Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 313375-2020

06/07/2020    S128

Polen-Celestynów: Medische sets

2020/S 128-313375

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 065-154946)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów
Postadres: Wojska Polskiego 57
Plaats: Celestynów
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-430
Land: Polen
E-mail: wofitm@ron.mil.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa Indywidualnego pakietu medycznego IPMed – WOFITM/21/2020/PN

Referentienummer: WOFITM/21/2020/PN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141620 Medische sets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 065-154946

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: