Dienstleistungen - 313553-2023

26/05/2023    S101

Sverige-Stockholm: Samhällstjänster

2023/S 101-313553

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2023/S 097-303702)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges Kommuner och Regioner
Nationellt registreringsnummer: 222000-0315
Postadress: Hornsgatan 20
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 11820
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulrika Lundberg
E-post: Ulrika.Lundberg@skr.se
Telefon: +46 725647929
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.skr.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster för utförande av internationellt utvecklingssamarbete

Referensnummer: UH-2023-13
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75200000 Samhällstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

SKR har behov av extern kompetens för att, i samråd och samarbete med SKR:s egna resurser, komplettera tjänsteleveransen inom pågående internationella utvecklingsarbeten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/05/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 097-303702

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.4
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

Behovet omfattar framförallt men inte uteslutande:

Internationella insatser till stöd för demokratisk samhällsstyrning och samhällsservice på lokal och regional nivå.

Ska det stå:

Behovet omfattar framförallt men inte uteslutande:

Internationella insatser till stöd för demokratisk samhällsstyrning och samhällsservice på lokal och regional nivå, samt insatser som berör en samverkande ansvars- och rollfördelning mellan lokal, regional samt nationell nivå.Stöd till utveckling, uppbyggnad och konsolidering av kommun- och regionförbund eller organisationer för politiskt förtroendevalda, i främst utvecklingsländer, transitionsländer och reformländer.Insamling och spridande av information till de målgrupper i Sverige och internationellt som berörs av SKR:s internationella engagemang. Under denna rubrik samlas exempelvis insatser riktade direkt till svenska och utländska kommuner och regioner, deltagande vid internationella möten samt viss omvärlds- och intressebevakning.Att bistå SKR i och att genomföra SKR:s projekt inom ramen för svenskt internationellt utvecklingssamarbete men också andra uppdrag inom internationellt samarbete.Definiera och säkerställa att SKRs/medlemmarnas mervärden och erfarenheter tillvaratas och anpassas i uppdragHållbar stadsutveckling för krishantering i krig, naturkatastrof och liknande på lokal nivå.Stöd till utformning & genomförande av reformer som berör lokal/regional nivå.Understödja SKR:s medlemmarnas internationella engagemang.Tillsammans med SKR verka för en stark roll för decentralisering och lokal demokrati i Sveriges biståndspolitik.SKR:s avsikt är att ingå ramavtal med en leverantörer.

 

Ramavtalets giltighetstid är två (2) år från att ramavtalet signeras av behörig företrädare för båda parter. SKR har därefter ensidig rätt att förlänga ramavtalet i upp till två (2) år. Förlängning kan ske vid flera tillfällen men ramavtalstiden kan sammantaget uppgå till högst fyra (4) år.

Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 16/06/2023
Ska det stå:
Datum: 22/06/2023
VII.2)Övriga upplysningar: