Služby - 313226-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

09/09/2016    S174

Česká republika-Praha: Poradenství v oblasti finančního řízení

2016/S 174-313226

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha
PSČ: 118 10
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mfcr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Elektronický přístup k informacím: https://mfcr.ezak.cz/vz00001374

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.

Kód NUTS CZ ČESKÁ REPUBLIKA,CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Evaluace 14 programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014 a Souhrnná evaluace dopadu EHP a Norských fondů 2009–2014 v České republice.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79412000 Poradenství v oblasti finančního řízení, 79419000 Hodnotící poradenské služby, 79421100 Dohled nad jinými než stavebními projekty

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 31.7.2018

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel nepožaduje.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Zadavatel si s v souladu s § 44 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyhrazuje požadavek, že část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem, konkrétně nesmí být subdodavatelem plněny činnosti vedoucího týmu a činnosti všech klíčových expertů. Vedoucí týmu a všichni klíčoví experti musí v rámci předložené nabídky doložit, že je u nich vyloučen střet zájmů. Zadavatel pro účely této veřejné zakázky definuje střet zájmů jako účast osoby navržené na pozici vedoucího týmu, nebo osoby, navržené na pozici některého z klíčových expertů, na jakémkoli projektu, sub-projektu nebo opatření financovaném z prostředků EHP a Norských fondů 2009–2014, a to v jakékoli fázi jeho přípravy, hodnocení, realizace či monitoringu.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona a profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) zákona.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
1. Seznam alespoň 2 významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech obdobného charakteru a hodnoty. Službou obdobného charakteru a hodnoty se rozumí zpracování evaluace programu/ projektu/ intervence financované z rozpočtu EU, zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů.
2. Seznam specialistů, kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
1. Minimální hodnota každé zakázky 1 000 000 CZK bez DPH. Pokračování v bodě VI.3 – Další informace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Nabídková cena. Váha 60

2. Kvalifikace a zkušenosti členů realizačního týmu. Váha 40

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
MF-14884/2016/6602/D
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 084-148744 ze dne 29.4.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
20.10.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20.10.2016 - 10:30

Místo:

Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Hodnotící komise zadavatele; uchazeči, kteří podali nabídku v řádném termínu. Sraz účastníků dne 20.10.2016 v 10:25 hodin u recepce.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Pokračování bodu III.2.3) Technická způsobilost – Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
2. A. Vedoucí týmu:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni (nebo postgraduální vzdělání);
b) nejméně 5 let praxe v oblasti evaluací programů/projektů/intervencí financových z rozpočtu EU, jiných zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů;
c) zapojení do nejméně 3 služeb, jejichž předmětem byla evaluace programu/projektu/intervence financované z rozpočtu EU, zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů;
d) minimálně 2 roky zkušeností s vedením min. čtyřčlenného týmu.
B. 4 klíčoví experti:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni (nebo postgraduální vzdělání);
b) nejméně 3 roky praxe v oblasti evaluací programů/projektů/intervencí financových z rozpočtu EU, jiných zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů;
c) zapojení do nejméně jedné služby, jejímž předmětem byla evaluace programu/projektu/intervence financované z rozpočtu EU, zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů
C. nejméně 18 expertů – specialistů:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni (nebo postgraduální vzdělání);
b) Minimálně 1 expert-specialista – specializace v definovaném oboru a minimální počet let praxe (5 let) v definovaném oboru:
1. Zdravotnictví – perinatologická péče nebo péče o děti;
2. Psychiatrická péče – znalost systému rehabilitační péče v ČR;
3. Legislativa ČR v oblasti boje proti korupci a praní špinavých peněz, vč. znalosti požadované harmonizace s mezinárodními požadavky, zejména skupiny GRECO;
4. Biodiverzita a ekosystémové služby –znalost systému ochrany přírody v ČR vč. Natura 2000;
5. Adaptace na změnu klimatu;
6. Sociální péče o ohrožené děti – znalost systému ochrany práv dětí v ČR;
7. Sociální začleňování menšin (vč. Romů);
8. PR specialista – kampaně;
9. Zachování a revitalizace kulturního dědictví v ČR;
10. Podpora a prezentace živého umění v ČR;
11. Výzkum v oblasti zachytávání, přepravy, využívání a ukládání CO2;
12. Rovné příležitosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života;
13. Domácí násilí a násilí založené na pohlaví;
14. Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti;
15. Justice a probační služby – znalost systému vzdělávání v justici (příp. vězeňství);
16. Neziskový sektor – znalost systému podpory neziskových organizací např. v oblastech ochrana lidských práv, multikulturalismus, rovné příležitosti, děti a mládež v ohrožení, sociální inkluze, ochrana životního prostředí;
17. Školství – zahraniční stipendia a mezinárodní spolupráce SŠ a VŠ;
18. Systém financování vědy a výzkumu ze zahraničních prostředků v ČR.
Detailně uvedeno v zadávací dokumentaci. K bodu IV.2.1) Hodnotící kritérium Kvalifikace a zkušenosti členů realizačního týmu: Hodnocen bude vedoucí týmu: Délka praxe v oblasti evaluací programů/projektů/intervencí financových z rozpočtu EU, jiných zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů; Počet referenčních služeb, jejichž předmětem byla evaluace programu/projektu/intervence financované z rozpočtu EU, zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů; Délka praxe ve vedení minimálně čtyřčlenného týmu. 4 klíčoví experti: Délka praxe v oblasti evaluací programů/projektů/intervencí financových z rozpočtu EU, jiných zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů; Počet referenčních služeb, jejichž předmětem byla evaluace programu/projektu/intervence financované z rozpočtu EU, zahraničních zdrojů vč. mezinárodních institucí nebo z veřejných rozpočtů, do nichž byl navrhovaný klíčový expert zapojen. Podrobně včetně bodového hodnocení uvedeno v zadávací dokumentaci – bod 15.3.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
2.9.2016