Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 313518-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Büromöbel

2023/S 101-313518

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Kaczmarek
E-Mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.wody.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla RZGW Poznań”

Referenznummer der Bekanntmachung: PO.ROZ.2810.74.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39130000 Büromöbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39113100 Sessel
39121100 Schreibtische
39131000 Büroregale
39141300 Geschirr- und Wäscheschränke
39131100 Archivregale
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania dostawy mebli biurowych, foteli obrotowych oraz krzeseł dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych. Dostawy będą odbywać się do każdej części wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montażem. Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w umowie.

Szczegóły w załączniku do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i SWZ

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/12/2023
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 038-113044

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
10/02/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Jard Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 39 446.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Pozostałe zapisy w SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
39130000 Büromöbel
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39113100 Sessel
39121100 Schreibtische
39131000 Büroregale
39141300 Geschirr- und Wäscheschränke
39131100 Archivregale
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania dostawy mebli biurowych, foteli obrotowych oraz krzeseł dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych. Dostawy będą odbywać się do każdej części wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montażem. Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w umowie.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/12/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 58 850.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Jard Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

na podstawie ustawy Prawa Zamówień publicznych art. 455 ust. 1 pkt.4 strony w związku z protokołem konieczności z dnia 10.02.2023 r. postanawiają w umowie nr PO.ROZ.272.003.2023 z 10.02.2023r, dokonać następującej zmiany:

§ 1.

1. § 5 ust.1 zdanie pierwsze - Limit środków finansowych przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wynosi z VAT dla:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, otrzymuje brzmienie:

Limit środków finansowych przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wynosi z VAT dla:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,

72 385,50 zł brutto (kwota słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć 50/100).

2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W związku z potrzebą zwiększenia zakresu dostawy mebli biurowych, foteli obrotowych dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń biurowych Zarządu Zlewni w Sieradzu, których nie można było przewidzieć przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, konieczne jest zwiększenie kwoty limitu środków finansowych dla Zarządu Zlewni w Sieradzu z uwagi na potrzeby w kompleksowego umeblowania siedziby. Meble, które zostały przekazane z KZGW po zmianie siedziby BGK, po przystąpieniu do procesu ich wymiany nie nadawały się do użytku w większym zakresie niż szacowano i większość została przekazana do likwidacji. Zwiększenie zakresu dostaw i kwoty limitu środków finansowych powoduje konieczność dokonania zmiany umowy Zwiększony zakres i limit nie przekracza zaoferowanego przez Wykonawcę zakresu wskazanego w Formularzu asortymentowo – cenowym dla Zarządu Zlewni w Sieradzu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 39 446.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 58 850.00 PLN