Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 313475-2014

Normál nézet megjelenítése

16/09/2014    S177

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2014/S 177-313475

Tervpályázati kiírás

A tervpályázati kiírás a következő irányelv hatálya alá tartozik: 2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre
Nemzeti azonosító szám: AK21872
Postai cím: Erzsébet körút 24. I. em.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Sport Háza
Címzett: Görözdi György, MTK Kiemelt Beruházások Projekt Igazgató
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Telefon: +36 14606993
Fax: +36 14606993

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: MÉK Nonprofit Kft.
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Címzett: Tatai Mária, Ulrich Tamás
E-mail: tatai.maria@mek.hu; ulrich.tamas@mek.hu
Telefon: +36 13280339
Fax: +36 13280339

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: MÉK Nonprofit Kft.
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Címzett: Tatai Mária, Ulrich Tamás
E-mail: tatai.maria@mek.hu; ulrich.tamas@mek.hu
Telefon: +36 13280339
Fax: +36 13280339

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: MÉK Nonprofit Kft.
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Címzett: Tatai Mária, Ulrich Tamás
E-mail: tatai.maria@mek.hu; ulrich.tamas@mek.hu
Telefon: +36 13280339
Fax: +36 13280339

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: egyesület
1.3)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
1.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A tervpályázati eljárás tárgya/a projekt meghatározása

II.1)Meghatározás
II.1.1)A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz/projekthez rendelt elnevezés:
MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete fejlesztésének meghívásos 2 fordulós építészeti tervpályázata.
II.1.2)Rövid meghatározás:
Az MTK teljes bontás után újjá kívánja építeni a vagyonkezelésében lévő, 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12–14.szám, alatti, 38852/6 hrsz.-ú. ingatlanon lévő Hidegkuti Nándor Stadiont. Az újjáépítést a tervezési programban rögzített megrendelői igények és a szabályozási terv előírásai határozzák meg. A megrendelői igények a korszerű 5 000-5 500 közötti nézőszámú labdarúgó létesítmény mellett kiterjednek
— az MTK egyes szervezetei elhelyezését szolgáló igazgatási központra (irodák)
— az MTK sportolói, szurkolói, támogatói számára létrehozandó kulturális, közösségi, múzeumi terekre, ami összességében kb. 5 000 m².
Az újjáépítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztési környezetben minél több sportpálya létesüljön.
Az építészeti tervpályázat a megrendelői igényeknek megfelelő új stadion tervezésére irányul, ugyanakkor az MTK javaslatokat vár annak közvetlen környezete – a 38821/4 és 38855 hrsz.-ú ingatlanokra is kiterjedő- rendezésére és fejlesztésére Az MTK ezeken az előbb említett ingatlanokon a későbbiekben külön beruházási ütemben kíván elhelyezni
— elsősorban a sport és kulturális célokat segítő szálláshelyet,
— és az utánpótlás-nevelés szolgálatába állítható oktatási tereket is.
Az építészeti tervpályázatot követően az MTK tervezési szerződést kíván kötni a 38852/6 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó Hidegkuti Nándor Stadion építési engedélyezési (építész-műszaki dokumentáció) és kiviteli terveinek készítésére.
II.1.3)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
A részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), valamint a szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:
A. Részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a pályázó (a pályamű szerzője),
a) aki a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve nem fogadja el.
b) akivel, illetve közreműködő munkatársaival szemben a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3)–(4) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolás módja:
a) pályázó cégszerű nyilatkozata a tervpályázati kiírás feltételeinek elfogadásáról,
b) pályázó cégszerű nyilatkozata arról, hogy vele szemben, illetve közreműködő munkatársa(i)val szemben nem állnak fenn a 305/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 13. § (3)–(4)bekezdésben foglalt kizáró okok.
B. Szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés):
a) A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 2. pontjában szereplő, „Építészeti tervezési szakterület (betűjele: É)” megjelölésű, korlátozás nélküli tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
b) Szakmai leírás a pályázat tárgyával kapcsolatos eddigi szakmai tevékenység ismertetésével. A részvételre jelentkező alkalmas, ha:
b.1) a kiírás meghirdetését megelőző 12 évben rendelkezik legalább 1 darab, 2 000–5 000 m² közötti bruttó szintterületű, közhasználatú épület tervezési referenciával, és ezen belül legalább 1 db kulturális, oktatási, igazgatási, szállás vagy sport/szabadidő funkciójú közhasználatú épülettel kapcsolatos tervezési referenciával;
b.2) a kiírás meghirdetését megelőző 12 évben tervpályázaton legalább 1 db díjazásban vagy megvételben részesült.
Kiíró közhasználatú építménynek az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott építményeket fogadja el.
c) A lehetséges társtervezőknek, szakági tervezőknek, a szakágnak megfelelő tervezői jogosultsággal kell rendelkezniük.
Igazolás módja:
a) Magyar pályázó esetében a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 2. pontjában meghatározott „É” kategóriájú teljes körű tervezői jogosultság csatolása, másolati példányban, vagy a tervező szakember cégszerű nyilatkozata a kamarai nyilvántartási számáról.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletekben előírt feltételek teljesülését az Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara honlapján ellenőrzi.
Más EU tagállamban letelepült tervező szakember esetében a saját nemzeti rendszerében alkalmazott, az előírtakkal egyenértékű tervezői jogosultság meglétét alátámasztó iratot kell csatolnia másolatban.
b) Aláírással ellátott szakmai ismertetés (portfólió) benyújtása az alábbi tartalommal:
b.1) a referenciák bemutatásának tartalmi elemei:
— a tervezési feladat megnevezése ( elnevezés, helyszín),
— a tervezési feladat bemutatása (tárgy, bruttó szintterület),
— tervezés (és amennyiben megvalósult, a kivitelezés) időpontja,
— a referenciát adó személy neve, címe, telefonszáma, email címe.
b.2) A bemutatás tartalmi elemei:
— a pályázat és a díj megnevezése,
— a tervezési tevékenység,
— a díjazás éve.
c) Csatolni kell a lehetséges társtervezők, szakági tervezők, alvállalkozók nevét,szakágát, tervezési jogosultságuk, kamarai igazolásának másolatait vagy cégszerű nyilatkozataikat az adott kamarai nyilvántartási számáról. A jogosultságok meglétét az Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.
C. Kizáró okok:
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy, jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:
— aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
— aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
— természetes személy esetén, akivel szemben a 305/2011. Korm. rendelet 12. § (3), valamint 13. § bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
— Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet esetében továbbá, azon szervezet, amely szervezetre a 305/2011. Korm. rendelet 12. § (3), valamint 13. § bekezdésében, illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 12. § (3), és 13. § bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 305/2011. Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében, valamint 13. §-ban meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
Kizáró okok fenn nem állása igazolásának módja:
— a 305/2011. Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésében foglalt titkosság szabályainak betartásával a pályázó cégszerű nyilatkozata arról, hogy vele szemben, illetve közreműködő munkatársa(i)val szemben nem állnak fenn a kizáró okok.
A Bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beérkezési határidő után beérkező küldeményt,
b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
e) kizárja az alkalmassági feltételeket nem teljesítő pályázókat,
f) kizárja a pályázót amennyiben vele szemben kizáró okok merülnek fel.
III.2)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 2. pontjában meghatározott építészeti tervezési szakterületen „É” kategóriájú teljes körű tervezői jogosultság.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos
A résztvevők tervezett létszáma: 12
IV.2)A már kiválasztott résztvevők neve
1. B3 Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Dezső u. 11.)
2. BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Egressy út 31–33.)
3. Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság (1023 Budapest, Lublói u. 2.)
4. K.S. Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Beethoven u. 10.)
IV.3)A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai:
A Bírálóbizottság a tervpályázati kiírás részletes programjában megfogalmazott célok és szempontok alapján értékeli az egyes pályaműveket, különös tekintettel az alábbiak szerint:
— A programnak és a funkcionális követelményeknek való megfelelés;
— településrendezési, építési előírások betartása;
— az építészeti kialakítás minősége;
— a környezetbe illesztés;
— gazdaságos üzemeltetés, energiatakarékosság;
— tervpályázati mű kidolgozottsága, amelyen belül különösen fontos: a műszaki tartalom pontos megfogalmazása.
IV.4)Adminisztratív információk
IV.4.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.4.2)A szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 29.9.2014 - 12:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 30 000 HUF

A fizetés feltételei és módja: A pályázati részvételhez regisztrálnia kell a pályázónak a http://www.palyazatok.mek.hu honlapon. A regisztráció után a rövidített tervpályázati dokumentációt meg kell vásárolni.

A dokumentáció ára: 30 000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: banki átutalás a MÉK Nonprofit Kft. számlájára: K & H Bank (HU58) 10201006-50203916-000000000.
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázó azonosító 4 jegyű számát (ezt az on-line rendszerben kapja a pályázó).
A regisztráció és a részvételi dokumentáció beszerzési határideje legkésőbb 29.9.2014. 12:00 óra.
IV.4.3)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 29.9.2014 - 12:00
IV.4.4)A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
Dátum: 6.10.2014
IV.4.5)Az a nyelv/azok a nyelvek, amelye(ke)n a projektek vagy a részvételi kérelmek elkészíthetők
magyar.
IV.5)Díjak és a bíráló bizottság (zsűri)
IV.5.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk:
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására, illetve költségtérítésére összesen bruttó 12 000 000 HUF áll rendelkezésre. A Bírálóbizottság joga, hogy megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes összeget kiadja.
A keretösszegen belül a díjak és a költségtérítések összegét úgy kell megállapítani, hogy a legmagasabb díj bruttó 3 000 000 HUF-nál nagyobb, a legalacsonyabb díj bruttó 1 000 000 HUF-nál kevesebb nem lehet. A megvétel legkisebb összege: bruttó 500 000 HUF. A díjak kifizetésére számla alapján kerül sor.
IV.5.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok
Az ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
IV.5.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.5.4)A bíráló bizottság döntése
A bíráló bizottság döntése kötelező a kiíró számára: igen
IV.5.5)A bíráló bizottság tagjainak neve
1. Elnök: Görözdi György (MTK)
2. Társelnök: Pálfy Sándor DLA építész (Magyar Építész Kamara)
3. Tagok: Patonai Dénes DLA építész (Magyar Építőművészek Szövetsége) dr. Sára Botond (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, alpolgármester) Fernezelyi Gergely Sándor DLA építész (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, főépítész) Baukovácz Krisztina építész (MTK) Sedlmayer János építész (MTK)
4. Póttag: Nagy Iván DLA építész, MÉK delegált
5. Szakértők: dr. Nagy Béla DLA Duday Attila Pulai Péter
6. Jogi és közbeszerzési titkár: dr. Magyar Balázs, ügyvéd

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1.) A tervpályázat második szakaszában csak a részvételi szakasz alkalmassági igazolásai alapján kiválasztott és rangsorolt meghívott tervezők vehetnek részt.
2.) Az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás a becsatolt szakmai ismertetésben részletezettek alapján történik.
III. B. Tervezési referenciák: közhasználatú épület teljesített kiviteli terv szintig vagy megvalósult közhasználatú épület legalább engedélyezett építési engedélyes terv szintig elkészült tervezési referenciáinak értékelése:
b.1.) A tervezési referenciák értékelése projektenként történik az alábbiak szerint:
— 1 darab 2 000–5 000 m² bruttó szintterület között: 3 pont (épületenként).
— 5 000 m² bruttó szintterület felett: 5 pont (épületenként).
A rangsorolásnál a „tervezési referenciák” súlya: 60 %.
A referencia esetén a 1997. évi LXXVIII. (építési) törvény 2. § 8–10. pontok fogalom meghatározásai az irányadóak. A tervezési referenciánál a tervezési feladat teljesítésigazolás dátuma, a megvalósulásnál a használatbavételi engedély kiadásának dátuma az irányadó.
III. B.
b.2) A korábbi tervpályázatokon elért eredmények. A pontozás módszere:
— első helyezés (helyezésenként): 5 pont.
— egyéb díjazás (helyezésenként): 3 pont.
— megvétel (megvételenként): 1 pont.
A rangsorolásnál a „tervpályázati eredmények” súlya: 40 %.
A rangsorolást követően pontegyenlőség esetén a tervpályázatokon elért több első helyezés, azt követően több magasabb tervpályázati helyezések száma, azt követően a több megvétel száma dönt. Azt ezt meghaladó pontegyenlőség esetén sorsolással határozza meg a Kiíró a sorrendet.
3.) A részvételi jelentkezések beadásának helye és ideje: a MÉK Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) titkárságán postai úton. A részvételi jelentkezések anyagát egy példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A részvételi jelentkezések beadás helyére és határidőre történő megérkezése a részvételre jelentkező felelőssége. A Bírálóbizottság a határidő után benyújtott, vagy a legalább elvárt III.1. pontban felsorolt dokumentumokat – a hiánypótlási felszólítást követően – sem tartalmazó részvételi jelentkezéseket bírálat nélkül kizárja.
A részvételre jelentkezések beérkezési határideje 29.9.2014. 12:00 óra. A részvételi jelentkezés benyújtás határidejének a beérkezés határidejét kell tekinteni!
4.) A részvételi forduló eredményhirdetésére 6.10.2014-án 13:00 órától a MÉK Nonprofit Kft (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) tárgyalójában kerül sor. A kiválasztott jelentkezők (meghívottak) részére a dokumentációt az ajánlatkérő az eredményhirdetés napján térítésmentesen közvetlenül, egyidejűleg, írásban megküldi.
5.) A kiíró 8.10.2014-án (kedd) 13:00 órától helyszíni konzultációt biztosít. Találkozás: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12–14.,VIP tárgyaló. A kiíró képviselői a szemle során a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást adnak, amelyet követően az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
6.) A meghívott pályázók a tervezési feladattal vagy a pályázattal kapcsolatban (kizárólag írásban) kérdéseket tehetnek fel a kiírónak 10.10.2014. 24:00 óráig email-ben a MÉK Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) címére. A kérdéseket és a kérdésre adott válaszokat 17.10.2014-ig a kiíró a minden meghívott részére e-mail-ben elküldi. Ugyanezen időponttól a kérdésekre adott válaszok a pályázati dokumentáció részét képezik.
7.) A kiíró a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (7) pont szerint a dokumentáció módosításának lehetőségét fenntartja, valamint a 15. § (8) szerint pont szerint a benyújtási határidőt meghosszabbíthatja.
8.) A pályaművek beadásának helye és ideje: a pályaművek kizárólag ajánlott postai küldeményként vagy postai gyorsfutárszolgálattal adhatók be, 25.11.2014. 17:00 óráig, a MÉK Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) címére.
A Bírálóbizottság a határidő után benyújtott, valamint a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § szerinti, a titkosságot megsértő pályaművet a tervpályázatból bírálat nélkül kizárja. A benyújtás időpontjának a beérkezés igazolt időpontját tekinti a Kiíró.
9.) A tervpályázat eredményét a kiíró 1.12.2014-jén 11:00 órától a MÉK Nonprofit Kft (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) tárgyalótermében hirdeti ki.
10.) Hiánypótlási lehetőséget a kiíró a tervpályázat első részében biztosít, de a rangsorolási szempontokra benyújtandó dokumentumok (a III. B. b.1) tervezési referenciák” és a III. B. b.2) a korábbi tervpályázatokon elért eredmények”) hiánypótolása nem lehetséges.
11.) A nyertes pályázó a szerződéskötésig köteles évi 10 000 000 HUF összegű tervezői felelősségbiztosítást kötni.
12.) A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Bírálóbizottság által I. díjas pályamű szerzőjével köti a Kbt. vonatkozó szabálya alapján, amennyiben a pályázó a Kbt.-ben meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel, és amennyiben a szerződéskötés feltételei nem az MTK-nak felróható okból válnának irreálissá.
Ha a Bírálóbizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a kiíró a Bírálóbizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról a Kbt. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint.
A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a kiíró a Magyar Építész Kamara előirányzata figyelembe vételével, a gyakorlatban kialakult piaci viszonyok szerint kívánja megkötni. A Kiíró a tervezés további fázisaiban a pályamű lényegi megoldását és eszmeiségét megtartva a tervpályázat ajánlásait is felhasználva mind a tervezési program, mind magát a tervet illetően jogosult eltéréseket kezdeményezni.
A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
12.9.2014