Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 313448-2022

10/06/2022    S111

België-Antwerpen: Technische advies- en raadgevingsdiensten

2022/S 111-313448

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 075-202470)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: ir. Tim Gregoir
E-mail: Tim.Gregoir@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 32220825
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443178

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische studies voor natuurcompensaties in Prosperpolder Zuid

Referentienummer: Maritieme Toegang-02602-F02_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71318000 Technische advies- en raadgevingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-202470

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Openingszitting verschoven naar 20/06 + toevoeging documenten