Services - 313213-2014

Afficher la vue résumée

16/09/2014    S177

Slovaquie-Bratislava: Services de conseils et de représentation juridiques

2014/S 177-313213

Avis de marché

Services

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Numéro national d'identification: 00156621
Adresse postale: Dobrovičova 12
Ville: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Code postal: 812 66
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
À l'attention de: Mgr. Marián Kocan
E-mail: marian.kocan@land.gov.sk
Téléphone: +421 259266201

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.land.gov.sk

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui

Nom officiel: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Numéro national d'identification: 36038351
Adresse postale: Námestie SNP 8
Ville: Banská Bystrica
Code postal: 975 66
Pays: Slovaquie

Nom officiel: Pôdohospodárska platobná agentúra
Numéro national d'identification: 30794323
Adresse postale: Dobrovičova 12
Ville: Bratislava
Code postal: 815 26
Pays: Slovaquie

Nom officiel: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Numéro national d'identification: 31873154
Adresse postale: Biovetská 34
Ville: Nitra
Code postal: 949 01
Pays: Slovaquie

Nom officiel: Hydromeliorácie, štátny podnik
Numéro national d'identification: 35860839
Adresse postale: Vrakunská 29
Ville: Bratislava
Code postal: 825 63
Pays: Slovaquie

Nom officiel: Závodisko, š.p.
Numéro national d'identification: 31354301
Adresse postale: Starohájska 29
Ville: Bratislava
Code postal: 852 69
Pays: Slovaquie

Nom officiel: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Numéro national d'identification: 36858749
Adresse postale: Akademická 4
Ville: Nitra
Code postal: 949 01
Pays: Slovaquie

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Právnické služby pre verejného obstarávateľa.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 21: Services juridiques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Bratislava, Dobrovičova 12
Bratislava, Vrakunská 29
Bratislava, Starohájska
Banská Bystrica, Námestie SNP 8
Nitra, Biovetská 4
Nitra, Akademická 4

Code NUTS SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Predmetom obstarávania je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti právnych služieb v rámci nesporovej a sporovej agendy podľa požiadaviek a v záujme verejného obstarávateľa, minimálne v štandardoch určených podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov. Podrobný popis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79110000 Services de conseils et de représentation juridiques, 79111000 Services de conseil juridique, 79112000 Services de représentation légale

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Predpokladaná hodnota zákazky prekračuje limit nadlimitnej zákazky, t. j. je vyššia ako 134 000 EUR bez DPH.
II.2.2)Information sur les options
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Neuplatňuje sa.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Podmienky financovania a platobné dojednania sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: Plnenie zmluvy podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom a výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 (viď internetová stránka Úradu pre verejné obstarávanie).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
— podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: § 27 ods. 1 písm. d) zákona.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): — Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 6 zákona požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate za posledné 3 hospodárske roky, t. j. za roky 2011, 2012 a 2013, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač predloží prehľad čestným vyhlásením, v ktorom bude uvedená výška obratu za plnenia rovnakého charakteru ako predmet zákazky za príslušné hospodárske roky.
V prípade, ak záujemca predkladá doklady v inej mene ako euro, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v eur, ktorú stanoví kurzom ECB k ultimu príslušného hospodárskeho roku.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
— podmienky účasti podľa § 27 zákona verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Sú primerané predmetu zákazky a ich potreba plynie z nevyhnutnosti preukázania ekonomickej stability a schopnosti bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky, ako aj skutočnosti, že záujemca je po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona.
2. § 28 ods. 1 písm. g) zákona.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu poskytnutých služieb s rovnakým alebo obdobným predmetom plnenia ako je predmet zákazky, ktorý musí obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona doplneného potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
— bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je odberateľom potvrdená referencia obsahujúca údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona,
— bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie:
a) minimálne v 20 prípadoch zastupoval alebo zastupuje klienta v občiansko-právnych a obchodno-právnych súdnych sporoch, pričom:
— aspoň v 1 prípade je hodnota sporu najmenej 1 000 000 EUR,
— aspoň v 1 prípade je predmetom konania určenie vlastníckeho práva,
— aspoň v 1 prípade ide o zastupovanie v odvolacom konaní, aspoň v 1 prípade v konaní o mimoriadnom dovolaní a aspoň v 1 prípade v konaní o ústavnej sťažnosti;
b) minimálne v 5 prípadoch poskytol právne poradenstvo pri príprave zmlúv;
c) minimálne v 5 prípadoch poskytol právne poradenstvo pri príprave právnych analýz alebo právnych rozborov;
d) minimálne v 5 prípadoch poskytol právne poradenstvo v súvislosti s tvorbou všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných riadiacich aktov;
e) minimálne v 1 prípade zastupoval klienta v konaní podľa piatej časti druhej alebo tretej hlavy zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.
Za rozhodné obdobie sa považujú predchádzajúce tri roky predchádzajúce poslednému dňu pred dňom na predkladanie ponúk.
§ 28 ods. 1 písm. g) zákona.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii spolu minimálne štyroch expertov, ktorí garantujú jeho odbornú spôsobilosť vo vzťahu k plneniu tým, že spĺňajú nasledovné požiadavky:
Dvaja Experti v oblasti sporovej agendy musia mať:
— ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva preukázané kópiou diplomu,
— minimálne 10 ročnú odbornú prax v občiansko-právnych a obchodno-právnych súdnych sporoch, preukázanú životopisom,
Dvaja Experti v oblasti nesporovej agendy musia mať:
— ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva preukázané kópiou diplomu,
— minimálne 5 ročnú odbornú prax v oblasti právneho poradenstva a prípravy zmlúv, preukázanú životopisom.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie jednotlivých expertov o pripravenosti plniť predmet zákazky vo vzťahu k preukazovanej pozícii, vzhľadom na skutočnosť, že realizáciu zákazky budú vykonávať osoby, ktoré predmetné čestné vyhlásenie predložia.
Uchádzač predloží súhlasy dotknutých osôb expertov so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Životopis experta, ktorý musí poskytovať minimálne nasledovné informácie: meno a priezvisko experta, vzdelanie, vrátane názvu školy, názvu odboru/špecializácie, úrovne kvalifikácie (stupeň vzdelania) a roku ukončenia štúdia, pracovnú a/alebo odbornú skúsenosť a prax (odborná prax po ukončení vysokoškolského právnického vzdelania II. stupňa), vrátane názvu zamestnávateľa, pozície a roku pôsobenia v danej pozícii, zoznam relevantných odborných výkonov obsahujúci názov a sídlo organizácie, pre ktorú boli výkony realizované, dátum a rozsah výkonov, stručný popis činností obsiahnutých vo výkonoch, osobu a jej kontaktné údaje, ktorá bola zodpovedná za celkové riadenie zmluvy/projektu pre ktorú boli realizované výkony, a u ktorej je možné si vyššie uvedené údaje overiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
— podmienky účasti podľa § 28 zákona verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Sú primerané a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.
Verejný obstarávateľ a predovšetkým verejní obstarávatelia, v mene ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené, z hľadiska svojho postavenia a činností, ktoré sú im zverené sú/boli účastníkmi viacerých súdnych sporov, pričom hodnota týchto sporov vo viacerých prípadoch presahuje 1 milión EUR a/alebo predmetom konania je najmä určenie vlastníckeho práva. Súdne konania prebiehajú/prebiehali na všetkých úrovniach súdneho konania vrátanie konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch, konaní pred Ústavným súdom. Potreba vyplynula aj v oblasti nesporovej agendy, najmä poradenstva pri príprave zmlúv a/alebo príprave analýz a právnych rozborov. Z týchto dôvodov verejnému obstarávateľovi vyplynula potreba kvalifikovaného poskytovateľa právnych služieb, ktorý má odborné znalosti a skúsenosti z poradenstva a zastupovania v zložitej a odborne náročnej agende.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti zdroje a/alebo kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi a/alebo kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie príslušných podmienok účasti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi a/alebo kapacitami mieni preukázať svoju kapacitu a/alebo spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje zdroje a/alebo kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje a/alebo kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a/alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje a/alebo kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Na vyčíslenie obratov a cien uvedených služieb sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetné verejné obstarávanie na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 27 a § 28 zákona za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 a § 28 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, ak nie je uvedené inak.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v bode III.2 tohto oznámenia ku dňu predkladania žiadostí o účasť a je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : oui
références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Nombre d’opérateurs envisagé: 1
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier non
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous

1. Cena. Pondération 80

2. Kvalifikačné predpoklady. Pondération 20

IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

Avis de préinformation

Numéro de l'avis au JOUE: 2014/S 146-262552 du 1.8.2014

IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
13.10.2014 - 12:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
slovaque.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia osobne alebo poštou v uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote ich predkladania na kontaktnú adresu podľa bodu I.1 tohto oznámenia. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1), III.2.2 a III.2.3) tohto oznámenia predkladá skupina dodávateľov podľa bodu III.1.3 tohto oznámenia, vloží do nepriehľadného obalu spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti aj plnomocenstvo v súlade s bodom III.1.3 tohto oznámenia.
Na obale žiadosti o účasť záujemca uvedie nasledujúce údaje: adresa kontaktného miesta, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, označenie „súťaž – neotvárať”, označenie heslom súťaže „Právnické služby pre verejného obstarávateľa”.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel:
Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona a technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 28 zákona v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2 a III.2.3) tohto oznámenia a v súlade so zákonom.
Záujemcovi, ktorý splní podmienky účasti, doručí verejný obstarávateľ výzvu na predloženie ponuky.
Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti v rámci predmetného rokovacieho konania so zverejnením a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné podklady.
Komunikačným jazykom v tejto súťaži je jazyk slovenský.
V bode IV.3.4) tohto oznámenia je uvedená lehota na predkladanie žiadostí o účasť.
V prípade potreby a v záujme dosiahnutia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky sa môžu rokovania s uchádzačmi uskutočniť vo viacerých kolách pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro national d'identification: 31797903
Adresse postale: Dunajská 68, P.O.Box 58
Ville: Bratislava 24
Code postal: 820 04
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk

Organe chargé des procédures de médiation

Nom officiel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Numéro national d'identification: 00156621
Adresse postale: Dobrovičova 12
Ville: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Code postal: 812 66
Pays: Slovaquie

VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro national d'identification: 31797903
Adresse postale: Dunajská 68, P.O.Box 58
Ville: Bratislava 24
Code postal: 820 04
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11.9.2014