Werken - 313759-2023

26/05/2023    S101

Frankrijk-Rijsel: Bouwtimmerwerk

2023/S 101-313759

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: cci de région Nord de France
Nationaal identificatienummer: 13002271800014
Postadres: 299 Boulevard de Leeds
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FRE Hauts-de-France
Postcode: 59031
Land: Frankrijk
E-mail: Achats@hautsdefrance.cci.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://hautsdefrance.cci.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2307171&orgAcronyme=l2m
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2307171&orgAcronyme=l2m
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Chambre de commerce et d'industrie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

travaux d''entretien, de réparations et de petits aménagements sur le patrimoine de la C.C.I. De Région Hauts de France

Referentienummer: CCIR-PATRI-2023-24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421000 Bouwtimmerwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

travaux d'entretien, de réparations et de petits aménagements sur le patrimoine de la C.C.I. De Région Hauts de France (en chacune de ses composantes avec une partie multi attributaire à marchés subséquents, une partie mono-attributaire à bons de commande, une partie mono-attributaire à prix global et forfaitaire - relance d'un marché infructueux

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

lot A9 - bardage (secteur Lille Métropole dont la CCI Grand-Lille et le siège de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262650 Bekledingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

lille Métropole

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

lot A9 - bardage (secteur Lille Métropole dont la CCI Grand-Lille et le siège de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE - relance d'une consultation infructueuse

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

lot A10 - marbrerie (secteur Lille Métropole dont la CCI Grand-Lille et le siège de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431000 Tegelwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

lot A10 - marbrerie (secteur Lille Métropole dont la CCI Grand-Lille et le siège de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE - relance d'une consultation infructueuse

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

lot B6 - peinture - revêtements de sols pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Artois

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

lot B6 - peinture - revêtements de sols pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Artois - relance d'une consultation infructueuse

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

lot D2 - menuiseries intérieures - plâtrerie - cloisons - plafonds? Serrurerie/Métallerie pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Oise

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

lot D2 - menuiseries intérieures - plâtrerie - cloisons - plafonds? Serrurerie/Métallerie pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE - secteur Oise - relance d'une consultation infructueuse

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

lot D4 - maçonnerie - carrelage gros ?Uvre pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Oise

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

lot D4 - maçonnerie - carrelage gros ?Uvre pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Oise - relance d'une consultation infructueuse

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

lot D6 - travaux de peinture et de revêtements de sols pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Oise

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

lot D6 - travaux de peinture et de revêtements de sols pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Oise - relance d'une consultation infructueuse

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

lot D8 - menuiseries extérieures - miroiterie ? vitrerie? Serrurerie/Métallerie pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Oise

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

lot D8 - menuiseries extérieures - miroiterie ? vitrerie? Serrurerie/Métallerie pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE secteur Oise - relance d'une consultation infructueuse

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

lot E3 - travaux d'électricité pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE - secteur des Ports de Lille

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

lot E3 - travaux d'électricité pour les besoins de la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE - secteur des Ports de Lille - relance d'une consultation infructueuse

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2023
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal Administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-lille@juradm.fr
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: tribunal Administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-lille@juradm.fr
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: tribunal Administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/05/2023