Services - 313213-2014

Afficher la vue résumée

16/09/2014    S177

Slovensko-Bratislava: Právne poradenstvo a zastupovanie

2014/S 177-313213

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156621
Poštová adresa: Dobrovičova 12
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 812 66
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Kocan
E-mail: marian.kocan@land.gov.sk
Telefón: +421 259266201

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.land.gov.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: áno

Úradný názov: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
PSČ: 975 66
Štát: Slovensko

Úradný názov: Pôdohospodárska platobná agentúra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30794323
Poštová adresa: Dobrovičova 12
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 815 26
Štát: Slovensko

Úradný názov: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31873154
Poštová adresa: Biovetská 34
Mesto/obec: Nitra
PSČ: 949 01
Štát: Slovensko

Úradný názov: Hydromeliorácie, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35860839
Poštová adresa: Vrakunská 29
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 825 63
Štát: Slovensko

Úradný názov: Závodisko, š.p.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31354301
Poštová adresa: Starohájska 29
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 852 69
Štát: Slovensko

Úradný názov: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36858749
Poštová adresa: Akademická 4
Mesto/obec: Nitra
PSČ: 949 01
Štát: Slovensko

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Právnické služby pre verejného obstarávateľa.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 21: Právne služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Bratislava, Dobrovičova 12
Bratislava, Vrakunská 29
Bratislava, Starohájska
Banská Bystrica, Námestie SNP 8
Nitra, Biovetská 4
Nitra, Akademická 4

Kód NUTS SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti právnych služieb v rámci nesporovej a sporovej agendy podľa požiadaviek a v záujme verejného obstarávateľa, minimálne v štandardoch určených podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov. Podrobný popis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79110000 Právne poradenstvo a zastupovanie, 79111000 Právne poradenstvo, 79112000 Právne zastupovanie

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky prekračuje limit nadlimitnej zákazky, t. j. je vyššia ako 134 000 EUR bez DPH.
II.2.2)Informácie o opciách
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Neuplatňuje sa.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Podmienky financovania a platobné dojednania sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Plnenie zmluvy podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom a výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 (viď internetová stránka Úradu pre verejné obstarávanie).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
— podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: § 27 ods. 1 písm. d) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: — Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 6 zákona požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate za posledné 3 hospodárske roky, t. j. za roky 2011, 2012 a 2013, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač predloží prehľad čestným vyhlásením, v ktorom bude uvedená výška obratu za plnenia rovnakého charakteru ako predmet zákazky za príslušné hospodárske roky.
V prípade, ak záujemca predkladá doklady v inej mene ako euro, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v eur, ktorú stanoví kurzom ECB k ultimu príslušného hospodárskeho roku.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
— podmienky účasti podľa § 27 zákona verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Sú primerané predmetu zákazky a ich potreba plynie z nevyhnutnosti preukázania ekonomickej stability a schopnosti bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky, ako aj skutočnosti, že záujemca je po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona.
2. § 28 ods. 1 písm. g) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu poskytnutých služieb s rovnakým alebo obdobným predmetom plnenia ako je predmet zákazky, ktorý musí obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona doplneného potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
— bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je odberateľom potvrdená referencia obsahujúca údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona,
— bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie:
a) minimálne v 20 prípadoch zastupoval alebo zastupuje klienta v občiansko-právnych a obchodno-právnych súdnych sporoch, pričom:
— aspoň v 1 prípade je hodnota sporu najmenej 1 000 000 EUR,
— aspoň v 1 prípade je predmetom konania určenie vlastníckeho práva,
— aspoň v 1 prípade ide o zastupovanie v odvolacom konaní, aspoň v 1 prípade v konaní o mimoriadnom dovolaní a aspoň v 1 prípade v konaní o ústavnej sťažnosti;
b) minimálne v 5 prípadoch poskytol právne poradenstvo pri príprave zmlúv;
c) minimálne v 5 prípadoch poskytol právne poradenstvo pri príprave právnych analýz alebo právnych rozborov;
d) minimálne v 5 prípadoch poskytol právne poradenstvo v súvislosti s tvorbou všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných riadiacich aktov;
e) minimálne v 1 prípade zastupoval klienta v konaní podľa piatej časti druhej alebo tretej hlavy zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.
Za rozhodné obdobie sa považujú predchádzajúce tri roky predchádzajúce poslednému dňu pred dňom na predkladanie ponúk.
§ 28 ods. 1 písm. g) zákona.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii spolu minimálne štyroch expertov, ktorí garantujú jeho odbornú spôsobilosť vo vzťahu k plneniu tým, že spĺňajú nasledovné požiadavky:
Dvaja Experti v oblasti sporovej agendy musia mať:
— ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva preukázané kópiou diplomu,
— minimálne 10 ročnú odbornú prax v občiansko-právnych a obchodno-právnych súdnych sporoch, preukázanú životopisom,
Dvaja Experti v oblasti nesporovej agendy musia mať:
— ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva preukázané kópiou diplomu,
— minimálne 5 ročnú odbornú prax v oblasti právneho poradenstva a prípravy zmlúv, preukázanú životopisom.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie jednotlivých expertov o pripravenosti plniť predmet zákazky vo vzťahu k preukazovanej pozícii, vzhľadom na skutočnosť, že realizáciu zákazky budú vykonávať osoby, ktoré predmetné čestné vyhlásenie predložia.
Uchádzač predloží súhlasy dotknutých osôb expertov so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Životopis experta, ktorý musí poskytovať minimálne nasledovné informácie: meno a priezvisko experta, vzdelanie, vrátane názvu školy, názvu odboru/špecializácie, úrovne kvalifikácie (stupeň vzdelania) a roku ukončenia štúdia, pracovnú a/alebo odbornú skúsenosť a prax (odborná prax po ukončení vysokoškolského právnického vzdelania II. stupňa), vrátane názvu zamestnávateľa, pozície a roku pôsobenia v danej pozícii, zoznam relevantných odborných výkonov obsahujúci názov a sídlo organizácie, pre ktorú boli výkony realizované, dátum a rozsah výkonov, stručný popis činností obsiahnutých vo výkonoch, osobu a jej kontaktné údaje, ktorá bola zodpovedná za celkové riadenie zmluvy/projektu pre ktorú boli realizované výkony, a u ktorej je možné si vyššie uvedené údaje overiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
— podmienky účasti podľa § 28 zákona verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Sú primerané a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.
Verejný obstarávateľ a predovšetkým verejní obstarávatelia, v mene ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené, z hľadiska svojho postavenia a činností, ktoré sú im zverené sú/boli účastníkmi viacerých súdnych sporov, pričom hodnota týchto sporov vo viacerých prípadoch presahuje 1 milión EUR a/alebo predmetom konania je najmä určenie vlastníckeho práva. Súdne konania prebiehajú/prebiehali na všetkých úrovniach súdneho konania vrátanie konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch, konaní pred Ústavným súdom. Potreba vyplynula aj v oblasti nesporovej agendy, najmä poradenstva pri príprave zmlúv a/alebo príprave analýz a právnych rozborov. Z týchto dôvodov verejnému obstarávateľovi vyplynula potreba kvalifikovaného poskytovateľa právnych služieb, ktorý má odborné znalosti a skúsenosti z poradenstva a zastupovania v zložitej a odborne náročnej agende.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti zdroje a/alebo kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi a/alebo kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie príslušných podmienok účasti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi a/alebo kapacitami mieni preukázať svoju kapacitu a/alebo spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje zdroje a/alebo kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje a/alebo kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a/alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje a/alebo kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Na vyčíslenie obratov a cien uvedených služieb sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetné verejné obstarávanie na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 27 a § 28 zákona za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 a § 28 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, ak nie je uvedené inak.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v bode III.2 tohto oznámenia ku dňu predkladania žiadostí o účasť a je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: áno
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Rokovacie konanie
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov: 1
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať nie
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Cena. Relatívna váha 80

2. Kvalifikačné predpoklady. Relatívna váha 20

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 146-262552 z 1.8.2014

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
13.10.2014 - 12:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia osobne alebo poštou v uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote ich predkladania na kontaktnú adresu podľa bodu I.1 tohto oznámenia. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1), III.2.2 a III.2.3) tohto oznámenia predkladá skupina dodávateľov podľa bodu III.1.3 tohto oznámenia, vloží do nepriehľadného obalu spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti aj plnomocenstvo v súlade s bodom III.1.3 tohto oznámenia.
Na obale žiadosti o účasť záujemca uvedie nasledujúce údaje: adresa kontaktného miesta, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, označenie „súťaž – neotvárať”, označenie heslom súťaže „Právnické služby pre verejného obstarávateľa”.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel:
Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona a technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 28 zákona v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2 a III.2.3) tohto oznámenia a v súlade so zákonom.
Záujemcovi, ktorý splní podmienky účasti, doručí verejný obstarávateľ výzvu na predloženie ponuky.
Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti v rámci predmetného rokovacieho konania so zverejnením a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné podklady.
Komunikačným jazykom v tejto súťaži je jazyk slovenský.
V bode IV.3.4) tohto oznámenia je uvedená lehota na predkladanie žiadostí o účasť.
V prípade potreby a v záujme dosiahnutia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky sa môžu rokovania s uchádzačmi uskutočniť vo viacerých kolách pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156621
Poštová adresa: Dobrovičova 12
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 812 66
Štát: Slovensko

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11.9.2014