Lieferungen - 312658-2023

26/05/2023    S101

България-София: Компютърни конфигурации

2023/S 101-312658

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Тодорова Тодорова
Електронна поща: s_todorova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323715
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дост. на комп.и периф. оборуд.и софтуер за нужд.на ЗПУИП София-Драгом. по проект Възст.,ремонт и модер. на ТПС-Варна и Разград и изграж. на ТПС Русе и във. на с-ма за телеупр. и телесиг-SCADA по ОП

II.1.2)Основен CPV код
30211400 Компютърни конфигурации
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществената поръчка е с предмет: Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“ по проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA“, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на настолни компютърни конфигурации с включена операционна система и MS Office”;

Обособена позиция 2: „Доставка на преносими компютри с включена операционна система и MS Office”;

Обособена позиция 3: „Доставка на мултифункционално устройство А3 с допълнителни консумативи”.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 850.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на настолни компютърни конфигурации с включена операционна система и MS Office”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30211400 Компютърни конфигурации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществената поръчка е с предмет: Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“ по проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA“, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на настолни компютърни конфигурации с включена операционна система и MS Office”;

Обособена позиция 2: „Доставка на преносими компютри с включена операционна система и MS Office”;

Обособена позиция 3: „Доставка на мултифункционално устройство А3 с допълнителни консумативи”.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 233-673529
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93110
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“ по проект„Възстановяване,ремонт и модернизация на Тягови подстанции-Варна и Разград и изграждане на Тягова

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/04/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СМАРТ СОФТ ЕООД
Национален регистрационен номер: 832069304
Пощенски адрес: кв. Банишора ул. Козлодуй № 98
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 11 600.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 850.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/05/2023