Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 312375-2018

19/07/2018    S137

България-Гълъбово: Горива

2018/S 137-312375

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Гълъбово
Национален регистрационен номер: 000817696
Пощенски адрес: бул. „Република“ № 48
Град: Гълъбово
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6280
Държава: България
Лице за контакт: Петьо Проданов — изпълнител шофьор
Електронна поща: stoianov.sekretar@gmail.com
Телефон: +359 41868901
Факс: +359 41864194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.galabovo.org
Адрес на профила на купувача: http://galabovo.org/porychki/919
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://galabovo.org/porychki/919
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на автомобилни горива: бензин А95Н, бензин А98Н, дизелово гориво, автогаз, и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и второст. разпоредители

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка на горива, описани в предмета на поръчката и ГСМ (съгласно приложение — номенклатура), за автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Доставката на горивата ще се извършва за автомобилите на община Гълъбово, както и за автомобили, придобити след сключване на договора, като възложителят изпраща на изпълнителя в писмен вид данните за същите. В случай на отпаднала необходимост от ползване на автомобил/и след сключване на договора изпълнителя прекратява зареждането му в срок до 1 (един) работен ден след писмено уведомяване от възложителя и предоставяне на данните.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки след направена заявка.

Видовете горива и ГСМ са специфицирани в списък — приложение.

Срок за изпълнение на поръчката — 36 (тридесет и шест) месеца, считано от сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 900 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

На територията на град Гълъбово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на горива, описани в предмета на поръчката и ГСМ (съгласно приложение — номенклатура), за автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Доставката на горивата ще се извършва за автомобилите на община Гълъбово, както и за автомобили, придобити след сключване на договора, като възложителят изпраща на изпълнителя в писмен вид данните за същите. В случай на отпаднала необходимост от ползване на автомобил/и след сключване на договора изпълнителя прекратява зареждането му в срок до 1 (един) работен ден след писмено уведомяване от възложителя и предоставяне на данните.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки след направена заявка.

Видовете горива и ГСМ са специфицирани в списък — приложение.

Срок за изпълнение на поръчката — 36 (тридесет и шест) месеца, считано от сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 900 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма поставено изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма поставено изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Забележка:

Под доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката, се разбира доставка на течни горива за автомобили.

2. Участникът да разполага с минимум 1 (една) бензиностанция, която се намира на територията на град Гълъбово, на която могат да се зареждат и закупуват предлаганите от него горива и смазочни материали и масла и с денонощен режим на работа — 24 часа в денонощието.

Забележка:

Доказва се с декларация от участника с посочване на местонахождението на обекта. Декларацията се представя в оригинал.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1:

При подаване на офертата участникът попълва поле 1, буква „б“ от раздел В на ЕЕДОП „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“.

Преди сключване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.

По т. 2.

При подаване на офертата участникът попълва поле 9 от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Документите за доказване съответствието с поставените изисквания за технически възможности се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 2 % от стойността на договора и без ДДС. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителя отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛСДС. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с избрания изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/08/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/08/2018
Местно време: 11:00
Място:

Общинска администрация гр. Гълъбово — партерен етаж

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Считано от 1.4.2018 г., ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид съгласно указанията в документацията.

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП; е установено в влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. От основанията за незадължително отстраняване в чл. 55 от ЗОП в случая ще се прилагат тези по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП от същия.

3. Прилагат се специфични национални основания за изключване по чл. 107 от ЗОП, чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) и по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Гаранцията за изпълнението на договора е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора за обществена поръчка. Договорът за обществена поръчка не може да се изпълни на етапи и не се прилага частично освобождаване на гаранцията за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора съгласно чл. 72 от ППЗОП и подписване на протокол за приемане на изпълнението, освен в случай че за възложителя е налице основание, съгласно договора, за задържане или удовлетворяване от представената гаранция.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 — срещу решението за откриване на процедура и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/07/2018