Услуги - 314097-2017

10/08/2017    S152

Бeлгия-Брюксел: Проучване на мащаба и въздействието на промишления шпионаж и кражбата на търговски тайни чрез киберпространството

2017/S 152-314097

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Пощенски адрес: N105 9/023
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2643
Електронна поща: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2643
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2643
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване на мащаба и въздействието на промишления шпионаж и кражбата на търговски тайни чрез киберпространството.

Референтен номер: 622/PP/GRO/IMA/17/1131/9942.
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на това проучване е да се съберат и анализират данни, за да може да се състави доклад за прогнозния обем и въздействието на кибер кражбата на търговски тайни и дали този въпрос се възприема като реален проблем от съответните заинтересовани страни, така че да могат да могат да се разгледат подходящи политически отговори, като напр. действия за повишаване на осведомеността относно заплахата и най-добри практики при справянето с нея или чрез по-систематично събиране на данни въз основа на доклади на доброволци, като се използват надеждни канали, при които анонимността е гарантирана.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на задачите ще бъдат помещенията на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата, с изключение на помещенията на Комисията.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на това проучване е да се съберат и анализират данни, за да може да се състави доклад за прогнозния обем и въздействието на кибер кражбата на търговски тайни и дали този въпрос се възприема като реален проблем от съответните заинтересовани страни, така че да могат да могат да се разгледат подходящи политически отговори, като напр. действия за повишаване на осведомеността относно заплахата и най-добри практики при справянето с нея или чрез по-систематично събиране на данни въз основа на доклади на доброволци, като се използват надеждни канали, при които анонимността е гарантирана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Работни програми за 2017 г. относно финансирането и изпълнението на дейности в рамките на дейността „Вътрешен пазар на стоки и услуги“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/10/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

avenue des Nerviens 105, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, трябва да уведомят за своето намерение, като изпратят електронно писмо grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu поне 48 часа предварително. Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен служител на оферента и да уточни името на лицето, което ще присъства при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2017