Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 313375-2020

06/07/2020    S128

Polska-Celestynów: Zestawy medyczne

2020/S 128-313375

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 065-154946)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 57
Miejscowość: Celestynów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-430
Państwo: Polska
E-mail: wofitm@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Indywidualnego pakietu medycznego IPMed – WOFITM/21/2020/PN

Numer referencyjny: WOFITM/21/2020/PN
II.1.2)Główny kod CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Indywidualnego pakietu medycznego IPMed (komponenty oraz torba). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 065-154946

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: