Dostawy - 313233-2020

06/07/2020    S128

Polska-Siedlce: Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma

2020/S 128-313233

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 26
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Golbiak
E-mail: ozp@szpital.siedlce.pl
Tel.: +48 256403299
Faks: +48 256403263

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital.siedlce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia i aparatury medycznej w ramach zadania „Rozbudowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii wraz z zakupem gammakamery typu SPECT-CT z wyposażeniem”

Numer referencyjny: FZP.2810.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33111620 Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i aparatury medycznej dedykowanej do Pracowni Scyntygrafii.

Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na następujące części – pakiety:

Pakiet I – Gammakamera typu SPECT-CT;

Pakiet II – Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na Pracownię Scyntygrafii.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 456 960.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I – Gammakamera typu SPECT-CT

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Gammakamera typu SPECT-CT

Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia

1. Dostarczane urządzenia muszą być kompletne, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Wszystkie prace związane z dostawą, uruchomieniem i instalacją urządzeń objętych zakresem zamówienia zrealizowane zostaną przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i bezpieczeństwa.

3. Po stronie Wykonawcy pozostaje koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej przeglądy i naprawy.

4. Materiały i części zamienne, które wytwórca przewidział do wymiany w ramach przeglądów w okresie gwarancji Wykonawca wliczy w cenę oferty.

5. Od Wykonawcy wymaga się przeprowadzenia szkolenia osób obsługujących, wskazanych przez Zamawiającego oraz szkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z podstawowej obsługi technicznej dostarczonego urządzenia. Szkolenia, o których mowa Wykonawca przeprowadzi niezwłocznie po dostawie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

6. Wraz z dostawą urządzeń należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji, karty gwarancyjne, instrukcje serwisowe i inne dokumenty niezbędne przy dostawie.

7. Wszystkie koszty związane z przedmiotem dostawy (m.in. koszt dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia, szkolenia) oraz wszelkimi niezbędnymi testami, pokrywa Wykonawca.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość, parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II – Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na Pracownię Scyntygrafii.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące wyposażenie: lampa zabiegowa, naścienna; fotele medyczne rozkładane; parawany teleskopowe; biurko; fotel do biurka; krzesła; taborety.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158764
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Pakiet I – Gammakamera typu SPECT-CT

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żupnicza 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-821
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 214 943.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 437 988.03 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet II – Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na Pracownię Scyntygrafii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ProMedical
Adres pocztowy: Sopotnia Mała 59
Miejscowość: Jeleśnia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 34-340
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 59 742.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 65 467.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020