Diensten - 312816-2022

10/06/2022    S111

Finland-Espoo: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2022/S 111-312816

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Nationaal identificatienummer: 2647375-4
Postadres: PL 1000, VTT
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 02044
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@vtt.fi
Telefoon: +358 20722111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vttresearch.com/fi
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tutkimus ja kehitys

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34430000 Fietsen - PA02
66114000 Financiële leasing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI Suomi / Finland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 233-613890

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Interstealth Oy
Nationaal identificatienummer: 2093389-5
Postadres: Kuninkaistentie 14 B
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 02610
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2022