Bauleistung - 313650-2023

26/05/2023    S101

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

2023/S 101-313650

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AQUATIM S.A. Timisoara
Număr naţional de înregistrare: RO 3041480
Adresă: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300081
Țară: România
Persoană de contact: Florin Sergiu Giurgiu
E-mail: ion.benghia@aquatim.ro
Telefon: +40 256200262
Fax: +40 256294753
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aquatim.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL 18 : Executie retele de apa si canalizare Remetea Mare

Număr de referinţă: DA 3041480/2020/024FE/R
II.1.2)Cod CPV principal
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45233140 Lucrări de drumuri
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

localitatea Remetea Mare

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

Obiectul contractului il constituie executia retelelor de apa si canalizare în localitatea Remetea Mare, după cum urmează:

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include:

• execuţie reţele de alimentare cu apă în localitatea Remetea Mare, lungime L=6904 ml (inclusiv subtraversarile) şi conductă de transport L=6048 ml (inclusiv subtraversarile)

• Execuţie gospodărie de apă Remetea Mare (rezervor nou V=400 mc, staţie de pompare, staţie de clorinare);

• Execuţie reţele de canalizare în Remetea Mare, L=16649 ml (inclusiv subtraversarile) şi conducte de refulare L=5992 ml(inclusiv subtraversarile)

• Statii de pompare apa uzata – 8 buc. Activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

a)Lucrari de constructie

b)Testare si punere in functiune

c)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor

Valoarea estimata: 22.503.428 RON fara TVA

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata va include de asemenea si activitatile de proiectare necesare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate conf. Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice, PREAMBUL CL18.

Proiectul va include alimentarea cu energie electrica a obiectivelor.

Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

Metodele de execuţie a lucrărilor sunt descrise în Capitolul 2 CS-Specificatii şi Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice.

Valoarea contractului include Rezerva de implementare (sume provizionate) de 307.700 lei fără TVA, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 24
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 079-204035

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 86/AP
Titlu:

CL 18 : Executie retele de apa si canalizare Remetea Mare

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
07/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: INSTALATII PELICANUL
Număr naţional de înregistrare: RO 12817165
Adresă: Strada panselelor, Nr. 17
Localitate: Lugoj
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 305500
Țară: România
E-mail: instalatiipelicanul@yahoo.com
Telefon: +40 256353320
Fax: +40 256337700
Adresă internet: www.pelicanul.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: TB DEZVOLTARE SERV
Număr naţional de înregistrare: RO36838289
Adresă: Strada PRINCIPALA, Nr. 177
Localitate: Boldur
Cod NUTS: RO424 Timiş
Țară: România
E-mail: tb_dezvoltare@yahoo.com
Telefon: +40 756060299
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: URBICON TEAM
Număr naţional de înregistrare: RO17138408
Adresă: Strada PIATA GARII, Nr. FN
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330058
Țară: România
E-mail: licitatii.urbicon@gmail.com
Telefon: +40 254771170
Fax: +40 254771170
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 21 119 769.46 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

• Oferta câștigătoare este cea clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare). Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc obţin același punctaj, entitatea contractantă (EC) va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat Prețul ofertei cel mai scăzut. Dacă și prețurile sunt egale, EC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara prin incarcarea in sistem a unui nou document cu noua propunere financiara.

• Odată cu semnarea contractului, se va semna convenția privind asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență (F 18 si F 18A) care va deveni anexa la contract.

• Odată cu semnarea contractului, se va semna FORMULARUL DE COMPROMIS (Acord de arbitraj) (F 17) care va deveni anexa la contract.

• Acordul de asociere, contractele cu subcontractantii si/sau angajamentele de sustinere (impreuna cu documentele anexate de la terț), dupa caz, vor fi prezentate ODATA CU DUAE si vor deveni anexe la contract

• F 2.1 Scrisoare de garanţie pentru returnarea avansului va deveni anexa la contract si formatul acestuia va fi respectat in cazul in care ofertantul câștigător va solicita plata în avans

• F 10 DECLARATIE OFERTA TEHNICA si F 11 PERIOADA DE GARANTIE OFERTATA vor deveni anexe la contract

• Potentialii Ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre Entitatea Contractanta in Fisa de Date.

• In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

• Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile

• Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca EC nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca EC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

• In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, EC isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.240 si 241 din Legea 99/2016. Modificarea contractului in perioada de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art.240 si 241 din Legea 99/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

• Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, cat si in Sectiunea Intrebari, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art.160 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

• EC va raspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, conf. art.172 alin. (2) din Legea 99/2016.

• Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Ofertanții vor raspunde la clarificari si vor transmite eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: AQUATIM S.A. – COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresă: Str. Gh.Lazar nr.11A
Localitate: Timisoara
Cod poștal: 300081
Țară: România
Telefon: +40 256200262
Adresă internet: www.aquatim.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/05/2023

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului il constituie executia retelelor de apa si canalizare în localitatea Remetea Mare, după cum urmează:

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include:

• execuţie reţele de alimentare cu apă în localitatea Remetea Mare, lungime L=6904 ml (inclusiv subtraversarile) şi conductă de transport L=6048 ml (inclusiv subtraversarile)

• Execuţie gospodărie de apă Remetea Mare (rezervor nou V=400 mc, staţie de pompare, staţie de clorinare);

• Execuţie reţele de canalizare în Remetea Mare, L=16649 ml (inclusiv subtraversarile) şi conducte de refulare L=5992 ml(inclusiv subtraversarile)

• Statii de pompare apa uzata – 8 buc. Activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

a)Lucrari de constructie

b)Testare si punere in functiune

c)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor

Valoarea estimata: 22.503.428 RON fara TVA

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata va include de asemenea si activitatile de proiectare necesare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate conf. Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice, PREAMBUL CL18.

Proiectul va include alimentarea cu energie electrica a obiectivelor.

Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

Metodele de execuţie a lucrărilor sunt descrise în Capitolul 2 CS-Specificatii şi Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice.

Valoarea contractului include Rezerva de implementare (sume provizionate) de 307.700 lei fără TVA, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 25
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 21 119 769.46 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: INSTALATII PELICANUL
Număr naţional de înregistrare: RO 12817165
Adresă: Strada panselelor, Nr. 17
Localitate: Lugoj
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 305500
Țară: România
E-mail: instalatiipelicanul@yahoo.com
Telefon: +40 256353320
Fax: +40 256337700
Adresă internet: www.pelicanul.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: TB DEZVOLTARE SERV
Număr naţional de înregistrare: RO36838289
Adresă: Strada PRINCIPALA, Nr. 177
Localitate: Boldur
Cod NUTS: RO424 Timiş
Țară: România
E-mail: tb_dezvoltare@yahoo.com
Telefon: +40 756060299
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: URBICON TEAM
Număr naţional de înregistrare: RO17138408
Adresă: Strada PIATA GARII, Nr. FN
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330058
Țară: România
E-mail: licitatii.urbicon@gmail.com
Telefon: +40 254771170
Fax: +40 254771170
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Modificarea contractului este una nesubstanțială și a fost efectuată în conformitate cu dispozițiile art. 240 alin.(2) și (3) din Legea 99/2016.

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:.

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 21 119 769.46 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 21 119 769.46 RON