Leveringen - 313421-2023

26/05/2023    S101

Nederland-Houten: Brandstoffen

2023/S 101-313421

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Houten
Nationaal identificatienummer: 35416829
Postadres: Onderdoor 25
Plaats: Houten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3995 DW
Land: Nederland
Contactpersoon: Hanneke Knijf
E-mail: aanbesteding@houten.nl
Telefoon: +31 306392466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.houten.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.houten.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bulkleveringen brandstoffen

Referentienummer: 789098
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het in bulk leveren van onderstaande brandstoffen. In de tabel staat een inschatting van het verbruik per jaar gebasseerd op het verbruik van de afgelopen jaren. Hoewel de gemeente meent dat dit een reële inschatting is, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Product Verbruik per jaar

Diesel, EN590 65.000 liter per jaar

Adblue 1.000 liter per jaar

Aspen oranje 1.625 liter per jaar

Aspen blauw 150 liter per jaar

De gemeente beschikt op de gemeentewerf over twee dieseltanks met een inhoud van 5.000 liter per stuk. De tanks staan naast elkaar opgesteld en zijn voorzien van een automatisch tankinhoudmeetsysteem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie aanbestedingsdocument

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Milieu/Duurzaamheid - CO2 reductie te leveren diesel mengsel / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Milieu/Duurzaamheid - Extra CO2 compensatie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Milieu/Duurzaamheid - Extra CO2 compensatie in Nederland / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

zie aanbestedingsdocument

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 027-077440
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Bulkleveringen brandstoffen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Den Hartog B.V.
Nationaal identificatienummer: 23044979
Postadres: Wilgenweg 4
Plaats: GROOT-AMMERS
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2964AM
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2023