Lieferungen - 313526-2023

26/05/2023    S101

Kroatien-Zagreb: Transformatoren

2023/S 101-313526

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Nationale Identifikationsnummer: 13148821633
Postanschrift: Kupska 4
Ort: Zagreb
NUTS-Code: HR Hrvatska
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: zg-nabava@hops.hr
Telefon: +385 14545123
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.hops.hr
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0022300
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zamjena oštećenog transformatora 110_30 kV, 60 MVA, -T3 u TS Jarun

Referenznummer der Bekanntmachung: 3004-V-5/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31170000 Transformatoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet nabave je isporuka energetskog transformatora s radovima ugradnje za potrebe HOPS-a, sve u skladu s Tehničkim uvjetima i specifikacijom, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude za ovu nabavu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31170000 Transformatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR Hrvatska
Hauptort der Ausführung:

Mjesto isporuke transformatora sa svim sastavnim dijelovima je TS Jarun, trafo boks Tr3.Mjesto isporuke rezervnih dijelova je skladište u TS Mraclinu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet nabave je isporuka energetskog transformatora s radovima ugradnje za potrebe HOPS-a, sve u skladu s Tehničkim uvjetima i specifikacijom, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude za ovu nabavu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jamstveni rok za transformator, svu ugrađenu opremu i izvedene radove / Gewichtung: 5% (5 bodova)
Qualitätskriterium - Name: Vrijeme odziva na servisnu intervenciju u jamstvenom roku / Gewichtung: 5% (5 bodova)
Preis - Gewichtung: 90% (90 bodova)
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kao preliminarni dokaz iz ove točke, u ponudi se za sve gospodarske subjekte dostavlja ispunjeni eESPD obrazac – Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1.

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će, prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenta:

- izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno čl. 20. st. 9. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20), smatra se da je izvadak iz sudskog registra ažuriran ako nije stariji od dana početka postupka javne nabave.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Sukladno tč. 6.2. DON

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/06/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Kroatisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/06/2023
Ortszeit: 09:00
Ort:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb, Kupska 4, 10000 Zagreb, u prostorijama Naručitelja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Ulica grada Vukovara 23
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Ulica grada Vukovara 23/V
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023