Leveringen - 312629-2020

06/07/2020    S128

Litouwen-Vilnius: Laboratoriumreagentia

2020/S 128-312629

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Nationaal identificatienummer: 124364561
Postadres: Santariškių g. 2
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-08661
Land: Litouwen
Contactpersoon: Algimantas Varžgalys
E-mail: algimantas.varzgalys@vpc.lt
Telefoon: +370 52477365
Fax: +370 52720044
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.santa.lt/
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6137
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Antikūnų, skirtų diagnostiniams tyrimams, atliekamiems imunohistochemijos tyrimo metodu, pirkimas

Referentienummer: Antikūnų, skirtų diagnostiniams
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 111 428.57 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2020