Supplies - 312640-2020

06/07/2020    S128

Poland-Lublin: Disposable gloves

2020/S 128-312640

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Postal address: ul. Staszica 16
Town: Lublin
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 20-081
Country: Poland
Contact person: Natalia Ulanicka
E-mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl
Telephone: +48 815344610

Internet address(es):

Main address: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Additional information can be obtained from another address:
Official name: SPSK1, ul. Staszica 16, Lublin, Dział ds. Zamówień Publicznych
National registration number: PL
Postal address: ul. Staszica 16
Town: Lublin
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 20-081
Country: Poland
Contact person: Natalia Ulanicka
E-mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl

Internet address(es):

Main address: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic niesterylnych

Reference number: EO/EZ-2722/LVI/20
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic niesterylnych, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi 1 zadanie.

3. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy, certyfikaty – Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji.

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Termin ważności dostarczanego asortymentu musi wynosić – min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe chlorowane, teksturowane na końcach palców, kolor niebieski: o grubości na palcu 0,11–0,12 mm (wartość typowa), na dłoni 0,07–0,08 mm (wartość typowa), o długości minimum 240 mmm, będące wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III potwierdzone certyfikatem, zgodne z normami EN 455 – 1, 2, 3, 4, EN 374 – 1 (z wyłączeniem 5.3.2), EN 374 – 2, EN 374 – 3, EN 388, EN 420:2003+A1:2009 lub normami równoważnymi, przebadane zgodnie z normą EN 374 – 3 lub normą równoważną na przenikanie 4 substancji chemicznych w tym: 40 % wodorotlenku sodu na poziomie 6, 47 % kwasu siarkowego na poziomie 6, 15 % formaldehydu na poziomie 6, potwierdzone badaniami Jednostki notyfikowanej oraz n–heptanu potwierdzone badaniami akredytowanego laboratorium, przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTMF 1671-13 lub normą równoważną, nie starsze niż w 2016 roku wykonane przez akredytowane laboratorium; przebadane na przenikanie 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 – 05 lub normą równoważną, dopuszczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, rozporządzeniem (WE) 2023/2006 i rozporządzeniem (WE) 10/2011, AQL 1,5. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone następujące oznakowania: 93/42/EEC klasa I, 89/686/EEC kategoria III, EN 455, EN 374, EN 420 lub norm równoważnych, poziom AQL, piktogram „do kontaktu z żywnością” zgodny z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, piktogramy określające warunki przechowywania w tym temperaturę od 10 do 40 stopni Celsjusza: XS – XL. Op. po 50 par.

Rozmiar:

— XS,

— S,

— M,

— L,

— XL.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa wykonywana będzie w okresie 6 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia, w formie ratalnych dostaw realizowanych na zamówienie (pisemne lub faksowe), składane przez Zamawiającego w zależności od aktualnych potrzeb (dostawy cząstkowe realizowane w ciągu maks. 5 dni, licząc od otrzymania zamówienia).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/08/2020
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

— europejski dokument zamówienia,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

— certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III,

— raport z badania jednostki niezależnej potwierdzającej zgodność z normą EN 455-1,2,3,4; EN 374-1 (z wyłączeniem 5.3.2), EN 374-2, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 420:2003+A1:2008,

— raport z badania jednostki niezależnej na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN – EN 374-3 (co najmniej 4 substancji chemicznych – w tym 40 % wodorotlenku sodu na poziomie 6, 47 % kwasu siarkowego na poziomie 6, 15 % formaldehydu na poziomie 6 potwierdzone badaniami jednostki notyfikowanej oraz n–heptanu potwierdzone badania akredytowanego laboratorium, raport z badania jednostki niezależnej na czas przenikania wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z zgodnie z normą ASTMF 1671-13 lub normą równoważną nie starsze niż z 2016 roku wykonane przez akredytowane laboratorium,

— raport z badania jednostki niezależnej potwierdzający możliwość kontaktu rękawic z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, rozporządzeniem (WE) 2023/2006 i rozporządzeniem WE 10/2011,

— raport z badania na przenikanie 12 cytostatyków,

— wyniki badań HPLC jednostki niezależnej potwierdzające brak tiuramów i MBT,

— karta techniczna,

— próbki.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, POLSKA, telefon +48 815323935, e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl;

b) szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. +48 815349748, e-mail: iod@spsk1.lublin.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku Naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

II. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

III. Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 182 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

IV. Terminy do wniesienia odwołania

1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie

2. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

V. Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/07/2020