Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 312816-2022

10/06/2022    S111

Finland-Espoo: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2022/S 111-312816

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Nationaal identificatienummer: 2647375-4
Postadres: PL 1000, VTT
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 02044
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@vtt.fi
Telefoon: +358 20722111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vttresearch.com/fi
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tutkimus ja kehitys

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34430000 Fietsen - PA02
66114000 Financiële leasing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI Suomi / Finland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 233-613890

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Interstealth Oy
Nationaal identificatienummer: 2093389-5
Postadres: Kuninkaistentie 14 B
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 02610
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2022