralizat, Ofertanții (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasați pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE și care vor fi prezentate de Ofertanții aflați pe primele 3 locuri la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE includ, dar nu se limitează la:

i. proces-verbal de recepție/acceptanță a produselor, recomandări sau orice alte doc echivalente din care să reiasă următoarele informații: beneficiari, tipologia produselor, cantitatea/valoarea, perioada livrării;

ii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu produsele livrate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

d) Informații privind proporția de subcontractare:

Notă: Va fi avută în vederea definiția subcontractantului dată de art. 3 alin. (1), lit. yy) din Legea nr. 98/2016, potrivit căreia este subcontractant ’’orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică si care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi;’’

Furnizorii nu sunt considerați subcontractanți.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 060-154780
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 118910
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 176.78 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 119356
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică Şcoala Profesională Specială Sfânta Ana,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 979.65 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 107949
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică,Biblioteca Judeţeană Harghita „Kájoni János”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 000.94 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 107206
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică,Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 477.77 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 117527
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică,Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 500.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 115494
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică,Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 520.89 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 108377
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică,Autoritatea contractantă SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 87 429.76 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 117737
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică Editura Harghita

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 789.51 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 103005, 103010, 103013
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru centralizat de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FABI TOTAL GRUP S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Strada Berceni, Nr. 104 H, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CLEANEXPERT SHOP SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 25783331
Postanschrift: Strada Clujului, Nr. C1
Ort: Teius
NUTS-Code: RO121 Alba
Postleitzahl: 515900
Land: Rumänien
E-Mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Internet-Adresse: www.cleanexpertshop.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 415 058.75 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 667 957.48 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 106991
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 415 058.75 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 188.51 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 106992
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 415 058.75 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 622.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 108380
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică,Centru Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Ocland

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 175.27 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 117978
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică Editura Hargita Nepe,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 919.99 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 123921
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 260.51 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 123931
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică Şcoala Populară De Artă Şi Meserii Vamszer Geza ,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDCHIM EXPERT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35529099
Postanschrift: Strada Campului, Nr. 18
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540175
Land: Rumänien
E-Mail: medchim.expert@gmail.com
Telefon: +40 735666669
Fax: +40 265222813
Internet-Adresse: www.medchimexpert.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 848 084.54 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 625.84 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Întreaga documentație de atribuire este disponibilă în SEAP. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcată în SEAP, Operatorii Economici trebuie să aibă instalat un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic, programul fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnătură electronică. Operatorii Economici care vor descărca prezenta documentație de atribuire direct din atașamentul la anunțul de participare, publicat în SEAP au obligația de a urmări în SEAP atașarea diverselor comunicări făcute de către Autoritatea Contractantă, urmare a unor solicitări de clarificare cerute de către unii din operatorii economici înscriși la procedura de atribuire.

Solicitările de clarificări privind Documentația de atribuire, primite din partea operatorilor economici înscriși la procedura de atribuire și implicit răspunsurile aferente din partea Autorității Contractantă se vor comunica exclusiv prin intermediul SEAP.

Autoritatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractantă nu este obligata să dea curs solicitărilor depuse după data limita de solicitare clarificări.

Pentru completarea DUAE de către Operatorul Economic înscris la procedură (individual sau membru al asocierii; terț/i susținător/i și/sau subcontractant/i), va trebui să fie înregistrat în SEAP; în vederea completării DUAE se vor respecta instrucțiunile prevăzute în ghidul de utilizare a DUAE - Informații pentru operator economic, disponibil pe platforma SEAP după autentificarea în sistemul electronic.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge oricare ofertă și/sau de a anula procedura de atribuire în limitele regulilor stabilite de lege.

Autoritatea Contractantă nu va fi sub nici o formă responsabilă de daune, indiferent de natura lor privind decizia de anulare a procedurii de atribuire, chiar dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată de ofertanți privind posibilitatea unor daune/interese.

În eventualitatea în care, după aplicarea criteriului de atribuire exista 2 sau mai multe oferte admisibile clasate pe primele 3 locuri cu punctaj total egal și nu se poate stabili câștigătorul, departajarea ofertelor se va realiza având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”.

Orice trimitere făcută în cuprinsul prezentei documentații de atribure la specificaţii tehnice/ procedee/ servicii şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va considera a fi însoţită de menţiunea "sau echivalent".

Premise ale derulării acordului-cadru centralizat/contractelor subsecvente:

i. Contractele Subsecvente atribuite de către Utilizatori pe durata Acordului Cadru centralizat pot avea durate diferite.

ii. Cantitatea maximă (totală) de produse care ar putea fi achiziționate în urma semnării Contractelor Subsecvente atribuite ca urmare a Acordului Cadru, pe toată durata Acordului Cadru centralizat, este prevăzută în Anexa nr. 1 – Listă de cantități.

iii. Un Utilizator Achizitor are dreptul de a include într-un Contract Subsecvent Articole care fac obiectul Acordului cadru, fără a fi ținut să comande toate tipurile de Produse care fac obiectul prezentei achiziții.

iv. Articolele/Produsele ce fac obiectul Acordului cadru pot fi comandate de oricare din Utilizatori.

v. Contractantul nu poate solicita/impune la nivelul contractului subsecvent (și nici la nivelul acordului-cadru) un volum minim de comenzi. Utilizatorul are obligația de a nu plasa comenzi cu valori mai mici de 200 lei, fără TVA

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Județul Harghita în calitate de Unitate de Achiziții Centralizate (UCA)
Postanschrift: Strada: P-ta Libertatii, nr. 5, Judet: Harghita
Ort: Miercurea-Ciuc
Postleitzahl: 530140
Land: Rumänien
E-Mail: uca@judetulharghita.ro
Telefon: +40 266207720
Fax: +40 266207703
Internet-Adresse: www.judetulharghita.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023