Tjenesteydelser - 313447-2019

05/07/2019    S128    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Holte: Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr

2019/S 128-313447

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bofælleskab Birkerød Parkvej 18
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Birkerød Parkvej 18
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/bofaellesskab-birkerod-parkvej-18

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Botilbud Ebberød
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Biskop Svanes Vej 6-8
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/botilbud-ebberod

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligerne Dronninggårds Allé 24-26
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Dronninggårds Allé 24 - 26
By: Holte
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/boligerne-dronninggards-alle-24-26

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Børnehuset Fredsholm
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Bistrup Byvej 18
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/fredsholm

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dag- og Botilbud Gefion
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Karpevænget 1 A-D
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/botilbud-gefion

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lions Park Birkerød
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Bregnerødvej 87
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/lions-park-birkerod

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Børnehuset Skovstjernen
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Dr. Neergaardsvej 11
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Andersen
E-mail: BENA@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/bornehuset-skovstjernen

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28600c75-7977-4f84-871f-e801fa130a71/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28600c75-7977-4f84-871f-e801fa130a71/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28600c75-7977-4f84-871f-e801fa130a71/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rengøringsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90919000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter daglig rengøring i Rudersdal Kommune.

Kontrakten omfatter tilsammen 53 individuelle lokaliteter for denne aftale, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker og plejecentre.

Ordregiver indgår kontrakten på egne vegne og på vegne af de selvejende institutioner, som Ordregiver har driftsoverenskomster med. Kontrakten kan således anvendes af både Ordregiver og de ikke selvstændige juridiske enheder, Ordregiver har aftaler med.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 124 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90919000
90919300
90900000
90910000
90911100
90911200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter tilsammen 53 individuelle lokaliteter, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker og plejecentre.

Kontrakten er udbudt som en omvendt licitation. Dette betyder, at ordregiveren ikke vil evaluere direkte på baggrund af tilbudsgivernes prissætning af opgaven, men at ordregiveren i stedet fra start har beskrevet den økonomi, der vil blive betalt for udførelsen af de udbudte ydelser, hvorfor konkurrencen består i at finde den tilbudsgiver, som kan tilbyde den bedste ydelse inden for dette økonomiske råderum.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i kontraktperioden kan ske ændringer i Ordregivers bygningsmasse, ligesom administrative eller politiske beslutninger o. lign. kan påvirke den rengøringsindsats, som leverandøren skal præstere for den fastsatte pris.

Den under pkt. II.2.6) anførte anslåede værdi er baseret på den maksimale kontraktperiode på 6 år og en forventet årlig ydelse på ca. 20 750 000 DKK.

Det bemærkes, at vinderen af aftalen ikke vil være berettiget til at deltage i det kommende udbud af rengøring på øvrige institutioner i kommunen til en anslået årlig værdi på 21 000 000 DKK.

Ordregiver ønsker af hensyn til forsyningssikkerheden ikke, at opgaven i det kommende udbud og opgaven i den her udbudte aftale skal varetages af samme leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 124 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Odregiver kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder. Den maksimale varighed af kontrakten er 6 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art, jf. dog nedenfor i relation små og mellemstore virksomheder.

Ved vurderingen af hvilke ansøgere, der er bedst egnede, vil der blive lagt vægt på relevansen og antallet af de relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

Det tillægges i forhold til vurderingen af relevansen betydning, at der er tale om referencer med en offentlig ordregiver eller institution, herunder kommunal ordregiver, hvor der sker en udførelse af opgaven på flere lokationstyper, som kan sidestilles med den udbudte opgave, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4), herunder inklusiv tandklinikker, psykiatri og handicapboliger, og at der er tale om referencer, som har en tilsvarende eller større økonomisk værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.6). Det tillægges i forbindelse med vurderingen af relevans særlig betydning, at de oplyste referencer er udført efter rengøringssystemet frekvensrengøring.

Til brug for udvælgelsen skal ansøgeren udfylde ESPD Del V. Ansøgeren kan henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se pkt. 1.7 i udbudsbetingelserne. Har ansøgeren ikke udfyldt Del V, vil ordregiveren lægge til grund, at ansøgeren henviser til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse under ESPD, Del IV: Udvælgelseskriterier, C: Teknisk og faglig formåen.

Bemærk, jf. pkt. 1.7 i udbudsbetingelserne, at ordregiveren gerne ser, at en ansøger ikke påberåber sig mere end 10 referencer – uanset om disse er angivet i ESPD, Del IV: Udvælgelseskriterier, C: Teknisk og faglig eller i ESPD, Del V, og at ordregiveren ved udvælgelsen vil se bort fra referencer ud over dette antal.

Bemærk at ordregiver i nærværende udbud ønsker et bredt konkurrencefelt, der muliggør deltagelsen af små og mellemstore virksomheder i udbudsprocessen. Små og mellemstore virksomheder skal her forstås som virksomheder med en gennemsnitlig årlig omsætning på mellem 40 og 99 000 000 DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ordregiver vil baseret på den beskrevne model for udvælgelse af de 5 bedste ansøgere, jf. ovenfor, i første omgang udvælge de 3 bedste ansøgere blandt de egnede ansøgere og supplere disse med de 2 bedste små og mellemstore egnede ansøgere, som ikke er blandt 3 bedste.

Er der kun en eller ingen egnet lille eller mellemstor virksomhed uden for de 3 bedste ansøgere, vil den sidste plads eller de sidste 2 pladser blive fordelt til henholdsvis fjerde og femtebedste egnede ansøger.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Option: Ordregiveren kan ændre antallet af rengøringsdage for en, flere eller alle lokaliteter med tilhørende reduktion/udvidelse af vederlaget pr. år divideret med det udbudte antal rengøringsdage;

2) Option: Ved ændring af bygningsmassen kan ordregiveren tilkøbe rengøringsydelser til de nye lokaliteter, ligesom lokaliteter kan fragå og bygningsmassen derved formindskes. Mekanismen for ændring af bygningsmassen er nærmere beskrevet i kontrakten;

3) Option: Ordregiveren kan tilkøbe en eller flere ekstraydelser på timebasis på baggrund af de i tilbudslisten beskrevne ekstraydelser og udbudssummer;

4) Option: Ordregiveren kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder. Den maximale varighed af kontrakten er 6 år;

5) Option: Tilbudslisten omfatter rengøring hos visse selvejende institutioner, hvis tilslutning til aftalen er frivillig. Disse institutioner er markeret som option.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises for god ordens skyld til pkt. II.2.4) og ordregivers beslutning om, at vinderen af denne aftale ikke vil være berettiget til at deltage i det kommende udbud af rengøring på øvrige institutioner i kommunen til en anslået årlig værdi på 21 000 000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Ansøgerens gennemsnitlige årlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (angives i punktet "Gennemsnitlig årsomsætning"),

— Ansøgerens årlige omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (angives i punktet "Samlet årsomsætning"),

— Ansøgerens egenkapital for det seneste godkendte regnskabsår (angives i punktet "Øvrige økonomiske og finansielle krav"),

— Ansøgerens solidaritetsgrad for det seneste godkendte regnskabsår (angives i punktet "Øvrige økonomiske og finansielle krav").

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(i) Gennemsnitlig årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum 40 000 000 DKK og som minimum 15 000 000 DKK i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår.

(ii) Senest godkendte årsregnskab udviser en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK.

(iii) Senest godkendte årsregnskab udviser en soliditetsgrad på minimum 15%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer med oplysning om ansøgerens betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal dække tilsvarende opgaver. Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af opgaven, kontraktsum i DKK, tidspunkt for udførelsen (start- og slutdato) og modtager af opgaven. Bemærk: Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.8.

Ordregiveren ser gerne, at en ansøger ikke påberåber sig mere end 10 referencer, jf. også udbudsbetingelserne pkt. 1.8, og ordregiveren vil i såvel vurderingen af overholdelsen af de stillede tekniske minimumskrav samt udvælgelsen efter udbudsbetingelserne pkt. 1.8 se bort fra referencer udover dette antal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år på tidspunktet for ansøgningsfristen udløb. Med ”tilsvarende opgaver” forstås rengøringsopgaver hos en kommunal ordregiver eller offentlig institution med en årlig økonomisk værdi på minmimum 10 000 000 DKK og omfattende en flerhed af de lokationstyper, som er en del af den udbudte opgave.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Derudover udelukkes en ansøger fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1., vedrørende tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område mv., § 137, stk. 1, nr. 2, vedrørende konkurs og § 137, stk. 1, nr. 5 vedrørende misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt mv.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1,

— Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2019