Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 312823-2021

22/06/2021    S119

Polska-Warszawa: Rękawice chirurgiczne

2021/S 119-312823

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Indiry Gandhi 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-776
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Szczawińska
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Tel.: +48 223496435
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
Adres profilu nabywcy: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ihit.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ihit.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawiczek medycznych – IHIT/P/27/2021

Numer referencyjny: IHIT/P/27/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rękawiczek medycznych (części nr 1–2).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A do SWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa.

Przedmiot zamówienie został podzielony na 2 części:

— część 1 – rękawiczki diagnostyczne lateksowe,

— część 2 – rękawiczki chirurgiczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 560 358.56 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawiczki diagnostyczne lateksowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – Rękawiczki diagnostyczne lateksowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji asortymentowo cenowej – Załączniku nr 1A do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 399 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o dokumentach składanych wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego opisane w SWZ znajdują się w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawiczki chirurgiczne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, magazyn gospodarczy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – Rękawiczki diagnostyczne lateksowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A do SWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 558.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o dokumentach składanych wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego opisane w SWZ znajdują się w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 112 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został szczegółowo określony we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Umowa będzie realizowana przez okres: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – część 1, 24 miesiące od dnia podpisania umowy – część 2.

Termin wykonania kolejnych sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert (https://ihit.ezamawiajacy.pl).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty składane wraz z ofertą:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;

b) specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 1A do SWZ;

c) JEDZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;

d) pełnomocnictwo;

e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) przedmiotowe środki dowodowe:

— oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – załącznik nr 3 do SWZ,

— katalogi lub karty charakterystyki,

— oryginalnie prospekty/foldery producenta

(przesyłane dokumenty muszą mieć zaznaczone numery katalogowe produktów, których dotyczą, zgodne z numerami katalogowymi podanymi w Specyfikacji asortymentowo-cenowej – załączniku nr 1A do SWZ);

g) wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:

— część 1 – 7 000,00 PLN,

— część 2 – 3 000,00 PLN;

h) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

i) informacje dotyczące Wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ.

Dokumenty składane na wezwanie:

a) podmiotowe środki dowodowe:

— KRK (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru),

— oświadczenia Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (http://ihit.ezamawiajacy.pl/).

Wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SWZ.

Skrót SWZ oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (https://ihit.ezamawiajacy.pl).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2021