Dostawy - 313367-2020

06/07/2020    S128

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe

2020/S 128-313367

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-256077)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ceglana 35
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-514
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kamzela
E-mail: bzp@uck.katowice.pl
Tel.: +48 323581445
Faks: +48 323581432
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uck.katowice.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu zabezpieczeń klasy UTM

Numer referencyjny: DZP/381/32A/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa systemu zabezpieczeń klasy UTM, którego wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest m. in. dostarczyć, zainstalować i uruchomić sprzęt oraz przeprowadzić instruktaż wskazanych pracowników Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-256077

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: