Lieferungen - 313544-2016

Kompaktansicht anzeigen

09/09/2016    S174

Česká republika-Opava: Trolejbusy

2016/S 174-313544

Oznámení o zakázce – veřejné služby

Dodávky

Směrnice 2004/17/ES

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Národní identifikační číslo: 64610250
Poštovní adresa: Bílovecká 1127/98
Obec: Opava
PSČ: 747 06
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
K rukám: Pavel Beran
E-mail: pberan@mdpo.cz
Tel.: +420 553759060
Fax: +420 553624928

Internetové adresy:

Obecná adresa zadavatele: http://www.mdpo.cz

Adresa profilu kupujícího: http://www.vhodne-uverejneni.cz

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Hlavní předmět činnosti
Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce zadavatelem:
Dodávka trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě

Kód NUTS CZ080 Moravskoslezský kraj

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Dodávka celkem 10 ks trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem pro městskou hromadnou dopravu osob v letech 2017–2018.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

34622300 Trolejbusy

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Informace o částech zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 31.7.2018

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písmene a) zákona splňuje dodavatel, který předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či kopii z obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písmene b) zákona splňuje dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Ekonomickou a finanční způsobilost podle § 50 odstavec 1 písmene c) zákona splní dodavatel, který předloží prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)Technická způsobilost
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené zadavatelem:
2016/08/RS/877
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s výjimkou DNS)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 28.10.2016 - 10:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
2.11.2016 - 10:00
IV.3.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
do: 30.4.2017
IV.3.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 2.11.2016 - 10:00
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Pro organizační zajištění průběhu otevírání obálek mohou být přítomny 1–3 osoby zadavatelem pověřené osoby. Za každého uchazeče statutární orgán případně jím pověřený pracovník, který se prokáže originálem nebo ověřenou plnou mocí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: EU-OPŽP.
VI.3)Další informace:
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uhos.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení nejvhodnější oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení v zadávacím řízení.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uhos.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
6.9.2016