Dodávky - 314282-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

17/09/2014    S178

Slovensko-Košice: Analyzátor spektra

2014/S 178-314282

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Telegrafia, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17081386
Poštová adresa: Lomená 1
Mesto/obec: Košice-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Telegrafia, a.s., Lomená 1, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Iveta Orbánová
E-mail: iorbanova@telegrafia.sk
Telefón: +421 915999253

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Úradný názov: AF tender, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47707780
Poštová adresa: Popradská 68
Mesto/obec: Košice-Západ
PSČ: 040 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Popradská 68
Kontaktná osoba: Ing. Alica Findrichová
E-mail: aftender@netkosice.sk
Telefón: +421 905901700

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podnikateľský subjekt
I.3)Hlavná činnosť
Iné: poskytovanie služieb v oblasti rádiokomunikačnej techniky
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodanie technologických zariadení – zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Telegrafia, a.s.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Prevádzkové priestory spoločnosti Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice.

Kód NUTS SK042 Košický kraj

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky a technologických zariadení rozdelená do troch logických celkov v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Logický celok č. 1 – Časť A.
Ethernetový switch 1 ks.
Tablet 1 ks.
Dokovacia stanica 1 ks.
Notebook 1 ks.
Logický celok č. 2 – Časť B.
Priemyselný dig. multimeter pre meranie elektrických veličín – 1 ks.
Osciloskop pre analógové signály – 1 ks.
Príslušenstvo na vysokofrekvenčné merania – 1 set.
Teplovzdušná pájkovačka – 1 ks.
Oddeľovacie trafo – 1 ks.
Vysoko frekvenčné sondy – 1 ks.
Tester akumulátorov – 1 ks.
UV tlačiareň na potlač predmetov – 1 ks.
Logický celok č. 3 – Časť C.
Spektrálny analyzátor – 1 ks.
Analyzátor spektra a modulácií – 1 ks.
Dvojportový vektorový analyzátor – 1 ks.
JTAG adaptér – 1 ks.
EMC testovacia komora – 1 ks.
Laboratórna teplotná komora – 1 ks.
3D tlačiareň – 1 ks.
Sústava meracích antén pre EMC merania – 1 sada.
Softvér na tvorbu inštalačných balíkov – licencia.
Sada nástrojov pre vývoj softvéru – 1 sada.
Sada nástrojov pre profesionálnych vývojárov – 1 sada.
SW vývojové nástroje pre analýzu dát a OLAP kocky – 1 ks.
Ikony na vývoj softvéru – 1 set.
Simulačný softvér pre obvodový dizajn licencia.
Akustická komora – 1 ks.
Teplotná skúšobná komora klimatická – 1 ks.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38433300 Analyzátor spektra, 32420000 Sieťové zariadenia, 30213200 Tabletový počítač, 30215000 Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov, 30213100 Prenosné počítače, 38300000 Meracie prístroje, 38342000 Osciloskopy, 38343000 Zariadenia na sledovanie chýb, 30232100 Tlačiarne a zapisovače, 31111000 Adaptéry, 38500000 Kontrolné a testovacie prístroje, 44320000 Káble a súvisiace výrobky, 42661100 Zariadenia na spájkovanie, 42992000 Špeciálne elektrotovary, 48900000 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy, 48300000 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity, 42992200 Zvukovo izolovaná komora

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 8 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Časť A Výpočtová technika
1)Stručný opis
Predmetom zákazky časti A je dodávka výpočtovej techniky v nasledovnom rozsahu:
— Ethernetový switch, Tablet, Dokovacia stanica, Notebook.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

32420000 Sieťové zariadenia, 30231000 Počítačové monitory a konzoly, 30215000 Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov, 30213100 Prenosné počítače

3)Množstvo alebo rozsah
Ethernetový switch 1 ks.
Tablet 1 ks.
Dokovacia stanica 1 ks.
Notebook 1 ks.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 6 398,76 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 4 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom časti A zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Časť č.: 2 Názov: Časť B Označovacie a oživovacie pracovisko
1)Stručný opis
Predmetom zákazky časti B je dodávka technologických zariadení v nasledovnom rozsahu:
— priemyselný dig. multimeter pre meranie elektrických veličín,
— osciloskop pre analógové signály,
— príslušenstvo na vysokofrekvenčné merania,
— teplovzdušná pájkovačka,
— oddeľovacie trafo,
— vysoko frekvenčné sondy,
— tester akumulátorov,
— UV tlačiareň na potlač predmetov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38300000 Meracie prístroje, 38342000 Osciloskopy, 44320000 Káble a súvisiace výrobky, 42661100 Zariadenia na spájkovanie, 42992000 Špeciálne elektrotovary, 38341300 Nástroje na meranie elektrických veličín, 30232100 Tlačiarne a zapisovače

3)Množstvo alebo rozsah
Priemyselný dig. multimeter pre meranie elektrických veličín 1 ks.
Osciloskop pre analógové signály 1 ks.
Príslušenstvo na vysokofrekvenčné merania 1 set.
Teplovzdušná pájkovačka 1 ks.
Oddeľovacie trafo 1 ks.
Vysoko frekvenčné sondy 1 ks.
Tester akumulátorov 1 ks.
UV tlačiareň na potlač predmetov 1 ks.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 54 961,66 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 8 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom časti B zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Časť č.: 3 Názov: Časť C Vývojové laboratórium
1)Stručný opis
Predmetom časti C predmetu zákazky je dodávka technologických zariadení v nasledovnom rozsahu:
— spektrálny analyzátor,
— analyzátor spektra a modulácií,
— dvojportový vektorový analyzátor,
— JTAG adaptér,
— EMC testovacia komora,
— laboratórna teplotná komora,
— 3D tlačiareň,
— sústava meracích antén pre EMC merania,
— softvér na tvorbu inštalačných balíkov,
— sada nástrojov pre vývoj softvéru,
— sada nástrojov pre profesionálnych vývojárov,
— SW vývojové nástroje pre analýzu dát a OLAP kocky,
— ikony na vývoj softvéru,
— simulačný softvér pre obvodový dizajn,
— akustická komora,
— teplotná skúšobná komora klimatická.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38433300 Analyzátor spektra, 31111000 Adaptéry, 38500000 Kontrolné a testovacie prístroje, 30232100 Tlačiarne a zapisovače, 48900000 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy, 48300000 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity, 42992200 Zvukovo izolovaná komora

3)Množstvo alebo rozsah
Spektrálny analyzátor 1 ks.
Analyzátor spektra a modulácií 1 ks.
Dvojportový vektorový analyzátor 1 ks.
JTAG adaptér 1 ks.
EMC testovacia komora 1 ks.
Laboratórna teplotná komora 1 ks.
3D tlačiareň 1 ks.
Sústava meracích antén pre EMC merania 1 sada.
Softvér na tvorbu inštalačných balíkov – licencia.
Sada nástrojov pre vývoj softvéru 1 sada.
Sada nástrojov pre profesionálnych vývojárov 1 sada.
SW vývojové nástroje pre analýzu dát a OLAP kocky 1 ks.
Ikony na vývoj softvéru 1 set.
Simulačný softvér pre obvodový dizajn – licencia.
Akustická komora 1 ks.
Teplotná skúšobná komora klimatická 1 ks.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 266 516 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 8 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom časti C zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy KaHR-111SM-1301.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ nevyžaduje upraviť právne vzťahy tejto skupiny do predloženia ponuky. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, verejný obstarávateľ požaduje, aby skupina dodávateľov vytvorila právny vzťah z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1Uchádzač musí preukázať, že podľa:
1.1 § 26 ods. 1 písm. a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
1.2 § 26 ods. 1 písm. b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 § 26 ods. 1 písm. c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 § 26 ods. 1 písm. d) – nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 § 26 ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku;
1.7 § 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
1.8 § 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
1.9 § 26 ods. 1 písm. i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10 § 26 ods. 1 písm. j) – nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú rozhodnutím.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:
a) bod.1.1 a 1.2 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b) bod 1.3 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
c) bod 1.4 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
d) bod 1.5 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
e) bod 1.6 dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky;
f) bod 1.8 čestným vyhlásením uchádzača (znenie podľa § 26 ods. 1 písm. h);
g) bod 1.9 a 1.10 čestným vyhlásením uchádzača, (znenie podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j);
h) bod 1.7 uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní dôkazné bremeno preukázania závažného porušenia odborných povinností uchádzača preberá verejný obstarávateľ.
3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla (§ 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).
4. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača (§ 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní).
Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, preukazuje za každého člena osobitne. Písm. e) v odseku 2 preukazuje člen skupiny splnenie podmienky účasti len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ, resp. uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ak mu v predchádzajúcich troch rokoch nebolo preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
6. Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. (§ 26 ods. 6 v spojitosti s § 26 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní).
7. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača a tretej osoby, ak je uplatniteľné, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač v zmysle § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
8. V prípade, že uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači čestné vyhlásenie predložili na formulári podľa prílohy časti súťažných podkladov C. Prílohy.
9. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
a) Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
b) podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
c) Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov:
a) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní;
b) predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému obstarávateľovi.
10. Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predkladá doklady podľa § 26 ods. 2 tohto zákona.
11. Uchádzač predkladajúci ponuku na viac častí predmetu zákazky preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní spoločne pre všetky časti. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vloží iba do jednej časti a v ďalších častiach na túto skutočnosť upozorní.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukazuje dokladmi:
1. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (originál resp. úradne osvedčená kópia), ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytne informáciu, že uchádzač je schopný plniť si svoje finančné záväzky (banková informácia).
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a v požadovanom rozsahu.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za bankovú informáciu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
— verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a skúma jeho finančnú stabilitu;
2. ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač toto postavenie preukáže;
3. uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktoré boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže finančné alebo ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá;
4. všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti žiada verejný obstarávateľ predložiť ako originály resp. úradne osvedčené kópie;
5. podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač v zmysle § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom;
6. uchádzač predkladajúci ponuku na viac častí predmetu zákazky preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní spoločne pre všetky časti. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vloží iba do jednej časti a v ďalších častiach na túto skutočnosť upozorní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie, že uchádzač za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania (resp. za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti):
— nebol v nepovolenom debete,
— v prípade splácania úveru dodržoval splátkový kalendár,
— jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením týchto dokladov podľa:
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač k dispozícii nemá, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplnený dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto zákazky považujú tri roky spätne ku dňu predkladania ponúk;
2. verejný obstarávateľ v súlade s § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní posúdi všetky referencie za dané obdobie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
3. požadovaný obsah Zoznamu dodávok tovaru zrealizovaných uchádzačom:
a) názov zákazky, resp. stručný popis predmetu dodávky tovaru;
b) cena zrealizovaných dodávok tovaru celkom v EUR bez DPH;
c) cenu zrealizovaných dodávok tovaru celkom za obdobie predchádzajúcich 3-och rokov v EUR bez DPH;
d) miesto dodania tovaru;
e) lehota dodania tovaru (od – do);
4. zoznam poskytnutých služieb bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne osvedčená kópia;
5. predložené dôkazy o plnení potvrdenie odberateľa/ referencie majú obsahovať nasledovné údaje:
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo dodávateľa (v danom prípade uchádzača, resp. osoby, pre ktorú bola referencia vystavená);
b) názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo inej osoby podľa bodu 1.1 alebo 1.2;
c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody, resp. objednávky;
d) miesto, cena a lehota dodania tovaru podľa zmluvy alebo rámcovej dohody, resp. objednávky;
e) zhodnotenie dodania tovaru podľa obchodných podmienok;
f) dátum vyhotovenia;
6. prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti;
7. referencie/ potvrdenia odberateľov budú podpísané odberateľom a predložené ako originály resp. úradne osvedčené kópie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie uchádzača u odberateľov uvedených v zozname, ktorí boli s uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v zozname. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača z postupu zadávania zákazky;
8. uchádzač preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) splniť pre každú časť predmetu zákazky samostatne podľa toho, na ktorú časť zákazky predkladá svoju ponuku.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
— uchádzač ako potenciálny dodávateľ musí preukázať dostatočné skúsenosti dodávať predmet zákazky čo sa týka jeho rozsahu a kvality totožnej s charakterom predmetu zákazky.
10. Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami tejto osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá;
11. v prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne;
12. podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač v zmysle § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Časť A: Uchádzač v predloženom zozname dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami (referenciami) musí preukázať, že v definovanom období zrealizoval zákazky (dodávky tovarov) obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v časti A, spolu v objeme minimálne 6 500 EUR bez DPH.
Pri posudzovaní splnenia minimálne požadovanej úrovne štandardu verejný obstarávateľ bude akceptovať za zákazky obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v časti A dodanie tovaru, konkrétne dodanie informačných a komunikačných technológií.
Časť B: Uchádzač v predloženom zozname dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami (referenciami) musí preukázať, že v definovanom období zrealizoval zákazky (dodávky tovarov) obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v časti B, spolu v objeme minimálne 55 000 EUR bez DPH.
Pri posudzovaní splnenia minimálne požadovanej úrovne štandardu verejný obstarávateľ bude akceptovať za zákazky obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v časti A dodanie tovaru, konkrétne dodanie meracej a testovacej techniky.
Časť C: Uchádzač v predloženom zozname dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami (referenciami) musí preukázať, že v definovanom období zrealizoval zákazky (dodávky tovarov) obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v časti C, spolu v objeme minimálne 270 000 EUR bez DPH.
Pri posudzovaní splnenia minimálne požadovanej úrovne štandardu verejný obstarávateľ bude akceptovať za zákazky obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v časti C dodanie tovaru, konkrétne dodanie meracej a testovacej techniky.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ pred elektronickou aukciou vykoná úvodné vyhodnotenie ponúk.
Následne obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len Výzva) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné v ponuke uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Informácie a podmienky priebehu elektronickej aukcie sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch časť D. Elektronická aukcia.
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 28.10.2014 - 09:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
28.10.2014 - 09:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné: Slovenský jazyk, český jazyk.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 30.6.2015
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28.10.2014 - 10:00

Miesto:

AF tender, s.r.o., Popradská 68, 04011 Košice, kancelária kontaktnej osoby.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy KaHR-111SM-1301.
VI.3)Doplňujúce informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada doručením písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť o súťažné podklady je možné doručiť v lehote podľa bodu IV.3.3 tohto oznámenia poštou, alebo osobne na adresu kontaktného miesta: AF tender, s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice alebo e-mailom na adresu: aftender@netkosice.sk. Telefonicky podaná žiadosť o súťažné podklady musí byť záujemcom potvrdená písomne pred uplynutím lehoty určenej na jej predloženie. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje poskytnutie súťažných podkladov, e-mailovej adresy, názov predmetu zákazky a meno zodpovednej osoby (kontaktnej osoby) vrátane jeho telefónneho čísla. Doporučujeme v žiadosti uviesť aj spôsob poskytnutia súťažných podkladov (zaslanie poštou alebo osobné prevzatie). Súťažné podklady budú záujemcovi poskytované v súlade s jeho požiadavkou na spôsob poskytnutia súťažných podkladov uvedenej v doručenej žiadosti. Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca doručil žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty a to z dôvodu uplatnenia podania žiadosti záujemcu o vysvetlenie požiadaviek uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo informatívneho dokumentu pre plynulé zadávanie zákazky a plynutia lehôt v procese zadávania zákazky.

2. Súťažné podklady budú uverejnené v profile verejného obstarávateľa. V profile verejného obstarávateľa bude zverejnené aj prípadné vysvetlenie ako aj prípadné doplnenie súťažných podkladov.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12.9.2014