Dostawy - 312985-2020

06/07/2020    S128

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 128-312985

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: marzena.czaja@bgk.pl
Tel.: +48 225998048

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise, a także świadczenie serwisu i usług wsparcia technicznego dla wdrożonego Rozwiązania.

Numer referencyjny: DZZK/54/DB/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: Zamawiający, Bank lub BGK) systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise (zwanego dalej „Rozwiązaniem” lub „Systemem SIEM”), a także świadczenie serwisu i usług wsparcia technicznego dla wdrożonego Rozwiązania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 465 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: Zamawiający, Bank lub BGK) Systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise (zwanego dalej „Rozwiązaniem” lub „Systemem SIEM”), a także świadczenie serwisu i usług wsparcia technicznego dla wdrożonego Rozwiązania.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Sprzedaż, migrację oraz rozszerzenie licencji Splunk Enterprise – Perpetual License 200 GB/day do Splunk Enterprise – Term License 500 GB/day z okresem obowiązywania rozszerzonej licencji oraz wsparcia producenta do 30.6.2023.

2. Sprzedaż i migrację licencji Splunk Enterprise Security – Perpetual License 200 GB/day do Splunk Enterprise Security – Term License 200 GB/day z okresem obowiązywania zmigrowanej licencji oraz wsparcia producenta do 30.6.2023.

3. Rozbudowę wdrożonego na platformie Splunk Enterprise Systemu SIEM, w związku z migracją oraz rozszerzeniem licencji Splunk.

4. Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla rozbudowanego Rozwiązania do 30.6.2023.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy pkt II 2.5.

Kryterium II – waga 10 % – termin realizacji przedmiotu umowy wskazanego w par. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 IPU „T” (do 14 dni – 10 punktów, 15–30 dni – 0 punktów).

Zamawiający w przedmiotowym kryterium punktować będzie ofertowany przez Wykonawcę termin realizacji przedmiotu umowy wskazanego w par. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 IPU. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 089-211837
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rozbudowa systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise, a także świadczenie serwisu i usług wsparcia technicznego dla wdrożonego Rozwiązania.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Apius Technologies S.A.
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 50
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 31-523
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Linux Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 100
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 465 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 60 dni począwszy od dnia składania ofert.

Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 1 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

Przed podpisaniem umowy (co najmniej 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek dostarczyć niżej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego pełnomocnika):

1) umowę regulującą współpracę Wykonawców, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC i NNW (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej) z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej obejmującej m. in. świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na kwotę 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy;

3) kopie certyfikatów i atestów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia kopie certyfikatów i atestów. Kopie certyfikatów i/lub atestów mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być/ opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktów przedstawionych w katalogu/folderze).

A. Wraz z ofertą, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, (dalej „JEDZ”) – w celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została ocenione najwyżej, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) wykazu zamówień wykonanych – wykaz „Doświadczenie” oraz załączenie dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu „Potencjał kadrowy”

3) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenia właśc. naczelnika US;

5) zaświad. właściwej terenowej jednostki organ. ZUS;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dział. gospod.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020