Dienstleistungen - 313030-2023

26/05/2023    S101

België-Leuven: Reinigingsdiensten

2023/S 101-313030

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 050-146256)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leuven
Nationaal identificatienummer: 0207.521.503_20958
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
E-mail: bart.noppe@leuven.be
Telefoon: +32 16272326
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=475162

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst dagelijkse schoonmaak van diverse gebouwen

Referentienummer: Leuven-LOG – SM 2023-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst dagelijkse schoonmaak van diverse gebouwen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/05/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 050-146256

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De aanbestedende overheid wenst een erratum door te voeren alsook antwoorden te geven op de geformuleerde vragen. Zowel het erratum als de antwoorden en bijkomende documenten worden hierbij ter beschikking gesteld. Gelieve hiermee voldoende rekening te houden bij het indienen van een offerte