Dostawy - 312812-2020

Submission deadline has been amended by:  374807-2020
06/07/2020    S128

Polska-Końskie: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 128-312812

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 00000002426
Adres pocztowy: ul. Gimnazjalna 41B
Miejscowość: Końskie
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kruk
E-mail: jkruk@zoz.konskie.pl
Tel.: +48 413902314
Faks: +48 413902319

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zoz.konskie.pl

Adres profilu nabywcy: www.zoz.konskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Informatyzacja ZOZ w Końskich”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ)

Numer referencyjny: DSUiZP 252/JK/18/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2007–2014), oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia). W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) część I zmówienia: dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);

2) część II zamówienia: dostawa i instalacja urządzeń sieciowych;

3) część III zamówienia: rozbudowa systemu medycznego PACS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 550 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I zmówienia: dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ulica Gimnazjalna 41b, 26-200 Końskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja dla etapu II (dostawa i instalacja infrastruktury serwerowej) (GS) / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Usługi gwarancyjne, opieki autorskiej i serwisowej dla wdrożonego oprogramowania (etap III) (GO) / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności systemu (F) – 20 % / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 590 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2007–2014), oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia).

II.2.14)Informacje dodatkowe

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę:

— część I zamówienia: 19 555,48 PLN,

— część II zamówienia: 8 119,54 PLN,

— część III zamówienia: 3 657,60 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II zamówienia: dostawa i instalacja urządzeń sieciowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ulica Gimnazjalna 41b, 26-200 Końskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 670 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2007–2014), oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia).

II.2.14)Informacje dodatkowe

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę:

— część I zamówienia: 19 555,48 PLN,

— część II zamówienia: 8 119,54 PLN,

— część III zamówienia: 3 657,60 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III zamówienia: rozbudowa systemu medycznego PACS

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ulica Gimnazjalna 41b, 26-200 Końskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa systemu medycznego PACS.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2007–2014), oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia).

II.2.14)Informacje dodatkowe

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę:

— część I zamówienia: 19 555,48 PLN,

— część II zamówienia: 8 119,54 PLN,

— część III zamówienia: 3 657,60 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.2.1. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część I zamówienia:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), w ramach którego Wykonawca dostarczył i wdrożył system informatyczny służący do obsługi procesów leczenia pacjentów, w zakres którego wchodziła również:

• dostawa, wdrożenie i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sprzętowej,

• dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i e-usług,

• co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych), których przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług;

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 5-osobowym zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

— minimum 1 kierownikiem zespołu posiadającym: wykształcenie wyższe, certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Managment Association (IPMA) co najmniej na poziomie C lub certyfikat CPM, PMI, PMP, oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach systemu informatycznego w zakresie części medycznej dla podmiotu medycznego na stanowisku kierownika wdrożenia,

— minimum 3 specjalistów posiadających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie dotyczącym części medycznej dla podmiotu medycznego,

— minimum 1 specjalistą ds. baz danych posiadającym: wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych, znajomość oferowanych baz danych.

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, powinny biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie), w przeciwnym wypadku Wykonawca musi zapewnić tłumacza zapewniającego stałe tłumaczenie dla potrzeb realizacji zamówienia.

1.2.2. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część II zamówienia:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako dwie osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych), w ramach którego Wykonawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował urządzenia sieciowe takie jak: przełączniki oraz UTM (Unified Threat Management).

1.2.3. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część III zamówienia:

a) warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno porównywalne zamówienie.

Za zamówienie porównywalne Zamawiający uzna usługę polegającą na dostawie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji systemu PACS, o wartości usługi nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 2-osobowym zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykona...

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2.1. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część I zamówienia:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 1 000 000, 00 PLN brutto.

1.2.2. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część II zamówienia:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 500 000, 00 PLN brutto.

2.3. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część III zamówienia:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 350 000,00 PLN brutto.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2.1. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część I zamówienia:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), w ramach którego Wykonawca dostarczył i wdrożył system informatyczny służący do obsługi procesów leczenia pacjentów, w zakres którego wchodziła również:

• dostawa, wdrożenie i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sprzętowej,

• dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i e-usług,

• co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych), których przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług;

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 5-osobowym zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

— minimum 1 kierownikiem zespołu posiadającym: wykształcenie wyższe, certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej Prince2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Managment Association (IPMA) co najmniej na poziomie C lub certyfikat CPM, PMI, PMP, oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach systemu informatycznego w zakresie części medycznej dla podmiotu medycznego na stanowisku kierownika wdrożenia,

— minimum 3 specjalistów posiadających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie dotyczącym części medycznej dla podmiotu medycznego,

— minimum 1 specjalistą ds. baz danych posiadającym: wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych, znajomość oferowanych baz danych.

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, powinny biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie), w przeciwnym wypadku Wykonawca musi zapewnić tłumacza zapewniającego stałe tłumaczenie dla potrzeb realizacji zamówienia.

1.2.2. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część II zamówienia:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako dwie osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych), w ramach którego Wykonawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował urządzenia sieciowe takie jak: przełączniki oraz UTM (Unified Threat Management).

1.2.3. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na część III zamówienia:

a) warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno porównywalne zamówienie.

Za zamówienie porównywalne Zamawiający uzna usługę polegającą na dostawie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji systemu PACS, o wartości usługi nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 2-osobowym zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykona...

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy dla każdej z części zamówienia stanowi dodatek nr 8a, 8b i 8c do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w odpowiednich częściach na zawartych w niej warunkach.

2. Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w ww. wzorze umowy.

3. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwości dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

8. Otwarcie ofert nastąpi 6.8.2020 o godz. 11.00 w Zespole opieki Zdrowotnej w Końskich na stronie (https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie)

9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 04587801
Faks: +48 04587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego – (www. http: /zoz-konskie.bip.org.pl/) i (platformazakupowa.pl/pn/zoz konskie)

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15. Kopię odwołania Zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2) zamieści również na stronie internetowej – (www. http: /zoz-konski)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 04587801
Faks: +48 04587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020