Bauleistung - 314451-2022

13/06/2022    S112

Polska-Tychy: Roboty budowlane

2022/S 112-314451

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 093-252455)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Tychy - Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Krajowy numer identyfikacyjny: 6462447307
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 59
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Duda
E-mail: zamowienia@mzuim.tychy.pl
Tel.: +48 322277006
Faks: +48 322277008
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzuim.tychy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach

Numer referencyjny: 14/DZP/22
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej w Tychach” będzie realizowany w formule „Projektuj i Buduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 na odcinku od km 30+580 do km 31+180 nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, budowa oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci uzbrojenia terenu oraz kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 093-252455

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiżany ofertą
Zamiast:
Data: 17/09/2022
Powinno być:
Data: 24/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: