Usluge - 314105-2017

10/08/2017    S152

Austrija-Beč: Usluge praćenja medija — Austrija

2017/S 152-314105

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate A: Media, Information Office in Austria
Poštanska adresa: Wipplingerstraße 35, Haus der EU
Mjesto: Vienna
NUTS kod: AT ÖSTERREICH
Poštanski broj: 1010
Država: Austrija
Osoba za kontakt: Huberta Heinzel
E-pošta: epwien@europarl.europa.eu
Telefon: +43 1516170
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
Adresa profila kupca: http://europarl.at
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2748
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge praćenja medija — Austrija

Referentni broj: COMM/DG/AWD/2017/634.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92400000 Usluge novinske agencije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ugovora pružanje pravovremenog, ažuriranog pregleda dnevnih informacija, u obliku pregleda tiska, o načinu na koji se u medijima izvještava o temama bitnim za Europski parlament i Europsku uniju.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: AT ÖSTERREICH
II.2.4)Opis nabave:

Svrha je ugovora pružanje pravovremenog, ažuriranog pregleda dnevnih informacija, u obliku pregleda tiska, o načinu na koji se u medijima izvještava o temama bitnim za Europski parlament i Europsku uniju. Glavna uprava za komunikaciju Europskog parlamenta želi osigurati da posjeduje najbolje moguće znanje o medijskoj pokrivenosti u cijelom EU-u o temama povezanim s Europskom unijom, Europskim parlamentom i aktivnostima njegovog predsjednika i zastupnika. Medijskim analizama će se u konačnici pomoći EP-u u boljem komuniciranju politika EU-a građanima EU-a i posebnim ciljnim publikama. Kako bi se to postiglo, EP se djelomično oslanja na vanjsku stručnost i pomoć. Usluge će isporučivati vanjski projektni tim putem platforme Europskog parlamenta za globalno medijsko praćenje i analizu (EPMM) izravno korisnicima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti nacrt okvirnog ugovora u dokumentaciji za nadmetanje.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/09/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/09/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Beč, Information Office of the European Parliament, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, AUSTRIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Internetska adresa: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/07/2017