Supplies - 312823-2021

22/06/2021    S119

Poland-Warsaw: Surgical gloves

2021/S 119-312823

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-776
Country: Poland
Contact person: Malwina Szczawińska
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telephone: +48 223496435
Internet address(es):
Main address: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
Address of the buyer profile: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ihit.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ihit.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek medycznych – IHIT/P/27/2021

Reference number: IHIT/P/27/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rękawiczek medycznych (części nr 1–2).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A do SWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa.

Przedmiot zamówienie został podzielony na 2 części:

— część 1 – rękawiczki diagnostyczne lateksowe,

— część 2 – rękawiczki chirurgiczne.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 560 358.56 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki diagnostyczne lateksowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 – Rękawiczki diagnostyczne lateksowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji asortymentowo cenowej – Załączniku nr 1A do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 399 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o dokumentach składanych wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego opisane w SWZ znajdują się w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki chirurgiczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, magazyn gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 – Rękawiczki diagnostyczne lateksowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A do SWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 160 558.56 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o dokumentach składanych wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego opisane w SWZ znajdują się w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 112 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został szczegółowo określony we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Umowa będzie realizowana przez okres: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – część 1, 24 miesiące od dnia podpisania umowy – część 2.

Termin wykonania kolejnych sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/07/2021
Local time: 09:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert (https://ihit.ezamawiajacy.pl).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Dokumenty składane wraz z ofertą:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;

b) specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 1A do SWZ;

c) JEDZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;

d) pełnomocnictwo;

e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) przedmiotowe środki dowodowe:

— oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – załącznik nr 3 do SWZ,

— katalogi lub karty charakterystyki,

— oryginalnie prospekty/foldery producenta

(przesyłane dokumenty muszą mieć zaznaczone numery katalogowe produktów, których dotyczą, zgodne z numerami katalogowymi podanymi w Specyfikacji asortymentowo-cenowej – załączniku nr 1A do SWZ);

g) wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:

— część 1 – 7 000,00 PLN,

— część 2 – 3 000,00 PLN;

h) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

i) informacje dotyczące Wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ.

Dokumenty składane na wezwanie:

a) podmiotowe środki dowodowe:

— KRK (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru),

— oświadczenia Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (http://ihit.ezamawiajacy.pl/).

Wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SWZ.

Skrót SWZ oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (https://ihit.ezamawiajacy.pl).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/06/2021