Dostawy - 312707-2020

06/07/2020    S128

Polska-Busko-Zdrój: Urządzenia sieciowe

2020/S 128-312707

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. gen. F. Rzewuskiego 1
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Karcz-Wasilewska
E-mail: zamowienia@ubz.pl
Tel.: +49 413703203
Faks: +49 413784154

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://minportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)

Numer referencyjny: ZP.291.18.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) dla Uzdrowiska Busko-Zdrój SA.

2. Zamówienie realizowane będzie w dwóch częściach.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla każdej części zamówienia zawarty został w Załączniku do SIWZ nr: 1A, 1B.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był uprawniony do wprowadzania do obrotu wszelkiego oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający wymaga, aby całość oferowanego i dostarczanego sprzętu oraz oprogramowania pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej.

6. Zamawiający wymaga, aby ofertowana infrastruktura sprzętowa była fabrycznie nowa, kompletna, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku, posiadała wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagała żadnych dodatkowych nakładów i była gotowa do pracy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania SSI

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30233160 Jednostki pamięci taśmowej
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania przetargowego dla części 1 obejmuje:

1) dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym: infrastruktura serwerowa, ­oprogramowanie systemowe i narzędziowe;

2) dostawę i wdrożenie oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego SSI.

2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany w całości do siedziby Zamawiającego.

3. Wszystkie dostarczane:

­— produkty (rozumiane jako elementarny efekt działań/prac/dostaw objętych całym zakresem przedmiotu zamówienia wykonywanych przez Wykonawcę podczas realizacji umowy w poszczególnych etapach),

— komponenty (rozumiane jako integralna część dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia, składający się przynajmniej z jednego produktu lub wielu produktów powiązanych ze sobą merytorycznie) podlegają usługom projektowania, dostaw, instalacji, konfiguracji i wdrożenia.

4. Usługi projektowania, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami niniejszego SOPZ w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wykonywania projektów teleinformatycznych oraz najlepszymi praktykami w ich realizacji.

5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami i wytycznymi Zamawiającego, zapisami SOPZ oraz umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja zespołu ds. wdrożenia – dodatkowe osoby (ZW) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu naprawy w przypadku awarii dla macierzy głównej (N) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacją sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia UTM

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania przetargowego dla części 2 obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie.

2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany w całości do siedziby Zamawiającego.

3. Wszystkie dostarczane:

— produkty (rozumiane jako elementarny efekt działań/prac/dostaw objętych całym zakresem przedmiotu zamówienia wykonywanych przez Wykonawcę podczas realizacji umowy w poszczególnych etapach),

— komponenty (rozumiane jako integralna część dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia, składający się przynajmniej z jednego produktu lub wielu produktów powiązanych ze sobą merytorycznie) podlegają usługom projektowania, dostaw, instalacji, konfiguracji i wdrożenia.

4. Usługi projektowania, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami SOPZ dla część 2 w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wykonywania projektów teleinformatycznych oraz najlepszymi praktykami w ich realizacji.

5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami i wytycznymi Zamawiającego, niniejszymi zapisami SOPZ oraz umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (J) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu naprawy w przypadku awarii (N) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość osobogodzin instruktaży stanowiskowych (S) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

— dla części 1:

a) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), którego przedmiotem była dostawa i konfiguracje infrastruktury sprzętowej (w tym co najmniej: serwery, macierze dyskowe, biblioteka LTO, urządzenia sieciowe oraz oprogramowania systemowa i narzędziowe). Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i konfiguracje wynosiła nie mniej niż 900 000 PLN brutto;

b) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), której przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego e-usługi na co najmniej czwartym poziomie dojrzałości;

c) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), której przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 100 000 PLN brutto,

— dla części 2:

a) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każde;

2) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki dla określonych ról:

— dla części 1:

a) koordynator projektu (minimum 1 osoba) – posiadający:

— co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma projektami w zakresie budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każde,

— znajomość metodyki Prince2 lub PMI lub IPMA lub innej równoważnej metodyki zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem obejmującej zagadnienia projektowe takie jak np. inicjowanie, przygotowanie projektu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie etapami, zarządzanie dostawami, zarządzanie jakością i ryzykiem, zamykanie.

Zespół ds. wdrożenia składający się z minimum 3 osób:

b) specjalista ds. wdrożeń EDM posiadający:

— doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych w min. dwóch wdrożeniach systemów teleinformatycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);

c) specjalista ds. wdrożeń e-usług posiadający:

— doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych w min. dwóch wdrożeniach systemów teleinformatycznych w zakresie e-usług na co najmniej czwartym poziomie dojrzałości;

d) specjalista ds. infrastruktury sprzętowej posiadający:

— doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie, konfiguracji i uruchomieniu infrastruktury serwerowej, w tym co najmniej serwerów, macierzy dyskowych, biblioteki LTO, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego.

Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba, którą będzie dysponował Wykonawca w ramach części 1, mogła być wykazywana w celu spełniania wymagań w nie więcej niż dwóch rolach,

— dla części 2:

a) specjalista ds. rozwiązań sieciowych (minimum 1 osoba) – posiadający:

­ doświadczenie zawodowe w projektowaniu, instalacji i konfiguracji rozwiązań sieciowych typu UTM, potwierdzone udziałem co najmniej w 2 projektach obejmującym dostawę, instalację i konfigurację urządzeń UTM.

Uwaga

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w rozdziale V i VI SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy dla każdej z części zamówienia stanowi dodatek nr 4A i 4B do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w odpowiednich częściach na zawartych w niej warunkach.

2. Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w ww. wzorze umowy.

3. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwości dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w budynku Zarządu przy ul. gen. F. Rzewuskiego 1 w Busku-Zdroju, pokój nr 6, POLSKA.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, na mocy art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę:

— dla części 1 – 19 000 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy),

— dla części 2 – 1 000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

3. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg danych:

Nazwa banku i nr konta Zamawiającego: Alior Bank SA 39 2490 0005 0000 4530 1430 0478

Nazwa i adres Zamawiającego: „Uzdrowisko Busko-Zdrój” SA, ul. gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

Tytuł wpłaty: Wadium w sprawie ZP.291.18.2020 – część nr ...

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b–e, musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium należy złożyć w sposób określony w rozdziale X SIWZ, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty dla danej części zamówienia.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Alior Bank SA nr 39 2490 0005 0000 4530 1430 0478 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – część nr ....”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@ubz.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020