Dostawy - 313082-2020

06/07/2020    S128

Polska-Radomsko: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 128-313082

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Radomsku
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 36
Miejscowość: Radomsko
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 97-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych – Urszula Zatoń
E-mail: przetargi@szpital.biz.pl
Tel.: +48 446854704
Faks: +48 446854701

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.biz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

Numer referencyjny: 88/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu HIS w części medycznej i administracyjnej, systemu PACS/RIS, EDM oraz elektronicznych usług wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu. Szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1-OPZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 668 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30233132 Napędy dyskowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
48821000 Serwery sieciowe
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakup sprzętu i oprogramowania IT-SPwR, według szczegółowych wymagań zawartych w Załączniku nr 1 – OPZ do SIWZ.

2. Zakup oprogramowania, licencje niezbędne dla obsługi sprzętów i wyposażenia IT, według szczegółowych wymagań zawartych w Załączniku nr 1 – OPZ do SIWZ.

3. Zakup macierzy głównej i macierzy do backup, serwer bazodanowy, oprogramowanie i laptopy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: RPO województwa łódzkiego na lata 2014–2020. Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, nazwa projektu: „Zwiększenie dostępności poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług w Radomsku” nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/19-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria to: cena 60 % i gwarancja 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Radomsku

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakup oprogramowania część szara (administracyjna), według szczegółowych wymagań w Załączniku nr 1 – OPZ do SIWZ.

2. Zakup oprogramowania część biała (system PACS) – SPwR, według szczegółowych wymagań w Załączniku nr 1 – OPZ do SIWZ.

3. Zakup oprogramowania część biała (oprogramowanie medyczne w tym e-usług) – SPwR. Według szczegółowych wymagań zawartych w Załączniku nr 1 – OPZ do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: RPO województwa łódzkiego na lata 2014–2020. Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, nazwa projektu: „Zwiększenie dostępności poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług w Radomsku” nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/19-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium to: cena – 60 % i funkcjonalność dodatkowa – 25 % oraz termin realizacji / wdrożenia oprogramowania – 15 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-076995
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxbit Sebastian Mehlich
Adres pocztowy: ul. Chorzowska 50
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 583 969.51 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 235 890.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Pakiet nr 1

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie pakietu nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym zadaniu/pakiecie.

Jedyny Wykonawca, który złożył ofertę: M3. NET Sp. z o.o., Sp.k. 43-382 Bielsko Biała, ul. Międzyrzecka 183, POLSKA, zaoferował przedmiot zamówienia za kwotę 983 507,99 PLN a Zamawiający przeznaczył 871 906,61 PLN na realizacje zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

9. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

10. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

16. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVII w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020