Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Paslaugos - 314114-2015

Pateikti glaustą rodinį

08/09/2015    S173

Belgija-Briuselis: DIGIT/R2/PO/2015/082 – administruojamų paslaugų teikimas (MSP II)

2015/S 173-314114

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Informatikos generalinis direktoratas, R direktoratas. Išteklių valdymas ir optimizavimas, 3 skyrius. IRT pirkimai ir sutarčių valdymas
Adresas: rue Belliard 28, biuras: 07/141
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: http://etendering.ted.europa.eu/
Kam: skyriaus vadovas Martin Bilbao
El. paštas: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960762
Faksas: +32 22957702

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1053

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: informacinės technologijos.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
DIGIT/R2/PO/2015/082 – administruojamų paslaugų teikimas (MSP II).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 7: Kompiuterių ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: pagrindinė pristatymo vieta – Liuksemburgas. Išskirtiniais atvejais gali būti reikalaujama pristatyti į kitas vietas, kaip aprašyta pirkimo specifikacijose (kurios pateiktos I.1 dalyje nurodytu interneto adresu).
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 7
Priežastys, dėl kurių preliminariojo susitarimo trukmė ilgesnė nei ketveri metai: pagal šį kvietimą pateikti pasiūlymus sudarytos sutarties pradinė trukmė bus 4 metai nuo pasirašymo dienos ir ji galės būti atnaujinta ne daugiau kaip 3 kartus papildomiems 1 metų laikotarpiams. Ilgiausia sutarties trukmė (iki 7 metų) yra pateisinama atsižvelgiant į pastangas, trukmę ir išlaidas laipsniškai pradedant ir užbaigiant sutartį ir būsimo rangovo išlaidas steigiant savo organizaciją paslaugoms teikti.
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti preliminariąją sutartį dėl administruojamų paslaugų teikimo siekiant įdiegti informacines sistemas. Išsamus būsimos sutarties apimties aprašymas pateiktas pirkimo specifikacijose.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72500000 Su kompiuteriais susijusios paslaugos, 72250000 Sistemų ir aptarnavimo paslaugos, 72253000 Pagalbos vartotojui ir darbo palaikymo paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma visa sutarties apimtis nurodyta pirkimo specifikacijose.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. pirkimo specifikacijas.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Žr. pirkimo specifikacijas.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: taip
Ypatingų sąlygų aprašymas: žr. pirkimo specifikacijas.
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. pirkimo specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. pirkimo specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
DIGIT/R3/PO/2015/082.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 63-109959 31.3.2015

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
18.11.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 25.11.2015 - 10:30

Vieta:

Europos Komisija, Informatikos generalinis direktoratas, rue Belliard 28, biuras 06/SDR2, 1049 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: žr. pirkimo specifikacijas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimo specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) bus galima atsisiųsti I.1 dalyje nurodytu interneto adresu ir jie nebus spausdinami. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.

Jeigu suinteresuotosios šalys pageidauja, jos gali registruotis „e-tendering“ platformos tinklavietėje (https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home). Taip jos galės gauti informaciją per „e-tendering“ sistemą, kai bus prieinamas naujinys, susijęs su šiuo kvietimu pateikti pasiūlymus.

Neužsiregistravusiems dalyviams rekomenduojama reguliariai apsilankyti tinklavietėje. Komisija neprisiima atsakomybės už tai, kad konkurso dalyviai bus nesužinoję papildomos, su šiuo kvietimu pateikti pasiūlymus susijusios informacijos, publikuojamos tinklavietėje.
Daugiau informacijos apie sąlygas, susijusias su sutartimi, sutarties trukme ir pratęsimais, dalyvavimo sąlygas, mažiausius reikalingus pajėgumų lygius, pereinamųjų laikotarpių pradžią ir pabaigą sutarties pradžioje ir pabaigoje, numatytą bendrą paslaugų apimtį, informaciją apie specialias sutartis, kurios bus skiriamos, reikalinga informacija apie personalą, kuris bus atsakingas už paslaugų vykdymą, ir kt. pateikiama pirkimo specifikacijose I.1 dalyje nurodytu interneto adresu.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo pranešimo apie sutarties paskyrimo sprendimą, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma, galite pateikti apeliaciją VI.4.1 dalyje nurodytai institucijai.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Informatikos generalinis direktoratas, R direktoratas. Išteklių valdymas ir optimizavimas, 3 skyrius. IRT pirkimai ir sutarčių valdymas
Adresas: rue Belliard 28, biuras: 07/141
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960762
Faksas: +32 22957702
Interneto adresas: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.8.2015