Usługi - 313612-2018

19/07/2018    S137

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2018/S 137-313612

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 012070669
Adres pocztowy: ul. Bagatela 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-585
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Tel.: +48 228278712/+48 518059157
Faks: +48 8278713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.paih.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.paih.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 230177051
Adres pocztowy: ul. Foksal 2
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-366
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 228278712/+48 518059157
E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Faks: +48 8278713
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.org.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-tematycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”

Numer referencyjny: BOK/K-25-61/2018
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
92312000 Usługi artystyczne
92521100 Usługi wystawowe świadczone przez muzea
79932000 Usługi projektowania wnętrz
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Pawilonu Polski wraz z ekspozycją wewnętrzną i terenem przyległym, położonego na terenie Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

2. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny, tj. na jego podstawie zostanie wykonana szczegółowa Koncepcja architektoniczno-tematyczna.

3. Przedmiotem pracy konkursowej jest wykonanie rozwiniętej koncepcji architektoniczno-tematycznej Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Regulaminie i w Materiałach do Konkursu.

4. Zaproponowana koncepcja powinna w najkorzystniejszy sposób realizować założenia udziału Polski w Wystawie, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych podtematów zaproponowanych przez Organizatora Wystawy: „Zrównoważony rozwój” i „Mobilność”.

5. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do konkursu oraz być zgodne z wymogami Organizatora Wystawy wskazanymi w Materiałach do konkursu.

6. Zaproponowane rozwiązania konkursowe bezwzględnie muszą mieścić się w zakładanym budżecie.

7. Zaproponowane rozwiązania konkursowe muszą być wykonalne w ramach harmonogramu narzuconego przez Organizatora Wystawy w Rozdziale 1.2 dokumentu Self-Build Pavilions Delivery Guide zawartego w Materiałach do Konkursu.

8. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

9. Autorowi zwycięskiej pracy konkursowej zostanie powierzone opracowanie szczegółowej koncepcji Pawilonu Polski wraz z ekspozycją wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przyległego, będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej, spełniającym w całości wymogi Organizatora Wystawy, w tym uszczegółowionych koncepcji: architektonicznej i tematycznej, szczegółowego opisu ścieżki zwiedzania, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych dla realizacji Inwestycji.

10. Autorowi zwycięskiej pracy konkursowej zostanie powierzona realizacja usług: wprowadzania zmian do Koncepcji architektoniczno-tematycznej po jej weryfikacji przez Organizatora Wystawy, uzyskania potwierdzenia zgodności koncepcji architektonicznej z lokalnym prawem budowlanym obowiązującym w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące Koncepcji architektoniczno-tematycznej zadanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, zabudowę, utrzymanie techniczne i rozbiórkę Pawilonu oraz nadzoru nad realizacją Koncepcji architektoniczno-tematycznej przez podmiot wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowę, utrzymanie techniczne i rozbiórkę Pawilonu na etapach zaprojektowania i budowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

Osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia są członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa tj. z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych, ekspozycji wewnętrznej dla wszystkich grup zwiedzających wystawę i zagospodarowania terenu przyległego oraz ich zgodność z wymogami Organizatora Wystawy (maksymalnie 30 pkt);

2. Czytelność i zbieżność pracy konkursowej, w tym w szczególności treści ekspozycji, z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Materiałach do Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem Koncepcji programowej udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO w Dubaju i założeń programowych Organizatora Wystawy (maksymalnie 30 pkt.);

3. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku projektowanego oraz zagospodarowania terenu przyległego (maksymalnie 20 pkt.)

4. Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań technicznych na etapie budowy, eksploatacji, rozbiórki oraz zaproponowanego w pracy konkursowej sposobu ponownego wykorzystania budynku lub jego elementów (maksymalnie 20 pkt);

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu Konkursu przypisując punkty w skali od 1 do 100.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród w ramach Konkursu:

I Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Koncepcji architektoniczno-tematycznej w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

II Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 PLN brutto.

III Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 PLN brutto.

Sąd Konkursowy ma prawo dokonać innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody oraz do przyznania innej liczby nagród lub do przyznania wyróżnień.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.

Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu).

W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiający skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: arch. Włodzimierz Mucha, sędzia konkursowy SARP
Zastępca Przewodniczącego Sądu: Pan Tomasz Pisula, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej, Prezes PAIH
Sędzia Referent: arch. Henryk Łaguna, sędzia konkursowy SARP
Pani Monika Dyląg-Sajór, Koordynator projektu EXPO w PAIH S.A.
arch. Ewa P. Porębska, sędzia konkursowy SARP
arch. Grzegorz Stiasny, sędzia konkursowy SARP
Pani Aleksandra Frelek, Doradca w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
arch. Daria Kieżun sędzia konkursowy SARP - Zastępca Sędziego
Pan Marcin Olejnik, Główny Specjalista w Zespole EXPO w PAIH S.A. - Zastępca Sędziego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegóły procedury Konkursu zawiera Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści Regulaminu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Regulaminu na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

10. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2018