Leveringen - 313375-2020

06/07/2020    S128

Polska-Celestynów: Zestawy medyczne

2020/S 128-313375

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 065-154946)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 57
Miejscowość: Celestynów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-430
Państwo: Polska
E-mail: wofitm@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Indywidualnego pakietu medycznego IPMed – WOFITM/21/2020/PN

Numer referencyjny: WOFITM/21/2020/PN
II.1.2)Główny kod CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Indywidualnego pakietu medycznego IPMed (komponenty oraz torba). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 065-154946

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: