Supplies - 314404-2023

26/05/2023    S101

Poland-Szczytno: Sausages

2023/S 101-314404

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
National registration number: REGON 510338744
Postal address: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
Town: Szczytno
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 12-100
Country: Poland
E-mail: zzp@wspol.edu.pl
Internet address(es):
Main address: www.wspol.edu.pl/zamowienia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy wędlin

Reference number: 17/SŻ/23
II.1.2)Main CPV code
15131130 Sausages
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sukcesywne dostawy wędlin

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy wędlin od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2024 r.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje składanie przedmiotowych środków dowodowych. Mając na uwadze art. 107 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu. 2. W zakresie złożenia próbek Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 4. RODO - 1) administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/06/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/09/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/06/2023
Local time: 10:15
Place:

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przez Platformę https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno w formie elektronicznej, próbki przedmiotu zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. M.J. Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno Zespół ds. Zamówień Publicznych, budynek nr 18 pok. Nr 1

Information about authorised persons and opening procedure:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy PZP zastosuje procedurę odwróconą. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1). JEDZ, 2) oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy "UOBN". 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, 3) oświadczenie o aktualności braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę; 4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 5) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 4. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ustawy PZP. 5. W zakresie złożenia próbek Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. 6. Mając na uwadze art. 107 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu. 7. Zmiany do umowy, zawarte w projektowanych postanowieniach umowy dotyczą m.in. :przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, zmiany wynagrodzenia, zmiany cen jednostkowych produktów. Zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w zał. nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/05/2023