Diensten - 312722-2022

10/06/2022    S111

Duitsland-Münster: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur

2022/S 111-312722

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Münster, Zentrales Vergabemanagement
Postadres: Klemensstraße 10
Plaats: Münster
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 48143
Land: Duitsland
Contactpersoon: 8. Etage
E-mail: vergaben@stadt-muenster.de
Telefoon: +49 251492-0
Fax: +49 251492-7700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stadt-muenster.de/recht/startseite.html
Adres van het kopersprofiel: http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schülerbeförderung zu Sport- und Badestätten für Schulen der Stadt Münster (in 6 Losen)

Referentienummer: 2022-0213-40
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beförderungsleistung von Schülerinnen und Schülern zu Sport- und Badestätten für Schulen der Stadt Münster (in 6 Losen, Aufteilung nach Stadtbezirken)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk Nord

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
60171000 Verhuur van personenauto's met chauffeur
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Münster 48143 Münster Gesamtes Stadtgebiet Münster, aufgeteilt in sechs Stadtbezirke.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beförderungsleistung von Schülerinnen und Schülern zu Sport- und Badestätten für Schulen der Stadt Münster in 6 Losen; Aufteilung nach Stadtbezirken gemäß Leistungsbeschreibung bzw. Auftragsbekanntmachung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk Ost

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
60171000 Verhuur van personenauto's met chauffeur
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Münster 48143 Münster Gesamtes Stadtgebiet Münster, aufgeteilt in sechs Stadtbezirke.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beförderungsleistung von Schülerinnen und Schülern zu Sport- und Badestätten für Schulen der Stadt Münster in 6 Losen; Aufteilung nach Stadtbezirken gemäß Leistungsbeschreibung bzw. Auftragsbekanntmachung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk Süd-Ost

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
60171000 Verhuur van personenauto's met chauffeur
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Münster 48143 Münster Gesamtes Stadtgebiet Münster, aufgeteilt in sechs Stadtbezirke.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beförderungsleistung von Schülerinnen und Schülern zu Sport- und Badestätten für Schulen der Stadt Münster in 6 Losen; Aufteilung nach Stadtbezirken gemäß Leistungsbeschreibung bzw. Auftragsbekanntmachung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk Hiltrup

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
60171000 Verhuur van personenauto's met chauffeur
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Münster 48143 Münster Gesamtes Stadtgebiet Münster, aufgeteilt in sechs Stadtbezirke.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beförderungsleistung von Schülerinnen und Schülern zu Sport- und Badestätten für Schulen der Stadt Münster in 6 Losen; Aufteilung nach Stadtbezirken gemäß Leistungsbeschreibung bzw. Auftragsbekanntmachung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk West

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
60171000 Verhuur van personenauto's met chauffeur
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Münster 48143 Münster Gesamtes Stadtgebiet Münster, aufgeteilt in sechs Stadtbezirke.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beförderungsleistung von Schülerinnen und Schülern zu Sport- und Badestätten für Schulen der Stadt Münster in 6 Losen; Aufteilung nach Stadtbezirken gemäß Leistungsbeschreibung bzw. Auftragsbekanntmachung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk Mitte

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
60171000 Verhuur van personenauto's met chauffeur
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Münster 48143 Münster Gesamtes Stadtgebiet Münster, aufgeteilt in sechs Stadtbezirke.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beförderungsleistung von Schülerinnen und Schülern zu Sport- und Badestätten für Schulen der Stadt Münster in 6 Losen; Aufteilung nach Stadtbezirken gemäß Leistungsbeschreibung bzw. Auftragsbekanntmachung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 055-143293
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Auftragsvergabe Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG
Postadres: Wesler Strasse 29
Plaats: Senden
NUTS-code: DEA35 Coesfeld
Postcode: 48308
Land: Duitsland
E-mail: info@rohlmann-reisen.de
Telefoon: +49 2536450
Fax: +49 25368650
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Auftragsvergabe Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG
Postadres: Wesler Strasse 29
Plaats: Senden
NUTS-code: DEA35 Coesfeld
Postcode: 48308
Land: Duitsland
E-mail: info@rohlmann-reisen.de
Telefoon: +49 2536450
Fax: +49 25368650
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Auftragsvergabe Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG
Postadres: Wesler Strasse 29
Plaats: Senden
NUTS-code: DEA35 Coesfeld
Postcode: 48308
Land: Duitsland
E-mail: info@rohlmann-reisen.de
Telefoon: +49 2536450
Fax: +49 25368650
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Auftragsvergabe Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG
Postadres: Wesler Strasse 29
Plaats: Senden
NUTS-code: DEA35 Coesfeld
Postcode: 48308
Land: Duitsland
E-mail: info@rohlmann-reisen.de
Telefoon: +49 2536450
Fax: +49 25368650
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Auftragsvergabe Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG
Postadres: Wesler Strasse 29
Plaats: Senden
NUTS-code: DEA35 Coesfeld
Postcode: 48308
Land: Duitsland
E-mail: info@rohlmann-reisen.de
Telefoon: +49 2536450
Fax: +49 25368650
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Auftragsvergabe Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rohlmann-Reisen GmbH & Co. KG
Postadres: Wesler Strasse 29
Plaats: Senden
NUTS-code: DEA35 Coesfeld
Postcode: 48308
Land: Duitsland
E-mail: info@rohlmann-reisen.de
Telefoon: +49 2536450
Fax: +49 25368650
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXTDYYDYH8C

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Internetadres: http://www.bezreg-muenster.de/startseite/themen/Vergabekammer/index.html
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stadt Münster, Zentrales Vergabemanagement
Postadres: Klemensstr. 10
Plaats: Münster
Postcode: 48143
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@stadt-muenster.de
Internetadres: https://www.stadt-muenster.de/recht/ausschreibungen.html
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2022