Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 314106-2020

06/07/2020    S128

Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego

2020/S 128-314106

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 7
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ada Bella
E-mail: zp@cuw.katowice.pl
Tel.: +48 326061301
Faks: +48 326061302
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cuw.katowice.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych”

Numer referencyjny: ZP/149/2020
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków: Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach; Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach; Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach; Miejskiego Przedszkola nr 90 w Katowicach;

2. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy zamawiający pisemnie zobowiąże wykonawcę do jego sprawowania – zakres zamówienia objętego prawem opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ;

b) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ;

stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 301 849.07 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212000 Usługi audytu
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych” – część 1 – Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmować:

a) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych;

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej;

c) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu;

d) opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku;

e) opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej (osobny projekt) oraz ekspertyzie stanu technicznego obiektu, a także pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;

f) opracowanie projektu wykonawczego z podziałem na branże, osobno rozwiązania dot. ochrony ppoż.;

g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (z podziałem na branże);

h) opracowanie przedmiaru robót z podziałem na branże i etapy, osobno roboty związane z ochroną ppoż.;

i) opracowanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże i etapy, osobno wyceny dot. ochrony ppoż.

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustaw – Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z tymi ustawami;

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót;

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji;

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (MP16) – załącznik nr 10 do SIWZ;

b) wzorze umowy (MP16) – załącznik nr 4 do SIWZ;

stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby zaangażowanej w realizację zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres zamówienia objętego prawem opcji: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy zamawiający pisemnie zobowiąże wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % wartości nadzorów autorskich, w zakresie obejmującym wykonanie większej ilości nadzorów autorskich niż zamawiający przewiduje w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212000 Usługi audytu
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych” – część 2 – Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmować wykonanie następujących prac:

a) nabycie aktualnej mapy do celów projektowych;

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej;

c) wykonanie oceny stanu technicznego obiektu;

d) opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku;

e) opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;

f) opracowanie projektu wykonawczego (z podziałem na branże);

g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (z podziałem na branże);

h) opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na branże i etapy);

i) opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na branże i etapy).

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustaw – Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z tymi ustawami;

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót;

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji;

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (MP45) – załącznik nr 10 do SIWZ;

b) wzorze umowy (MP45) – załącznik nr 4 do SIWZ;

stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby zaangażowanej w realizację zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres zamówienia objętego prawem opcji: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy zamawiający pisemnie zobowiąże wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % wartości nadzorów autorskich, w zakresie obejmującym wykonanie większej ilości nadzorów autorskich niż zamawiający przewiduje w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212000 Usługi audytu
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych” – część 3 – Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmować wykonanie następujących prac:

a) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych;

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej;

c) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu;

d) opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku;

e) opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;

f) opracowanie projektu wykonawczego (z podziałem na branże);

g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (z podziałem na branże);

h) opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na branże i etapy);

i) opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na branże i etapy).

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustaw – Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z tymi ustawami;

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót;

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji;

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (MP72) – załącznik nr 10 do SIWZ;

b) wzorze umowy (MP72) – załącznik nr 4 do SIWZ;

stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby zaangażowanej w realizację zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres zamówienia objętego prawem opcji: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy zamawiający pisemnie zobowiąże wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % wartości nadzorów autorskich, w zakresie obejmującym wykonanie większej ilości nadzorów autorskich niż zamawiający przewiduje w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212000 Usługi audytu
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych” – część 4 – Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach

a) nabycie aktualnej mapy do celów projektowych;

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej;

c) wykonanie oceny stanu technicznego obiektu;

d) opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku;

e) opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;

f) opracowanie projektu wykonawczego (z podziałem na branże);

g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (z podziałem na branże);

h) opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na branże i etapy);

i) opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na branże i etapy).

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustaw – Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z tymi ustawami;

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót;

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji;

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH).

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustaw – Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z tymi ustawami;

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót;

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji;

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (MP90) – załącznik nr 10 do SIWZ;

b) wzorze umowy (MP90) – załącznik nr 4 do SIWZ;

stanowiącymi integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby zaangażowanej w realizację zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres zamówienia objętego prawem opcji: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy zamawiający pisemnie zobowiąże wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % wartości nadzorów autorskich, w zakresie obejmującym wykonanie większej ilości nadzorów autorskich niż zamawiający przewiduje w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 073-174613
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6271000400
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 31
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 62 303.39 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DSW Dorota Setlak
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6272344811
Adres pocztowy: ul. Św. Barbary 14
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-516
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 82 479.91 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 593.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DSW Dorota Setlak
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6272344811
Adres pocztowy: ul. Św. Barbary 14/36
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-516
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 892.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 544.72 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DSW Dorota Setlak
Krajowy numer identyfikacyjny: 6272344811
Adres pocztowy: ul. Św. Barbary 14/36
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-516
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 79 174.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 38 886.18 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Termin wnoszenia odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a i b wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: — 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: — nie zawiera braków formalnych, — uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020