Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 313696-2016

10/09/2016    S175    Европейски инвестиционен фонд - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: AO 10637 Осигуряване на ИТ услуги, свързани с приложения на Службата за публикации – изготвяне, приемане, валидиране и съхраняване

2016/S 175-313696

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба за публикации на Европейския съюз
Пощенски адрес: 2, rue Mercier
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: 2985
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Mr Wojciech Kałamarz
Електронна поща: op-appels-offres@publications.europa.eu
Телефон: +352 292944331
Факс: +352 292942672

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://publications.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1271
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

AO 10637 Осигуряване на ИТ услуги, свързани с приложения на Службата за публикации – изготвяне, приемане, валидиране и съхраняване

Референтен номер: 10637.
II.1.2)Основен CPV код
72000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поканата за участие в търг е подборът на до 2-ма икономически оператори за осигуряването на ИТ услуги, свързани с приложения на Службата за публикации – изготвяне, приемане, валидиране и съхраняване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 032 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Осигуряване на ИТ услуги, свързани с приложения на Службата за публикации – изготвяне

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72600000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на задачите ще бъде помещения на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата, както и помещенията на възлагащия орган.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на ИТ услуги, свързани с приложения на Службата за публикации – изготвяне.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 685 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 51
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Осигуряване на ИТ услуги, свързани с приложения на Службата за публикации – приемане, валидиране и съхраняване

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72600000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на задачите ще бъде помещения на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата, както и помещенията на възлагащия орган.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на ИТ услуги, свързани с приложения на Службата за публикации – приемане, валидиране и съхраняване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 347 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 51
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/11/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/11/2016
Местно време: 10:00
Място:

Служба за публикации на Европейския съюз, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. документите за обществената поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Документите за обществената поръчка могат да бъдат изтеглени от следната интернет страница за „e-tendering“ на TED https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1271

Заявления за допълнителна информация ще се подават единствено чрез „e-Tendering“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/08/2016