Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 312962-2021

22/06/2021    S119

België-Dessel: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2021/S 119-312962

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belgoprocess nv
Nationaal identificatienummer: BP
Postadres: Gravenstraat 73
Plaats: Dessel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2480
Land: België
Contactpersoon: de heer Wouter Cools
E-mail: wouter.cools@belgoprocess.be
Telefoon: +32 14334064
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.belgoprocess.be
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/269/TK/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ontmanteling van nucleaire installaties, verwerken, conditioneren en tijdelijk opslaan van nucleair afval alsook de commercialisatie van knowhow

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

R.O.K. Aankoop en wassen van werkkledij

Referentienummer: WOCO/GUHU/WERKKLEDIJ/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met een ondernemer per perceel, voor een periode van vier jaar. Niet alle voorwaarden werden in de raamovereenkomst bepaald. De aanbestedende overheid kan de ondernemer die partij is bij de raamovereenkomst, indien nodig, schriftelijk raadplegen om hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.

De opdracht omvat de levering van diverse werkkledij en maatwerk overalls, alsook het onderhoud en de herstellingen van deze werkkledij. De opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:

— perceel 1: aankoop van werkkledij,

— perceel 2: aankoop maatwerk overalls (enkel belgoprocess),

— perceel 3: wassen van werkkledij (enkel Belgoprocess).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: aankoop van werkkledij

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18110000 Beroepskleding
18113000 Industriële kleding
18114000 Werkpakken
18143000 Beschermende uitrusting
18210000 Jassen
18221300 Regenjassen
18310000 Ondergoed
18317000 Sokken
18330000 T-shirts en overhemden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de levering van algemene werkkledij.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en draagcomfort van de voorgestelde artikelen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Service en dienstverlening / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Ter beschikking stellen (leveren) van passets; Uitvoeren van maatnames; Personalisatie van kledij (plaatsen van logo’s op werkkledij).

De vereiste opties moeten voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in de technische bepalingen.)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: aankoop maatwerk overalls

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18110000 Beroepskleding
18113000 Industriële kleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de levering van maatwerk overalls.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en draagcomfort van de voorgestelde artikelen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Service en dienstverlening / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/10/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: wassen van werkkledij

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

Belgoprocess nv, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat het onderhouden (wassen, reinigen, herstellen) van diverse soorten werkkledij (m.u.v. de maatwerk overalls, deze worden momenteel via een aparte opdracht gewassen en gereinigd, aangezien dit nucleaire wasserijdiensten betreft).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service en dienstverlening / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Implementeren en activeren van interactief opvolgsysteem (= track-and-trace systeem, incl. plaatsen van barcodes en het opzetten van systeem en online platform, etc.).

De vereiste opties moeten voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in de technische bepalingen.)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Door het invullen en toevoegen van het UEA verklaart de ondernemer dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016.

Wanneer de inschrijver een samenwerkingsverband is, moet het UEA worden ingevuld en ingediend door elke natuurlijke of rechtspersoon die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband.

Wanneer de inschrijver zich beroept op de draagkracht van één of meerdere derde entiteiten om te voldoen aan de selectiecriteria, moeten ook deze derde entiteiten een UEA indienen met de informatie die wordt gevraagd in Deel II, afdelingen A en B en Deel III.

Met het oog op het goede verloop van de plaatsingsprocedure worden de inschrijvers verzocht om meteen het attest strafregister – dat door de Aanbestedende Overheid niet rechtstreeks opgevraagd kan worden via de voor de Aanbestedende Overheid kosteloos ter beschikking gestelde databanken (telemarc/digiflow) –bij hun offerte te voegen.

Belgische natuurlijke of rechtspersonen kunnen dit opvragen via strafregister@just.fgov.be

U hoeft enkel de (firma)naam, adres, btw-nummer en reden van aanvraag (“in het kader van onderzoek inschrijving op een overheidsopdracht”) op te geven. Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt.

Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum vijf (5) maanden voor de limietdatum van indiening van de offertes.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de Aanbestedende Overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van Companyweb. De inschrijver voegt hiertoe de drie recentste afgesloten of neergelegde jaarrekeningen toe aan zijn dossier. In toepassing van artikel 73§4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn dossier te voegen. De Aanbestedende Overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver dient aan volgende criteria te beantwoorden:

— De verhouding tussen de waarde van de opdracht over het jaar met de hoogste geraamde spend (perceel 1: 66 500,00 EUR; perceel 2: 20 000,00 EUR; perceel 3: 55 000,00 EUR), ten opzichte van de totale omzet, namelijk ‘aankoop en wassen van werkkledij’, van de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening (of omzetverklaring) mag niet hoger zijn dan 50 %,

— Het rendement van het totaal vermogen dient in de laatste goedgekeurde jaarrekening positief te zijn. Indien negatief, dient dit rendement gemiddeld positief te zijn over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen. Indien negatief, dient de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening te beschikken over een eigen vermogen dat groter is dan de helft van het kapitaal van de onderneming,

— De operationele cashflow dient hetzij in de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen gemiddeld positief te zijn,

— De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen dient positief te zijn. Enkel inschrijvers met voldoende financiële en economische draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient aan te tonen te beschikken over een deugdelijk kwaliteitssysteem of dat hij voldoende maatregelen treft op het gebied van kwaliteitsbewaking. Een ISO-certificaat kan hiervoor gebruikt worden. Indien een inschrijver hierover niet beschikt, dient hij aan de hand van zijn kwaliteitshandboek en/of procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

— beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, ...)

— beheer van registraties (bvb van productiegegevens,...)

— beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, ...)

— beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel

— beheer van wijzigingen

— het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers

— beheer van klachten en non-conformiteiten

2. Een lijst van de voornaamste en gelijkaardige en gelijkwaardige opdrachten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden afgesloten, met vermelding van het jaarlijks bestelbedrag, een omschrijving van de leveringen/ prestaties, de start- en einddatum van het betreffende contract, de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke van het contract die gecontacteerd mag worden om de referentie te verifiëren;

3. Enkel voor perceel 3: een verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van milieubeheer. Een geldig ISO14001 -certificaat kan worden voorgelegd om dit aan te tonen, indien andere middelen gebruikt worden, dan dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen;

De verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van milieubeheer worden bij voorkeur door een onafhankelijke instantie geauditeerd.

4. Enkel voor perceel 3: een verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van energiebeheer. Een geldig ISO50001 -certificaat kan worden voorgelegd om dit aan te tonen, indien andere middelen gebruikt worden, dan dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen.

De verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van energiebeheer worden bij voorkeur door een onafhankelijke instantie geauditeerd.

Eventuele minimumeisen:

1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking (per perceel).

2. Minimaal 2 referenties per perceel waarbij aangetoond kan worden dat de firma ervaring heeft met gelijkaardige en gelijkwaardige opdrachten met een opdrachtwaarde van:

— Perceel 1: EUR 50.000,00 excl. btw

— Perceel 2: EUR 10.000,00 excl. btw

— Perceel 3: EUR 50.000,00 excl. btw

3. Een geldig ISO14001 certificaat (meest recente versie) of een verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van milieubeheer.

4. Een geldig ISO50001 certificaat (meest recente versie) of een verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van energiebeheer.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/08/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/12/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/08/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

NVT

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg
Postadres: Kasteelplein 1
Plaats: Turnhout
Postcode: 2300
Land: België
Telefoon: +32 14447100
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2021